Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ СКЛАДОВИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

RELIABILITY OF WORKING FOR COMPLEX INFORMATION SYSTEMS

Сторінки: 162-164. Номер: №1, 2019 (269)
Автори:
Н.О. ПУНЧЕНКО
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
N.O. PUNCHENKO
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality.
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-269-1-162-164
Рецензія/Peer review : 22.01.2019 р.
Надрукована/Printed : 16.02.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

На перший погляд може здатися, що для завдання випадкової величини досить перерахувати всі її можливі значення. Насправді це не так: різні випадкові величини іноді можуть мати однакові переліки можливих значень, а відповідні ймовірності цих значень – різні. Тому для повної характеристики мало знати значення випадкової величини, потрібно ще знати, як часто ці значення зустрічаються в досвіді при його повторенні, тобто потрібно ще вказати ймовірності їх появи. Тоді відповідність, що встановлює зв’язок між можливими значеннями випадкової величини і їх можливостями, називається законом розподілу ймовірностей випадкової величини, або просто законом розподілу випадкової величини. Підкоряються будь-яким законам явища, що носять випадковий характер? Так, але ці закони відрізняються від звичних нам фізичних законів. Значення СВ неможливо передбачити навіть за певних умов експерименту, ми можемо лише вказати ймовірності того, що СВ прийме ту чи іншу значення. Зате знаючи розподіл ймовірностей СВ, ми можемо робити висновки про події, в яких беруть участь ці випадкові величини. Правда, ці висновки будуть також носити імовірнісний характер. Точно також, як і для ймовірності випадкової події, для закону розподілу СВ є тільки два шляхи його відшукання. Або ми будуємо схему випадкової події і знаходимо аналітичний вираз (формулу) обчислення ймовірності, або доведеться використовувати експеримент і за частотами спостережень робити якісь припущення (висувати гіпотези) про закон розподілу. Звичайно ж, для кожного з “класичних” розподілів вже давно ця робота пророблена – широко відомими і дуже часто використовуваними в прикладній статистиці є біноміальний і поліноміальний розподіл, геометричне і гіпергеометричне, розподіл Паскаля і Пуассона і багато інших. Отримана щільність розподілу похибок вимірювань параметра є істинною щільністю розподілу випадкових величин змішаної вибірки, а передбачувана щільність і раніше є щільністю нормального розподілу. Запропоновано використання змішаних законів розподілу ймовірності похибки вимірювань складових інформаційної системи для підвищення надійності інформаційних систем.
Ключові слова: розподіл ймовірностей, перетворювач, інформаційні системи.

Розширена анотація англійською мовою

To date, the popularity of such a branch of science as telecommunications and measurement in this industry, has reached a high level, while a fairly large degree of mutual integration of these branches of science. So, each of them requires the creation of decision-making systems. And the tool most often used for this in modern research and scientific projects is the means of measurement, although often they do not allow large-scale labor costs to create sufficiently effective decision-making systems. To collect and process information on the reliability of telecommunications, aimed at improving reliability by refining the calculation methods. In order to obtain information about the reliability of telecommunication facilities, their elements and devices in general, analytical calculations are required for reliability. The classical point of view assumes that the errors of telecommunication measuring instruments obey the normal law, the stability of which gives the right to use this law to describe the operation of systems of dependent random variables. It has been repeatedly shown that using standard methods of telecommunication information processing is a loss of accuracy in the estimation of values, statistical results of measurements errors in the field of telecommunications, which have been achieved experimentally, do not obey the normal law, which reasonably leads to the study of other variants of the laws of distribution of probabilities of errors of telecommunication measurements.
Keywords: probability distribution, converter, information systems.

References

  1. Informatsiini tekhnolohii: suchasnyi stan ta perspektyvy : monohrafiia / H.V. Aloshyn, O.O. Besonov, N.O. Punchenko ta in. ; za zah. red. V.S. Ponomarenka. – Kharkiv : TOV «DISA PLIuS», 2018. – 462 s.
  2. Punchenko N. O. Shvydkodiinyi analoho-tsyfrovyi peretvoriuvach z rozshyrenym dynamichnym diapazonom / H.H. Bortnyk, N.O. Punchenko, O.H. Bortnyk // Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. – 2015. – № 3. – S. 99–104.
  3. Punchenko N. O. Vplyv zakoniv rozpodilu ymovirnostei na vymiriuvannia v haluzi telekomunikatsii / N.O. Punchenko// VII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Fizyko-tekhnolohichni problemy peredavannia, obroblennia ta zberihannia informatsii v infokomunikatsiinykh systemakh», 8–10 lystopada 2018 roku m. Chernivtsi. – S. 47.

Post Author: npetliaks

Translate