Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БРОНЕЗАХИСТУ

ANALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF PERSONAL ARMOR PROTECTION

Сторінки: 64-69. Номер: №6, 2023 (329)   
БОБРОВА СВІТЛАНА
ДП «Укрметртестстандарт»
ORCID ID: 0000-0002-3381-9915
e-mail: lan_ok@ukr.net
СЕРГІЄНКО ЛЮБОВ
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID: 0000-0002-1002-2348
e-mail: l_serg82@ukr.net
ГАЛАВСЬКА ЛЮДМИЛА
Київський національний університет технологій та дизайну
ORCID ID: 0000-0002-6994-6641
e-mail: galavska.ly@knutd.edu.ua
ШАТИЛО ТЕТЯНА
АДВЛ «ТЕКСТИЛЬ-ТЕСТ»
e-mail t.v.shatilo@gmail.com
ORCID ID: 0009-0001-9798-4063
BOBROVA SVITLANA
SE «Ukrmetrteststandart»
LIUBOV SERHIENKO, LIUDMYLA HALAVSKA
Kyiv National University of Technologies and Design
TETIANA SHATYLO
TLAR “Textile-TEST”
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-64-69

Анотація мовою оригіналу

У статті проаналізовано вимоги провідних зарубіжних та національних стандартів до засобів індивідуального бронезахисту, проведення балістичних та інших видів випробувань з метою встановлення відповідності захисних характеристик виробів умовам використання для ефективної протидії різним видам небезпек.
У світовій практиці використовуються різні нормативні документи, що регламентують вимоги до засобів індивідуального бронезахисту відповідно до класифікації рівнів захисту, що враховують особливості місцевої зброї, тип патрону, швидкість кулі, величину позаперешкодної деформації, тощо.  В роботі наведені ключові аспекти найбільш поширених регламентів Америки, Європи та країн колишнього СНД стосовно методів випробування основних характеристик бронежилетів різних конфігурацій і призначення. Результати дослідження можуть бути використанні під час проєктування, виробництва або закупівлі засобів індивідуального бронезахисту.
Ключові слова: засоби індивідуального бронезахисту, бронежилет, стандарт, клас захисту, протиосколкова та протикулева стійкість, балістична стійкість, стійкість до порізу.

Розширена анотація англійською  мовою

With the aim of introducing new domestic standards and specifications and harmonizing them with regulatory documents of the leading countries of the world, an analysis of the main requirements of foreign and existing national standards for means of individual armor protection was carried out and ballistic and other types of tests were carried out to establish the compliance of the protective characteristics of the products with the conditions of use for effective resistance to various types dangers.
In world practice, various normative documents are used that regulate the requirements for individual armor protection according to the classification of protection levels, which take into account the characteristics of local weapons, the type of cartridge, the speed of the bullet, the depth measurement of BFS, etc. The work presents the key aspects of the most common regulations of America, Europe and the former CIS countries regarding the methods of testing the main characteristics of body armor of various configurations and purposes.
A significant number of tests are required for the acceptance into operation of new armor materials, because the health or life of a person depends on the quality of the finished products. The standards define the general requirements, classes of body armor, their size, the area of ​​the protected area, the procedure for conducting tests for the V50 ballistic limit when determining sparkproof resistance, equipment, test conditions and the classification of levels of protection against small arms, requirements and methods of tests for resistance to a knife attack , resistance to awl or sharpening, as well as ergonomic characteristics, safety requirements and information contained on the body armor. To evaluate the effectiveness of individual armor protection, ballistic tests are conducted using dummies and special installations. The results of the research can be used in designing, production or purchase of means of individual armor protection.
Keywords: means of individual armor protection, bulletproof vest, standard, protection class, sparkproof and bulletproof resistance, ballistic resistance, cut resistance.

 

Post Author: Горященко Сергій

Translate