Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СИСТЕМА АНАЛОГІВ РІВНЯНЬ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТА ГРАВІТОМАГНІТНОГО ПОЛІВ В ГЕТЕРОГЕННОМУ ТУРБУЛЕНТНОМУ ДІЕЛЕКТРИЧНО-ДІМАГНІТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЦЕНТРАЛЬНО-АНТИСИМЕТРИЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРОСТОРУ З ВІДКРИТИМИ ТА ЗАКРИТИМИ ПІДПРОСТОРАМИ

A SYSTEM OF ANALOGUES OF MAXWELL’S EQUATIONS FOR ELECTROMAGNETIC AND GRAVITOMAGNETIC FIELDS IN A HETEROGENEOUS TURBULENT DIELECTRIC-DIMAGNETIC MEDIUM OF A CENTRALLY ANTISYMMETRIC COMPLEX SPACE WITH OPEN AND CLOSED SUBSPACES

Сторінки: 135-141. Номер: №6, 2023 (329)  
Автори:
ЗАСПА ЮРІЙ
Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0003-3274-172X
e-mail: zaspayuriy@gmail.com
ZASPA YURII
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-142-149

Анотація мовою оригіналу

Формалізовані аналоги рівнянь Максвелла для електромагнітного та гравітомагнітного полів у непровідному діелектрично-дімагнітному середовищі центрально-антисиметричного комплексного простору. Використано гідродинамічно-інерційне калібрування потенціалів полів, що дозволило пов’язати динамічні та енергетичні процеси в загальній системі з відносним рухом відкритих та закритих підсистем та їх турбулентною контактною взаємодією. Перехід у плазмовий стан із супутним набуттям провідності здійснюється за рахунок триплетного порушення початкової антисиметрії та троїстого об’єднання одного вільного та двох зв’язаних зарядів у дійсній та уявній підсистемах середовища комплексного простору. Показано, що магнітні моменти наявних псевдоелементарних частинок, а також магнітні поля доступних для спостереження небесних тіл обумовлені зв’язаними магнітними зарядами, сформованими в уявних підпросторах. Пояснена безрезультативність тривалого пошуку вільних магнітних зарядів (магнітних монополів) у дійсній підсистемі. Встановлено, що електромагнітне поле співвідноситься з відкритими підпросторами гетерогенного комплексного простору, в той час як гравітомагнітне поле – із закритими. В цьому проявлена антисиметрія двох фундаментальних полів. У решті штучно введених на-сьогодні полів немає потреби. Показано, що для дійсних підпросторів комплексного простору характерні процеси розширення, в той час як в уявних підпросторах домінують колапси. Відмічений суттєво різний вид рівнянь неперервності у відкритих та закритих підсистемах. Це унеможливлює апріорне задання граничних умов, необхідне для вирішення рівнянь Максвелла (та аналогів), а також визначає недетермінований розвиток природних процесів у цих контактно-пов’язаних підсистемах. Виявлена можливість циклічної зміни домінуючих напрямів енергетичного переносу (та відповідно – спірального часу) в структурних складових загального простору. Показано, що не заряди у вакуумі є первинними джерелами поля (як це зазвичай вважається), а гідродинамічний рух гетерогенного турбулентного середовища комплексного простору формує електричні та магнітні зарядові конфігурації, що внаслідок триплетного порушення початкової антисиметрії стають вторинними джерелами полів. У цьому процесі слід враховувати ефекти гістерезису та нелокальності, а також квантовий характер фізичного поля.
Ключові слова: рівняння Максвелла, електромагнітне та гравітомагнітне поля, діелектрично-дімагнітне середовище, комплексний простір, центральна антисиметрія, вільні та зв’язані заряди, магнітний монополь

Розширена анотація англійською  мовою

Analogs of Maxwell’s equations for electromagnetic and gravitomagnetic fields in a non-conducting dielectric-dimagnetic medium of a centrally antisymmetric complex space are formalized. The hydrodynamic-inertial calibration of the field potentials was used, which allowed us to relate the dynamic and energy processes in the general system to the relative motion of open and closed subsystems and their turbulent contact interaction. The transition to the plasma state with the concomitant acquisition of conductivity is carried out due to the triplet violation of the initial antisymmetry and the ternary union of one free and two bound charges in the real and imaginary subsystems of the medium of the complex space. It is shown that the magnetic moments of the existing pseudo-elementary particles, as well as the magnetic fields of the celestial bodies available for observation, are determined by the bound magnetic charges formed in the imaginary subspaces. The futility of a long search for free magnetic charges (magnetic monopoles) in the real subsystem is explained. It is established that the electromagnetic field corresponds to open subspaces of a heterogeneous complex space, while the gravitomagnetic field corresponds to closed ones. This shows the antisymmetry of the two fundamental fields. There is no need for the rest of the artificially introduced fields. It is shown that the real subspaces of a complex space are characterized by expansion processes, while the imaginary subspaces are dominated by collapses. A significantly different type of continuity equations in open and closed subsystems is noted. This makes it impossible to set a priori boundary conditions necessary for solving Maxwell’s equations (and analogues), and also determines the non-deterministic development of natural processes in these contactly connected subsystems. The possibility of cyclical changes in the dominant directions of energy transfer (and, accordingly, spiral time) in the structural components of the common space is revealed. It is shown that it is not the charges in the vacuum that are the primary sources of the field (as is usually assumed), but the hydrodynamic motion of the heterogeneous turbulent medium of complex space that forms electric and magnetic charge configurations, which, due to the triplet violation of the initial antisymmetry, become secondary sources of fields. In this process, the effects of hysteresis and nonlocality, as well as the quantum nature of the physical field, should be taken into account.
Keywords: Maxwell’s equation, electromagnetic and gravitomagnetic fields, dielectric-dimagnetic medium, complex space, central antisymmetry, free and bound charges, magnetic monopole

Post Author: Горященко Сергій

Translate