Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

THE USE OF DATA SCIENCE MODELS TO ANALYZE THE DEVELOPMENT STATE OF THE EU AND UKRAINE IT SECTOR

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ DATA SCIENCE ДЛЯ АНАЛІЗУ СТАНУ РОЗВИТКУ IT-СЕКТОРУ ЄС ТА УКРАЇНИ

Сторінки: 429-436. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:

CHAGOVETS Liubov
Simon Kuznets University of Economics Kharkiv
https://orcid.org/0000-0003-4064-9712
PROKOPOVYCH Svitlana
Simon Kuznets University of Economics Kharkiv
https://orcid.org/0000-0002-6333-2139
PANASENKO Oksana
Simon Kuznets University of Economics Kharkiv
https://orcid.org/0009-0008-4679-2070
CHAHOVETS Vita
State Biotechnological University
https://orcid.org/0000-0003-0066-2760

ЧАГОВЕЦЬ Любов , ПРОКОПОВИЧ Світлана , ПАНАСЕНКО Оксана 
Харківський економічний університет імені Симона Кузнеця
ЧАХОВЕЦЬ Віта
Державний біотехнологічний університет

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-429-436

Розширена анотація англійською  мовою 

The paper is devoted to the assessment of the development state of the EU and Ukraine’s IT sector. For the countries of the EU, the IT market is a priority direction and a strategic goal of the development of the digital economy. Ukraine is also trying to introduce the use of digital technologies in all areas of activity. The purpose of the study is to develop economic and mathematical models for assessing and analyzing the level of development of the IT sector in the EU and Ukraine, which allow for the analysis of the strengths and weaknesses of this sector, to form recommendations. The analysis of the features of the IT sector development was carried out and key indicators were selected. A set of models for assessing the level of development of the IT sector of the economy in the EU has been developed. Classification models of EU countries by the level of development of the IT sector were built using cluster analysis methods. The analysis of the digital development state of Ukraine on the European market was carried out using discriminant analysis. The regression model for forecasting the level of development of the IT sphere in Ukraine has been developed. The results of the research can be used during the implementation of global and regional programs for the development of the IT sector in the EU countries and Ukraine.

Keywords: IT sector, digital economy, model, cluster analysis, discriminant analysis, multiple regression.

Розширена анотація українською мовою

Стаття присвячена оцінці стану розвитку ІТ-сектору ЄС та України. Для країн ЄС ІТ-ринок є пріоритетним напрямком і стратегічною метою розвитку цифрової економіки. Україна також намагається запровадити використання цифрових технологій у всіх сферах діяльності. Метою дослідження є розробка економіко-математичних моделей для оцінки та аналізу рівня розвитку ІТ-сектору в ЄС та Україні, які дозволяють аналізувати сильні та слабкі сторони цього сектору, формувати рекомендації. Проведено аналіз особливостей розвитку ІТ-сектору та обрано ключові показники. Розроблено набір моделей для оцінки рівня розвитку IT-сектору економіки ЄС. Методами кластерного аналізу побудовано моделі класифікації країн ЄС за рівнем розвитку ІТ-сектору. Аналіз стану цифрового розвитку України на європейському ринку проведено за допомогою дискримінантного аналізу. Розроблено регресійну модель для прогнозування рівня розвитку ІТ-сфери в Україні. Результати дослідження можуть бути використані під час реалізації глобальних та регіональних програм розвитку ІТ-сектору в країнах ЄС та Україні.

Ключові слова: ІТ-сектор, цифрова економіка, модель, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, множинна регресія.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate