Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЛЬ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМ, КАНАЛЬНИМ І ФІЗИЧНИМ РОЗПОДІЛАМИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

THE ROLE OF SALES LOGISTICS IN THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL, CHANNEL AND PHYSICAL DISTRIBUTIONS OF FINISHED GOODS

Сторінки: 188-191. Номер: №1, 2021 (290)

Автори:
Ткаченко А. М., Севастьянов Р. В.
Національний університет «Запорізька політехніка»

Tkachenko A., Sevastyanov R.
“Zaporizhzhia Polytechnic” National university

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-33
Надійшла / Paper received : 23.01.2021
Надрукована / Paper Printed : 05.03.2021

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена питанням управління процесами збуту продукції за допомогою логістичних методів. Від ефективності логістики в країні істотно залежить економічне зростання певного суб’єкта господарювання його привабливість для іноземних інвесторів. Уряди провідних країн світу вже давно витрачають мільярди доларів на покращення власної логістичної інфраструктури і досягають на цій основі стійких конкурентних переваг. Функціонування підприємств в умовах ринкової економіки потребує принципово нового підходу до рішення проблем, використання  сучасних методів комерційної роботи. У зв’язку з цим виникає необхідність здійснення ефективного розподілу, що може забезпечити логістика. Розподільча або збутова логістика – це управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі доведення готової продукції до споживача відповідно з інтересами і вимогами останнього, а також передаванням, зберіганням і обробкою певної інформації.
Крім того, збутова логістика тісно пов’язана з іншими елементами логістичної системи, зокрема виробничою, закупівельною, інформаційною, транспортною та іншими складовими інтегрованої логістики.
Авторами наголошено, що організація продажу товарної продукції спрямовується на досягнення кінцевих результатів діяльності. Варто зазначити, що незважаючи на важливість збутової логістики та її практичну значимість для підприємств в нашій країні дотепер є певні дискусійні питання щодо формування для неї належного теоретичного підґрунтя. Проте до останнього часу головним аспектом дослідження теорії логістики були в основному питання термінології й понятійного апарата. Однак друга й не менш важлива частина теорії логістики  скоріше за все є  набір дієвих методів, котрі наразі є не достатньо систематизовані, а також недостатньо досліджені. Тому найбільш актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку теорії логістики є формування її методологічної бази. Українськими науковцями питання методологічної бази логістики досліджуються, але в той же час даному вектору слід приділити більш пильну увагу. В роботі охарактеризовано основні концепції та функції збуту, а також існуючу систему керування збутовою роботою. В статті наголошено, що розподільча логістика впливає на сам хід планування, виконання та поточний контроль за збутом продукції кінцевому покупцеві, що визначає обґрунтований вибір організаційних форм і методів збутової роботи, орієнтованих на досягнення кінцевих результатів.
Ключові слова: збут, логістика, збутова діяльність, збутова логістика, логістичні методи, ефективність.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the management of sales processes using logistics methods. The efficiency of logistics in the country affects the economic growth of economic entities and their attractiveness to foreign investors. The world’s leading countries spend a lot of resources on improving their own logistics infrastructure and achieve sustainable competitive advantages on this basis. The functioning of enterprises in a market economy requires a fundamentally new approach to solving problems and using modern methods of commercial work. Therefore, there is a need for effective logistics distribution. Distribution or sales logistics is the management of transportation, warehousing and other tangible and intangible operations. These operations are carried out in the process of bringing the finished goods to the consumer, as well as the transmission, storage and processing of information.
Sales logistics is related to other elements of the logistics system. These elements include procurement, information, transport and other components of integrated logistics.
The authors emphasize that the organization of sales of marketable products is aimed at achieving the end results. Ukraine, there are some debatable issues regarding sales logistics and the formation of a proper theoretical basis for it. The main aspect of the study of logistics theory is the question of terminology and conceptual apparatus. An important part of logistics theory is a set of effective methods that are insufficiently researched. An actual problem at the present stage of development of the theory of logistics is the formation of its methodological basis.  Ukrainian scientists are studying the methodological basis of logistics. But this area should be given more attention. The paper describes the basic concepts and functions of sales and the existing sales management system. The article emphasizes that distribution logistics affects the planning, implementation and current control over the sale of products to the consumer. This determines a reasonable choice of organizational forms and methods of sales.
Keywords: sales, logistics, sales activities, sales logistics, methods of logistics, efficiency.

References

 1. Krykavskyi Ye.V., Pokhylchenko O.A. (2012). Lohistychnyi pasport krainy CONTRA «Lohistyzatsii». [Logistic passport of the country CONTRA “Logistics”]. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua.
 2. Anykyn B.A. (2000). Lohystyka [Logistics]. Moscow, INFRA”
 3. Balabanova L.V., Hermanchuk A.M. (2006). Komertsiina diialnist: marketynh i lohistyka [Commercial activity: marketing and logistics]. Kyiv, PH “Professional”.
 4. Kalchenko A.H. (2001) Lohistyka [Logistics]. Kyiv, KNEU.
 5. Anykyn B.A. (2002). Lohystyka [Logistics]. Moscow, INFRA”.
 6. Smyrchynskyi A.B. (2000). Osnovy lohistychnoho menedzhmentu [Fundamentals of logistics management]. Ternopil, “Ekonomichna dumka”.
 7. Bazhyn B.Y. (2006). Lohystyka [Logistics]. Kharkiv, “Konsum”.
 8. Protsenko Y. (2006) Bazovaia y ynnovatsyonnaia lohystyka [Basic and innovative logistics]. Risk – Risk, №3, 13-17.
 9. Skovronek Ch., Sariush-Volsky Z. (2006). Logistika na predpriyatii [Enterprise logistics]. Moscow, “Finance and statistics”.
 10. Nykolaichuk V.E. (2001). Lohistyka [Logistics]. St.-Petersburg, “Piter”.
 11. Lukynskyi B.C. (2003). Modeli i metody teorii logistiki [Models and methods of logistics theory]. St.-Petersburg, “Piter”.
 12. Mirotin L.B., Tashbaev Y.E. (2002). Sistemnyj analiz v logistike [Systems analysis in logistics]. Moscow, PH “Eksamen”.
 13. Al’bekov A.U., Mit’ko O.A. (2002). Kommercheskaya logistika [Commercial logistics]. Rostov-on-Don, “Feniks”.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate