Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

«ЗЕЛЕНА ХІМІЯ» ТА ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ПРОДУКТИ

“GREEN CHEMISTRY” AND INNOVATIVE MATERIALS: ENVIRONMENTALLY SAFE PRODUCTS

Сторінки: 142-149. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
БАШЛАЙ Сергій
Сумський національний аграрний університет
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2247-5440
serhii.bashlai@snau.edu.ua
РЕЗНІЧЕНКО Віта
Центральноукраїнський національний технічний університет
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5693-0942
vita.micenko16@gmail.com
BASHLAI Serhii
Sumy National Agrarian University
REZNICHENKO Vita
Central Ukrainian National Technical University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-142-149

Анотація мовою оригіналу

Стаття розглядає роль «зеленої хімії» у сталому розвитку, особливо у сфері сільського господарства, в контексті глобальної конкуренції та обмеження ресурсів. Мета дослідження – аналіз впливу «зеленої хімії» та використання інноваційних матеріалів на розвиток екологічно безпечних продуктів у сільському господарстві. Автори аналізують, як стійкість і сталий розвиток перетворюються на важливі вимоги для сучасного господарювання, зосереджуючись на балансі між охороною навколишнього середовища та безпечним виробництвом продуктів. Було визначено процеси інтеграції концепцій «зеленої хімії» у розробку екологічно безпечних продуктів, що відбуваються на рівні молекулярного дизайну та використання безпечних хімічних процесів. Досліджено впровадження інноваційних матеріалів, які сприяють створенню продуктів і процесів з мінімальним впливом на довкілля, зокрема за допомогою нетоксичних і відновлюваних ресурсів. Обґрунтовано заходи з розробки нових зелених каталізаторів та методів, які забезпечують ефективність атомів і використання безпечних розчинників. Сформовано практичне застосування принципів «зеленої хімії» в агрохімічній галузі, що сприяє зменшенню використання шкідливих хімічних речовин і пестицидів. Підкреслено значення «зеленої хімії» в сільському господарстві, зокрема в контексті виробництва харчових продуктів з низькими витратами та нульовими відходами. Надана оцінка впливу неправильного використання пестицидів на забруднення агрохімічних полів та впровадження альтернативних підходів, зокрема органічного землеробства. Визначені аспекти, що відображають комплексний підхід до вирішення проблем екологічної безпеки та сталого розвитку за допомогою «зеленої хімії», що є новаторським у контексті сучасного сільського господарства. Дослідження зосереджене на визначенні способів, якими «зелена хімія» може сприяти створенню продуктів, які мінімізують шкоду для довкілля та здоров’я людини.
Ключові слова: «зелена хімія», «зелений» синтез, екологічна сільськогосподарська діяльність, токсичні речовини, екологічно безпечні продукти, безпестицидна технологія.

Розширена анотація англійською  мовою

The article examines the role of “green chemistry” in sustainable development, especially in the field of agriculture, in the context of global competition and resource limitations. The purpose of the research is to analyze the impact of “green chemistry” and the use of innovative materials on the development of safe and environmentally friendly products in agriculture. The authors analyze how sustainability and sustainable development are becoming important requirements for modern business, focusing on the balance between environmental protection and safe production of products. The processes of integrating the concepts of “green chemistry” into the development of safe and environmentally friendly products, which occurs at the level of molecular design and the use of safe chemical processes, were defined. The introduction of innovative materials that contribute to the creation of products and processes with a minimal impact on the environment, in particular with the help of non-toxic and renewable resources, has been studied. Measures for the development of new green catalysts and methods that ensure the efficiency of atoms and the use of safe solvents are substantiated. The practical application of the principles of “green chemistry” in the agrochemical industry has been formed, which contributes to the reduction of the use of harmful chemicals and pesticides. The importance of “green chemistry” in agriculture is emphasized, particularly in the context of low-cost, zero-waste food production. An analysis of the impact of modern farming methods on the emission of greenhouse gases and the development of strategies to reduce this impact with the help of “green chemistry” was carried out. An assessment of the impact of improper use of pesticides on the contamination of agrochemical fields and the implementation of alternative approaches, in particular organic farming, is provided. Identified aspects reflecting a comprehensive approach to solving the problems of environmental safety and sustainable development with the help of “green” chemistry, which is innovative in the context of modern agriculture. The research is focused on identifying ways in which “green chemistry” can contribute to the creation of products that minimize harm to the environment and human health.
Keywords: “green” chemistry, “green” synthesis, ecological agricultural activity, toxic substances, ecologically safe products, pesticide-free technology.

Post Author: Горященко Сергій

Translate