Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

FEATURES OF THE USE OF MODERN AUTOMATED PROJECTING SYSTEMS OF MACHINE-BUILDING INDUSTRIES

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ВИРОБНИЦТВ

Сторінки: 38-43. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
RUBANKA Mykola
Kyiv National University of Technologies and Design
https://orcid.org/0000-0003-2367-0333
e-mail: rubanka.mm@knutd.edu.ua
DVORZHAK Volodymyr
Kyiv National University of Technologies and Design
https://orcid.org/0000-0002-1693-9106
e-mail: dvorzhak.vm@knutd.edu.ua
ZHLALI Zhyhad
Kyiv National University of Technologies and Design
https://orcid.org/0009-0000-9163-2799
e-mail: zhlali.zt@knutd.edu.ua
SHCHERBAN YURYJ
Kyiv Professional College of Applied Sciences
https://orcid.org/0000-0001-5024-8387
e-mail: scherban@i.ua

ONOFRIICHUK VOLODYMYR

Khmelnytskyi National University

https://orcid.org/0000-0002-2914-4986

e-mail: vovchik_o@yahoo.com

РУБАНКА Микола, ДВОРЖАК Володимир, ЖЛАЛІ Жигад
Київський національний університет технологій та дизайну
ЩЕРБАНЬ ЮРІЙ
Київський фаховий коледж прикладних наук
ОНОФРІЙЧУК ВОЛОДИМИР
Хмельницький національний університет
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-38-43

Розширена анотація англійською  мовою 

The purpose of the study covered in this publication is to analyze the features of the use of modern automated projecting systems, in particular CAD/CAM/CAE technologies from the point of view of the feasibility of introducing into the technological process of manufacturing products of a machine-building enterprise. The most popular specialized integrated CAD/CAM/CAE systems of the highest category for solving design and technological problems of varying complexity are listed, the features of their use are revealed, the main advantages and disadvantages and the most significant functionality are outlined. The research used a set of general scientific approaches: visual-analytical, systematization of information, modern methods of research of mechanical systems, analysis of scientific literature and method of classification. The most important factors that directly affect the technological process of creating quality products of a modern enterprise of the machine-building industry are highlighted. The choice of the integrated cloud software platform CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 for three-dimensional modeling of machine-building industries is substantiated. Certain recommendations have been formulated for the effective use of the CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 automated projecting system in the technological processes of the engineering industry. The main specialized modules of the CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 computer-aided system are considered to solve complex problems of varying complexity. It is established that the use of modern CAD/CAM/CAE technologies can significantly reduce the complexity of technological processes of manufacturing products of machine-building industries. The scientific novelty of the performed researches is the development of engineering methods of designing a modern high-tech machine-building complex with the use of integrated CAD/CAM/CAE systems.
Keywords: CAD/CAM/CAE technologies, technological process, machine-building complex, engineering methods of projecting, three-dimensional modeling, Autodesk Fusion 360.

Розширена анотація українською мовою

Метою дослідження, висвітленого у цій публікації, є аналіз особливостей використання сучасних систем автоматизованого проєктування, зокрема CAD/CAM/CAE технологій з позиції доцільності впровадження в технологічний процес виготовлення продукції машинобудівного підприємства. Перелічено найбільш популярні спеціалізовані інтегровані CAD/CAM/CAE системи вищої категорії для вирішення конструкторсько-технологічних завдань різної складності, розкрито особливості їх використання, зазначено основні переваги та недоліки та найбільш значущі функціональні можливості. При проведенні досліджень використано комплекс загальнонаукових підходів: візуально-аналітичний, системно-інформаційний, сучасні методи досліджень механічних систем, аналізу наукової літератури та метод класифікацій. Виокремлено найбільш важливі фактори, що безпосередньо впливають на технологічний процес створення якісної продукції сучасного підприємства машинобудівної галузі. Обґрунтовано вибір комплексної інтегрованої хмарної програмної платформи  CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 для тривимірного моделювання машинобудівних виробництв. Сформульовано певні рекомендації щодо ефективного застосування системи автоматизованого проєктування CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 в технологічних процесах машинобудівної галузі. Розглянуто основні спеціалізовані модулі системи автоматизованого проєктування CAD/CAM/CAE Autodesk Fusion 360 для вирішення комплексних завдань різного рівня складності. Встановлено, що використання сучасних  CAD/CAM/CAE технологій дозволяє суттєво зменшити трудомісткість технологічних процесів виготовлення продукції машинобудівних виробництв. Наукова новизна виконаних досліджень полягає в розвитку інженерних методів проєктування сучасного високотехнологічного машинобудівного комплексу із застосуванням інтегрованих CAD/CAM/CAE систем.
Ключові слова: CAD/CAM/CAE технології, технологічний процес, машинобудівний комплекс, інженерні методи проєктування, тривимірне моделювання, Autodesk Fusion 360.

Post Author: Горященко Сергій

Translate