Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО КОНСОЛІДОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ АНАЛІЗУ РИНКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ МЕДИЧНИМИ ЛАБОРАТОРІЯМИ В УКРАЇНІ

SECURED CONSOLIDATED INFORMATION RESOURCE OF THE ANALYSIS OF MARKET FOR MEDICAL LABORATORY SERVICES PROVIDING

Сторінки: 105-109. Номер: №6, 2019 (279)
Автори:
А.О. АЗАРОВА, А.А. ШИЯН, С.П. МУРЗА, А.В. КУДЛИК, Т.С. КОСТЮК
Вінницький національний технічний університет
A.О. AZAROVA, A.A. SHIYAN, S.P.  MURZA, A.V. KUDLYK, T.S. KOSTYUK
Vinnytsia National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-279-6-105-109
Рецензія/Peer review : 02.12.2019 р.
Надрукована/Printed : 12.01.2020 р.

Анотація мовою оригіналу

В статті описано процес розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу для аналізу ринку надання послуг медичними лабораторіями в Україні. Основною перевагою консолідованого інформаційного ресурсу перед іншими системами є те, що він містить у собі всю необхідну та об’єктивну інформацію, а саме, вартість аналізів, дохід лабораторій за місяць, сезон, рік, кількість проведених аналізів, відкритих філіалів в Україні та ін., що дозволяє швидко та якісно вирішувати поставлені перед управлінцями медичних лабораторій задачі. Для розроблення даного ресурсу було обрано СУБД MS SQL, а для реалізації програми – програмний каркас ASP.NET MVC. Керування ресурсом реалізовано за допомогою звітів, графіків та запитів. Звіти для аналізу ефективності роботи ринку надання послуг медичними лабораторіями створено засобами мови програмування JavaScript.
Ключові слова: захищений консолідований інформаційний ресурс, дані, база даних.

Розширена анотація англійською мовою

There is a lack of orderly existing information in the field of providing services by medical laboratories in Ukraine. In order to develop this field and increase the profitability of medical laboratories, it is necessary to analyse the current state of  this field, the problem points and possible ways to improve them. For convenience of analysis, the data set should be presented in aggregated form. A consolidated information resource for analysing of market for medical laboratories services provides an opportunity to evaluate the market situation objectively and to improve it by making effective management decisions in Ukraine. For realization of this resource was used SCBD MS SQL and for realization of program  – program frame ASP.NET MVC. The purpose of the article is to develop the secured consolidated information resource for analysing the market for medical laboratories in Ukraine which will provide accurate information on medical laboratories and will be a tool for data collection, processing, analysis and reporting. The subject of the study is a set of theoretical and practical bases for the creation of a consolidated information resource for analysing the market of medical laboratories in Ukraine.
Keywords: secured consolidated information resource, data, database.

References

  1. Zhezhnych P. I. Konsolidovani informatsiini resursy baz danykh ta znan : navch. posib. / Zhezhnych P. I. – Lviv : Lvivska politekhnika, 2010. – 212 s.
  2. Kunanets N. E. Vstup do spetsialnosti «Konsolidovana informatsiia» : navch. posib. / Kunanets N. E., Pasichnyk V. V. – Lviv : «Lvivska politekhnika», 2010. – 196 s. – (Seriia «Konsolidovana informatsiia». Vypusk 1).
  3. Abbakumov A. A. Bazy dannyh (MS SQL Server) / Abbakumov A. A., Egunova A. I., Talanov V. M. – S. : Izd-vo SVMO, 2015. – 66 s.
  4. Matviienko O. V. Konsolidovana informatsiia : navch. posib. / Matviienko O. V., Tsyvin M. N. – Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury», 2014. – 134 s.
  5. Vyznachennia bazy danykh i banku danykh. Sklad i struktura banku danykh. URL : http://e-educ.ru/bd1.html.

 

Post Author: npetliaks

Translate