Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У СФЕРІ  РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

GLOBAL FACTORS OF CURRENT TRANSFORMATIONAL CHANGES IN THE SPHERE OF TOURISM AND RECREATION DEVELOPMENT

Сторінки: 337-341. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

СТЕГНЕЙ М. І.
Мукачівський державний університет, Мукачево
НОДЬ О. Л.
Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегово

M. STEHNEI
Mukachevo State University
O. NOD
Teacher of the Vocational College of the Transcarpathian Hungarian Institute named after Ferenc Rakotsi II

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-59

Надійшла / Paper received : 11.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     Сучасні умови розвитку підприємств туристично-рекреаційної сфери характеризуються швидкою динамікою та непередбачуваністю змін на глобальному, національному та регіональному рівнях. Виживання підприємств та галузі в цілому потребує формування ефективних методів адаптації, що серед іншого включають якісні системи збору, обробки, аналізу інформації  про стан та тенденції розвитку релевантних чинників впливу на ефективність функціонування підприємств зазначеної сфери.

Метою написання статті є дослідження й систематизація глобальних тенденцій трансформаційних змін у розвитку міжнародного туризму і рекреації та чинників, що впливають на ці процеси.

У статті досліджено глобальні чинники сучасних трансформаційних змін у сфері  розвитку туризму та рекреації,  здійснено їх систематизацію, виявлено основні тренди формування і розвитку. Проаналізовано динаміку обсягів міжнародного туризму та їх диференціацію у розрізі основних субрегіонів. Визначено, що скорочення обсягів прибуття, зміни напрямків туристичних потоків та диверсифікація туристичних послуг і продуктів в останні роки зумовлені впливом насамперед проявом основних глобальних трендів, серед яких: пандемія Ковід 19, глобальна цифровізація туристичних і рекреаційних послуг а також суміжних сфер економіки, екологізація туризму, загострення проблем забезпечення безпеки внаслідок розгортання військових конфліктів та посилення міжнародного тероризму, погіршення туристичної логістики (зокрема авіасполучення). Окреслено основні  напрямки адаптації туристично-рекреаційного сектору в умовах впливу вказаних трендів.

Розвиток туризму є динамічним явищем, що залежить від великої кількості чинників, що проявляються на глобальному, національному та регіональному рівнях. На глобальному рівні, основними тенденціями, які впливають на процеси трансформації  туристично-рекреаційної галузі, тобто формування нових підходів до організації й надання туристичних продуктів, їх диверсифікації та масштабування в останні роки є насамперед: зміна переваг та потреб споживачів туристичних послуг, безпрецедентне зростання вимог для забезпечення безпеки туристів, стрімкий ріст та імплементація цифрових технологій у всіх сферах туристичного сервісу, переорієнтація організації туристичних послуг та формування туристичних продуктів в напрямку їх екологізації у рамках впровадження принципів «зеленої економіки».

Розробка стратегії розвитку туризму потребує якісного аналізу та оцінки найбільш релевантних глобальних трендів, що визначатимуть напрямки, інтенсивність та диверсифікацію міжнародних туристичних потоків у найближчому майбутньому, що окреслить основні загрози та дозволить знайти унікальні можливості для формування конкурентоспроможних туристичних та рекреаційних продуктів.

 Ключові слова: туризм і рекреація, міжнародний туризм, цифровізація, глобальні чинники, «зелена економіка», військові загрози.

Розширена анотація англійською мовою

     Current conditions for developing enterprises in the tourism and recreation sphere are characterized by rapid dynamics and unpredictability of global, national, and regional changes. The survival of enterprises and the industry as a whole requires the formation of effective methods of adaptation, which, among other things, include high-quality systems for collecting, processing, and analyzing information about the state and development trends of relevant factors affecting the efficiency of the functioning of enterprises in the specified field. The purpose of writing the article is to research and systematization of global trends of transformational changes in the development of international tourism and recreation and the factors affecting these processes.

The article examines the global factors of modern transformational changes in tourism and recreation development, systematizes them, and reveals the main trends of formation and development. The dynamics of the volumes of international tourism and their differentiation in the main subregions were analyzed. It was determined that the reduction in arrivals, changes in the direction of tourist flows, and the diversification of tourist services and products in recent years are due to the influence, first of all, of the manifestation of the main global trends, including the Covid-19 pandemic, the global digitalization of tourist and recreational services, as well as related areas of the economy, the greening of tourism, aggravation of security problems due to the development of military conflicts and the strengthening of international terrorism, the deterioration of tourist logistics (in particular, air travel). The main directions of the tourism and recreation sector adaptation under the indicated trends are outlined.

Tourism development is a dynamic phenomenon that depends on many factors manifested at the global, national, and regional levels. At the global level, the main trends affecting the processes of transformation of the tourism and recreation industry, that is, the formation of new approaches to the organization and provision of tourist products, their diversification, and scale in recent years, are primarily: changes in the preferences and needs of consumers of tourist services, an unprecedented increase in requirements for ensuring the safety of tourists, rapid growth and implementation of digital technologies in all areas of tourist service, reorientation of the organization of tourist services and the formation of tourist products in the direction of their environmental nation as part of the implementation of the principles of the “green economy.” The development of a tourism development strategy requires qualitative analysis and assessment of the most relevant global trends that will determine the directions, intensity, and diversification of international tourist flows shortly, which will outline the main threats and allow finding unique opportunities for the formation of competitive tourist and recreational products.

     Keywords: tourism and recreation, international tourism, digitalization, global factors, “green economy”, military threats.

References

  1. Bozhidarnyk, T. (2019). «International tourism»: teaching. pos. Center of Educational Literature, Kiev, Ukraine, 321 p
  2. State Tourism Development Agency (2019). Available at: https://www.tourism.gov.ua
  3. Mukhin, V. S. (2019). «The concept of “green economy” and its application in the resort and tourism sphere». Efficient economy. no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6965.
  4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2021). Available at: https://www.oecd.org/greengrowth/
  5. Romanova, A.A. (2018). «Management of the development of the tourism sector in the conditions of armed conflicts». Modern Economics. no. 9. рр.93-104
  6. Tokarenko, O.I., Cheremisina, T.V., Babina, N.I. (2020). «Digital technologies in international tourism and hotel industry». Market infrastructure. no 44. рр. 126-130
  7. UNWTO World Tourism Barometer – Statistical annex (2019). Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/unwto_barom21.pdf
  8. Kramarenko, I. S. (2019). Formuvannia ta rozvytok rehional’noho investytsijnoho potentsialu v umovakh strukturnykh transformatsij ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiia [Formation and development of regional investment potential in conditions of structural transformations of the economy: theory, methodology and practice: monograph]. FOP Shvets V.M. Mykolaiv, Ukraine.
  9. Kravets, L. Kramarenko, I., Illich, S., Archybisova, D., Hrystoforov, V. (2019). «Strategic Dominants off Orming and Development of Investment Capacityin Transition Economy». Perspectives–Journalon Economic is Sues. no 2. рр.70-82
  10. Kramarenko, I., Amyelyenchuk, A. (2016). «Implementation of corporate social responsibility in Ukraine companies». Innovative Solution in Modern Science. no 9 (9). рр.1-12

Post Author: Кравчик Юрій

Translate