Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РЕКОМЕДАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

RECOMMENDATION SYSTEM FOR THE TRAVEL INDUSTRY

Сторінки: 172-180 . Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
КОНДРА АРТУР
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0009-0008-1391-6727
e-mail:artur.i.kondra@lpnu.ua
ЛОЙКО НАЗАРІЙ
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0009-0003-4421-8132
e-mail: nazarii.loiko.mitis.2022@lpnu.ua
ПАСІЧНИК СЕРГІЙ
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0009-0006-8011-5618
e-mail: sergiypasichnyk@gmail.com
КУНАНЕЦЬ НАТАЛІЯ
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0003-3007-2462
e-mail: e-mail: nek.lviv@gmail.com
МАШІКА ГАННА
Ужгородський національний університет
ORCID ID: 0000-0001-6063-5823
e-mail: hanna.mashika@uzhnu.edu.ua
KONDRA ARTUR
Lviv Polytechnic National University
LOIKO NAZARII
Lviv Polytechnic National University
PASICHNYK SERHII
Lviv Polytechnic National University
KUNANETS NATALIIA
Lviv Polytechnic National University
MASHIKA HANNA
Uzhhorod National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-172-180

Анотація мовою оригіналу

Потреба у туризмі в сучасному суспільстві обумовлена різноманітними факторами та відображає комплексні аспекти сучасного життя. Туризм надає можливість людям досліджувати нові культури, традиції, мови та звичаї, сприяючи розумінню та взаємній повазі між різними національностями. Зростаючий рівень стресу та напруженості в сучасному житті створює потребу в відпочинку та релаксації. Туризм дозволяє людям відірватися від повсякденних звичайностей, зануритися в природу або насолоджуватися культурними подорожами. Туризм стає важливим сегментом глобальної економіки, забезпечуючи робочі місця, сприяючи розвитку місцевих галузей та стимулюючи інвестиції в інфраструктуру. Подорожі відкривають нові можливості для освіти та самовдосконалення. Люди отримують нові знання, розвивають свій світогляд та розширюють горизонти через взаємодію з іншими культурами. Туризм може сприяти соціальній інтеграції, особливо для менш розвинених регіонів. Взаємодія між туристами та місцевими мешканцями сприяє взаєморозумінню та розвитку соціокультурних відносин. Зростаюча екологічна свідомість призводить до популярності екологічно чистих форм туризму, таких як екотуризм та подорожі в природні резервати, сприяючи збереженню навколишнього середовища. Туризм може допомагати країнам, регіонам чи містам створювати позитивний імідж, привертаючи увагу та підвищуючи їхню привабливість для туристів та інвесторів. Сукупність цих факторів визначає та обумовлює потребу у туризмі в сучасному суспільстві, роблячи його важливим аспектом людського життя та міжнародних відносин. В Україні туризм визнано однією з галузей, що потребують пріоритетного розвитку і потребує використання інформаційних технологій та систем.
Метою даної роботи є аналіз процесів створення інформаційної системи для туристичної галузі. Об’єкт дослідження це процес створення  рекомендаційної системи. Предметом дослідження є – методи та засоби розроблення рекомендаційної системи.
Ключові слова:рекомендаційна система, туристична галузь, інформаційні технології, метод аналізу ієрархій,метод  експерного оцінювання, метод спільної фільтрації на основі даних.

Розширена анотація англійською  мовою

Various factors cause the need for tourism in modern society and reflects the complex aspects of modern life. Modern society highly values cultural exchange. Tourism provides people with the opportunity to explore new cultures, traditions, languages and customs, promoting understanding and mutual respect between different nationalities. The growing level of stress and tension in modern life creates a need for rest and relaxation. Tourism allows people to break away from everyday routines, immerse themselves in nature or enjoy cultural travel. Tourism is becoming an important segment of the global economy, providing jobs, fostering the development of local industries, and stimulating investment in infrastructure. Traveling opens up new opportunities for education and self-improvement. People gain new knowledge, develop their worldview and broaden their horizons through interaction with other cultures. Tourism can promote social integration, especially for less developed regions. Interaction between tourists and locals fosters mutual understanding and the development of socio-cultural relations. Growing environmental awareness is leading to the popularity of environmentally friendly forms of tourism, such as ecotourism and travel to nature reserves, contributing to environmental conservation. Tourism can help countries, regions or cities create a positive image, attracting attention and increasing their attractiveness to tourists and investors. The combination of these factors defines and drives the need for tourism in modern society, making it an important aspect of human life and international relations. In Ukraine, tourism is recognized as one of the industries that require priority development and requires the use of information technologies and systems.
The purpose of this paper is to analyze the processes of creating an information system for the tourism industry. The object of research is the process of creating a recommendation system. The subject of the study is the methods and means of developing a recommendation system.
Keywords: recommendation system, tourism industry, information technology, method of analysis of hierarchies, method of expert evaluation, method of joint filtering based on data

Post Author: Горященко Сергій

Translate