Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF COMBINED DEFORMATION OF LOW-CARBON WIRE BASED ON SHEAR ROLLING COMBINED WITH DRAWING

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ КОМБІНОВАНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МАЛОВУГЛЕЦЕВОГО ДРОТУ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПРОКАТЦІ ІЗ ЗСУВОМ, ПОЄДНАНІЙ ІЗ ВОЛОЧІННЯМ

Сторінки:  405-414 . Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
ПАШИНСЬКА ОЛЕНА
Університет «Метінвест Політехніка», Інститут електрозварювання ім. О.Є. Патона НАНУ
https://orcid.org/0000-0001-7102-1544
e-mail: elena.pashinska@gmail.com
ЗАВДОВЕЕВ АНАТОЛІЙ
Інститут електрозварювання ім. О.Є. Патона НАНУ
https://orcid.org/0000-0003-2811-0765
e-mail: avzavdoveev@gmail.com
КРАЛЮК МАРИНА
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Одеса
https://orcid.org/0000-0002-0693-9508
e-mail: m-kraluk@ukr.net
PASHYNSKA OLENA
“Metinvest Polytechnic” University, Institute of Electric Welding named  O.E. Paton of NASU
ZAVDOVEEV ANATOLIY
Institute of Electric Welding named O.E. Paton of NASU
KRALYUK MARYNA
Odesa Research Institute of Forensic Science of the Ministry of Justice of Ukraine, Odesa
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-405-414

Анотація мовою оригіналу

Розглянуто структуру та властивості маловуглецевого дроту 08Г2С після проведення двох типів прокатки: гарячої прокатки зі зсувом (ПС) та стандартної гарячої прокатки (СТ), що застосовується для масового виробництва катанки на ВАТ “Міттал Стіл Кривий Ріг”. Після різних видів прокатки проведено холодне волочіння (В) за однаковими режимами. Отримано зразки двох типів: ПС+В та СТ+В. Було досліджено фізико-механічні властивості матеріалів; встановлювали закономірності формування мікроструктури та тонкої структури. У роботі доказано, що є різниця між механізмами структуроутворення при СТ і ПС. Показано спадковий вплив тонкої структури сталі після гарячої прокатки на холодне волочіння. При СТ+В спостерігається подрібнення зерен зі зростанням ступеня деформації. Після ПС+В немає поетапного подрібнення зерен із зростанням ступеня деформації. При ПС+В реалізується чергування фрагментації та низькотемпературної механоіндукованої рекристалізації. У статті показано, що за умови використання технології прокатки зі зсувом, за рахунок реалізації цього сценарію трансформації структури, можна отримати катанку з підвищеними властивостями без додаткових відпалів.
Ключові слова: структура, властивості, механізми, гаряча прокатка, зсувна прокатка, волочіння.

Розширена анотація англійською  мовою

The structure and properties of low-carbon wire 08G2S after two types of rolling are considered: hot shear rolling (RS) and standard hot rolling (ST), used for mass production of wire rod at  ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC. After different types of rolling, cold drawing (D) was carried out using the same conditions. Samples of two types were obtained: RS+D and ST+D. The physical and mechanical properties of materials were studied; established patterns of microstructure and fine structure formation. The work proved that there is a difference between the mechanisms of structure formation in RS and ST. The hereditary influence of the fine structure of steel after hot rolling on cold drawing processes is shown. With ST+D, grain refinement is observed with increasing degree of deformation. After RS+D there is no gradual refinement of grains with increasing degree of deformation. With RS+D, an alternation of fragmentation and low-temperature mechanically induced recrystallization occurs. The article shows that, provided that shear rolling technology is used, through the implementation of this structure transformation scenario, it is possible to obtain wire rod with improved properties without additional annealing.
Keywords: structure, properties, mechanisms, hot rolling, shear rolling, drawing.

Post Author: Горященко Сергій

Translate