Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

EFFICIENCY OF DIGITALIZATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Сторінки:  354-357 . Номер: №6, 2023 (329)  
Автори:
ЧУЄНКО ВІТАЛІЙ
Черкаський державний технологічний університет
https://orcid.org/0009-0006-1821-8392
e-mail: v.v.chuienko.asp21@chdtu.edu.ua
CHUIENKO VITALII
Cherkassy State Technological University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-354-357

Анотація мовою оригіналу

Інтенсивний розвиток інформаційних технологій створює всі передумови для активного впровадження цифрових технологій у всі галузі агропромислового комплексу України.
В статті проаналізовано ефективність цифровізації в агропромисловому комплексі. Визначено необхідність використання цифрової платформи, особливо для малих і середніх сільськогосподарських підприємств. Означено роль держави, на шляху цифровізації, як користувача даних і ключового їх постачальника для приватного сектору.  Проаналізовано переваги використання цифрової платформи в аграрному секторі. Впровадження цифрових технологій дозволяє виробникам досить швидко знайти, зібрати та проаналізувати інформацію, що забезпечить прийняття ефективного рішення. Аналіз сучасного стану цифровізації агропромислового комплексу дає можливість визначити пріоритетні напрями для впровадження цифрових технологій з метою зниження затрат праці та вдосконалення виробничих процесів.  Доступ до інформаційних даних є одним із найважливіших показників для ефективної цифровізації агросектору. Розглянуто важливість створення баз даних та забезпечення їх захисту. Цифровізація у сільському господарстві забезпечує безперервний збір та аналіз отриманих даних із метою визначення проблемних питань. Сучасна цифровізація виробничих процесів дозволяє оптимізувати та підвищити рентабельність виробництва продукції. При проведенні аналізу необхідності цифровізації сільськогосподарської галузі, наведено приклади використання на практиці вітчизняними аграрними підприємствами розумних технологій: комплексне управління технікою; системний облік палива; облік виконання робіт; точне землеробство; розумне землеробство; цифрове землеробство; застосування роботизованого доїння корів.
Визначено показники результативності при умові застосування цифровізації в агропромисловому комплексі – оптимізація витрат фінансів, часу та ресурсів; підвищення точності розрахунків і планування господарської діяльності; зростання продуктивності виробництва. Зазначено  перешкоди, що уповільнюють впровадження цифрових технологій.
Ключові слова: цифровізація, агропромисловий комплекс, бази даних, цифрова платформа, агровиробники.

Розширена анотація англійською  мовою

The intensive development of information technologies creates all the prerequisites for the active implementation of digital technologies in all sectors of the Ukrainian agro-industrial complex. The article analyzes the effectiveness of digitalization in the agricultural sector. The necessity of using a digital platform, especially for small and medium-sized agricultural enterprises, is determined. The role of the state on the path of digitalization as a data user and a key supplier of data to the private sector is outlined.  The benefits of using a digital platform in the agricultural sector are analyzed. The introduction of digital technologies allows producers to quickly find, collect and analyze information that will ensure effective decision-making. An analysis of the current state of digitalization of the agro-industrial complex makes it possible to identify priority areas for the introduction of digital technologies in order to reduce labor costs and improve production processes.  Access to information data is one of the most important indicators for the effective digitalization of the agricultural sector. The importance of creating databases and ensuring their protection is considered. Digitalization in agriculture ensures continuous collection and analysis of the data obtained in order to identify problematic issues. Modern digitalization of production processes allows optimizing and increasing the profitability of production. In analyzing the need for digitalization of the agricultural sector, the article provides examples of the practical use of smart technologies by domestic agricultural enterprises: integrated management of machinery; systemic fuel accounting; work performance accounting; precision farming; smart farming; digital farming; and the use of robotic milking of cows. The performance indicators for the application of digitalization in the agro-industrial complex are determined: optimization of financial, time and resource costs; increase in the accuracy of calculations and planning of economic activities; and increase in production productivity. The obstacles that slow down the introduction of digital technologies are identified.
Keywords: digitalization, agricultural sector, databases, digital platform, agricultural producers.

Post Author: Горященко Сергій

Translate