Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ANALYSIS OF ARDUINO MEGA CONTROLLER USAGE FOR THE OIL SCREW PRESS

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЕРА ARDUINO MEGA ДЛЯ ШНЕКОВОГО ПРЕСА

Сторінки: 33-37. Номер: №6, 2023 (329)
Автори:
HAVRAN Volodymyr
Lviv Polytechnic National University
ORCID ID: 0000-0002-6046-6094
e-mail: volodymyr.b.havran@lpnu.ua
ГАВРАН В. Б.
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-6046-6094
e-mail: volodymyr.b.havran@lpnu.ua
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-33-37

Розширена анотація англійською  мовою

This study delves into the application of Arduino Mega in the domain of oil pressing, seeking to comprehensively analyze its implementation, advantages, challenges, and overall impact on the efficiency of oil pressing processes. With the increasing integration of smart technologies into industrial operations, the use of microcontroller platforms, such as Arduino Mega, represents a paradigm shift towards automation and enhanced control systems. The focus of this analysis is on understanding how Arduino Mega contributes to the optimization of oil pressing procedures, offering insights into the hardware and software integration, data acquisition, control mechanisms, and potential effects on efficiency and productivity.
The hardware and software integration aspect explores the components employed in Arduino Mega implementation for oil pressing. This includes an examination of sensor integration, actuation mechanisms, and the overall architecture of the system. By dissecting these technical aspects, the study aims to provide a detailed understanding of the technological foundations supporting the implementation. Data acquisition and monitoring play a crucial role in the efficiency of industrial processes. This analysis investigates the role of Arduino Mega in facilitating precise and real-time data acquisition during oil pressing.
Control mechanisms represent the heart of any automation system By evaluating the reliability and robustness of these control mechanisms, the study aims to shed light on the efficacy of Arduino Mega in maintaining precision and stability in oil pressing operations. The analysis extends to consider the potential impacts of Arduino Mega implementation on the overall efficiency and productivity of oil pressing processes. Factors such as reduced downtime, optimized resource utilization, and improved product quality are scrutinized.
Keywords: Arduino Mega, Oil Pressing, Automation, Microcontroller, Control Systems, Smart Technology.

Розширена анотація українською мовою

У цьому дослідженні розглядається застосування Arduino Mega у сфері пресування олії, намагаючись всебічно проаналізувати його впровадження, переваги, проблеми та загальний вплив на ефективність процесів пресування олії. Із зростанням інтеграції інтелектуальних технологій у промислові операції використання платформ мікроконтролерів, таких як Arduino Mega, являє собою зміну парадигми в бік автоматизації та розширених систем керування. Цей аналіз зосереджений на розумінні того, як Arduino Mega сприяє оптимізації процедур пресування олії, пропонуючи розуміння апаратної та програмної інтеграції, збору даних, механізмів керування та потенційного впливу на ефективність і продуктивність.
Аспект інтеграції апаратного та програмного забезпечення досліджує компоненти, які використовуються в реалізації Arduino Mega для пресування олії. Це включає перевірку інтеграції датчиків, механізмів приведення в дію та загальної архітектури системи. Розбираючи ці технічні аспекти, дослідження має на меті забезпечити детальне розуміння технологічних основ, що підтримують впровадження. Збір даних і моніторинг відіграють вирішальну роль у ефективності промислових процесів. Цей аналіз досліджує роль Arduino Mega у сприянні точному збору даних у реальному часі під час пресування олії.
Механізми управління є серцевиною будь-якої системи автоматизації. Оцінюючи надійність і міцність цих механізмів керування, дослідження має на меті пролити світло на ефективність Arduino Mega у підтримці точності та стабільності операцій пресування олії. Аналіз поширюється на розгляд потенційного впливу впровадження Arduino Mega на загальну ефективність і продуктивність процесів пресування олії. Такі фактори, як скорочення часу простою, оптимізоване використання ресурсів і покращена якість продукції, ретельно вивчаються.
Ключові слова: Arduino Mega, Oil Pressing, Автоматизація, Мікроконтролер, Системи керування, Smart Technology.

Post Author: Горященко Сергій

Translate