Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МОНІТОРИНГ РУХУ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

MONITORING OF MOVEMENT OF OBJECTS USING GEOINFORMATION SYSTEMS

Сторінки:  312-320. Номер: №6, 2023 (329)
Автори:
ПОПЕРЕШНЯК СВІТЛАНА
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
https://orcid.org/0000-0002-0531-9809
e-mail: spopereshnyak@gmail.com
ВЄЧЕРКОВСЬКА АНАСТАСІЯ
Київський національний університет імені Тараса Шевченко
https://orcid.org/0000-0003-2054-2715
e-mail: vecherkovskaia90@gmail.com
ЖИТКЕВИЧ ОЛЕКСАНДЕР
Державний університет інформаційно-телекомунікаційних технологій
https://orcid.org/0009-0003-9214-0771
e-mail: a.zhitkevich@isofts.kiev.ua
АНТОНЕНКО АРТЕМ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0001-9397-1209
POPERESHNYAK SVITLANA
National Technical University of Ukraine “Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
VECHERKOVSKA ANASTASIA
Taras Shevchenko Kyiv National University
ZHYTKEVYCH OLEKSANDR
State University of Information and Telecommunication Technologies
ANTONENKO АRTEM
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-312-320

Анотація мовою оригіналу

У роботі були проаналізовані принципи створення геоінформаційних систем та визначені сфери їх можливого застосування. Одним із параметрів, що дозволяють ідентифікувати об’єкт спостереження, є його координати. У свою чергу, від точності визначення його координат безпосередньо залежить якість ідентифікації – ймовірність правильного розпізнавання об’єктів спостереження. У зв’язку зі зростанням кількості об’єктів спостереження і, відповідно, джерел радіовипромінювання, щільність їх розташування в просторі зростає, що призводить до постійного підвищення вимог до точності визначення місця розташування. Це робить актуальним завдання розробки та вдосконалення методів визначення координат об’єктів спостереження при створенні геоінформаційних систем. Мета дослідження – створення системи моніторингу рухомих об’єктів на основі геоінформаційних даних. Під час дослідження та обробки їх результатів використовувалися методи цифрового та імітаційного моделювання та програмної емуляції роботи алгоритмів. У ході дослідження проаналізовано принципи побудови геоінформаційних систем та визначено сфери їх застосування. У процесі дослідження було ретельно розглянуто технології визначення координат для мобільних об’єктів, які застосовуються у геоінформаційних системах, а також були розглянуті методи визначення координат для таких об’єктів. Проведено аналіз, порівняння методів визначення координат рухомих об’єктів, заснованих на GPS, Wi-Fi та ZigBee технологіях. У роботі наведено переваги та недоліки зазначених технологій визначення координат рухомих об’єктів у геоінформаційних системах. В результаті було обґрунтовано вибір програмного забезпечення для розробки системи моніторингу рухомих об’єктів. В рамках цієї роботи було вдосконалено метод визначення координат рухомих об’єктів шляхом поєднання даних з різних технологій визначення координат, що призвело до підвищення точності цього процесу. Крім того, було розроблено програмне забезпечення, придатне для визначення координат рухомих об’єктів у контексті створення геоінформаційних систем.
Ключові слова: координати, моніторинг об’єктів, геоінформаційні дані, GPS, Wi-Fi.

Розширена анотація англійською  мовою

One of the parameters that allow you to identify the object of observation are its coordinates. In turn, the quality of identification – the probability of correctly recognizing the objects of observation – directly depends on the accuracy of determining its coordinates. In view of the growth in the number of observation objects and, accordingly, the sources of radio radiation, the density of their location in space increases, which leads to a constant increase in the requirements for the accuracy of the location of determination. This makes the task of developing and improving methods for determining the coordinates of observation objects urgent when creating geo-information systems. The purpose of the research is to create a system for monitoring moving objects based on geoinformation data. During the research and processing of their results, methods of digital and simulation modeling and software emulation of the work of algorithms were used. During the research, the principles of building geoinformation systems were analyzed and areas of their application were identified. The paper analyzes the technologies for determining the coordinates of moving objects for the construction of geoinformation systems. In the work, the methods of determining the coordinates of moving objects were investigated and a comparative analysis of the methods of determining the coordinates of moving objects based on GPS, Wi-Fi and ZigBee technology was carried out. The paper presents the advantages and disadvantages of the specified technologies for determining the coordinates of moving objects in geoinformation systems. As a result, the choice of software for developing a system for monitoring moving objects was justified. In the work, the method of determining the coordinates of moving objects was improved due to the combination of data from various coordinate determination technologies, which made it possible to increase accuracy. The developed software can be used to determine the coordinates of moving objects for the construction of geographic information systems.
Keywords:  coordinates, monitoring of objects, geoinformation data, GPS, Wi-Fi.

Post Author: Горященко Сергій

Translate