Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ACTIVE TOURISM IN IVANO-FRANKIVSK REGION

Сторінки: 150-159. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
ПАНЬКІВ Н. Є.
ORCID ID: 0000-0002-9057-9612
e-mail: pаnkiv.natalia@gmail.com
КАЧАЛУБА Х. Г.
e-mail: Kkachaluba22@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна

Nataliya PANKIV,
Christina KACHALUBA
Lviv Polytechnic National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-25
Надійшла / Paper received : 19.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     У статті проаналізовано тенденції розвитку активних видів туризму в Івано-Франківській області та встановлено, що протягом останніх років спостерігаються позитивні тенденції щодо їх розвитку, зокрема: з’являються спеціалізовані туроператори, що пропонують активний відпочинок, відкриваються нові об’єкти активного відпочинку, з’являються пункти прокату та сервісу туристичного спорядження, розширюється спеціалізована база проживання.
Виявлено, що Івано-Франківська область має значні переваги для розвитку активного туризму, оскільки тут наявний значний туристично-рекреаційний потенціал. Івано-Франківщина — одне з небагатьох місць в Україні, придатних для розвитку зимових видів відпочинку. Найбільшою популярністю користуються такі гірськолижні зони, як Поляниця, Яблуниця, Ворохта Яремчанської міської ради, м. Косів та с-ще. Верховина, с. Вишків Долинського району. Базовою складовою розвитку активного туризму мають стати численні екологічні стежки та еколого-пізнавальні туристичні маршрути, прокладені на території об’єктів природного заповідного фонду Івано-Франківщини. Розвитку різних форм активного туризму, зокрема, пішохідного, кінного та велотуризму, скелелазіння, спелеотуризму, паропланінгу та Zipline (екстремальні спуски на спеціальному спорядженні), сприяє наявність гірських карпатських парків. Для розвитку водного виду туризму найбільше ресурсів у  Карпатському та  ижницькому національних парках.
З’ясовано, що цей вид туризму полягає в оздоровленні, відновленні сил, поліпшенні медико-фізіологічних даних за допомогою зміни форм діяльності, дозованого руху, раціонального харчування, нервового розвантаження, підвищення адаптації до незвичних умов, а також не потребує значних фінансів завдяки чому активно розвивається. Отже, попит на активні види туризму в Івано-Франківській області з кожним роком зростає, однак, доцільним буде урізноманітнення туристичних послуг і їх промоції для заохочення більшої кількості туристів.
     Ключові слова: туризм, активний туризм, Івано-Франківська область, ризик, управління, турист, подорож.

Розширена анотація англійською мовою

     The article analyzes the trends in the development of active tourism in Ivano-Frankivsk region and found that in recent years there have been positive trends in their development, in particular: there are specialized tour operators offering active recreation, opening new facilities for active recreation, with there are points of hire and service of tourist equipment, the specialized base of accommodation expands.
It was found that Ivano-Frankivsk region has significant advantages for the development of active tourism, as there is a significant tourist and recreational potential. Ivano-Frankivsk region is one of the few places in Ukraine suitable for the development of winter recreation. The most popular are such ski areas as Polyanytsya, Yablunytsia, Vorokhta of Yaremche City Council, Kosiv and other villages. Verkhovyna, village Vyshkiv, Dolyna district. Numerous ecological trails and ecological-cognitive tourist routes laid on the territory of the objects of the nature reserve fund of Ivano-Frankivsk region should become the basic component of the development of active tourism. The development of various forms of active tourism, in particular, hiking, horseback riding and cycling, climbing, caving, steaming and Zipline (extreme descents on special equipment), contributes to the presence of mountain Carpathian parks. The most resources for the development of water tourism are in the Carpathian and Vyzhnytsia national parks.
It was found that this type of tourism is to recover, regain strength, improve medical and physiological data by changing the forms of activity, dosed movement, nutrition, nervous relief, increase adaptation to unusual conditions, and does not require significant funding due to which actively developing. Thus, the demand for active types of tourism in Ivano-Frankivsk region is growing every year, however, it will be advisable to diversify tourist services and their promotion to encourage more tourists.
     Keywords: tourism, active tourism, Ivano-Frankivsk region, risk, management, tourist, travel.

References

 1. Aktyvnyi turyzm [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.kalush-travel.com/aktyvnyj-turyzm/0
 2. Vse pro turyzm-turystychna biblioteka [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : https://tourlib.net/
 3. Ekolohichni stezhky / Ofitsiinyi sait Karpatskoho NPP [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : http://cnnp.if.ua/ekoturyzm/ecost
 4. Ekolohoho-piznavalni stezhky / Halytskyi Natsionalnyi pryrodnyi park [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : https://nnph.if.ua/category/3-ecological-educational-activities/4-eco-routes/
 5. Ekoloho-piznavalni stezhky / Natsionalnyi pryrodnyi park “Hutsulshchyna” [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : https://nnph.if.ua/category/3-ecological-educational-activities/4-eco-routes/
 6. Ekoloho-piznavalni turystychni marshruty / Natsionalnyi pryrodnyi park “Verkhovynskyi” [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : http://nppver.at.ua/news/ekologo_piznavalni_turistichni_marshruti_ta_stezhki/2015-11-03-352.]
 7. Zakon Ukrainy “Pro turyzm” [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text
 8. Zinko Yu. Ekolohichni aspekty rekreatsiino-turystychnoi diialnosti v Ukrainskykh Karpatakh / Yu. Zinko / Ekolohichna sytuatsiia v Karpatakh na pochatku KhKhI stolittia: suchasnyi stan i shliakhy vyrishennia problem : materialy mizhnar. konf. – Lviv, 2013. – S. 56–64.
 9. Natsionalnyi pryrodnyi park “Synohora” [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : https://uk.wikipedia.org/ wiki/Natsionalnyi_pryrodnyi_park_«Synohora»
 10. Pankiv N.Ie. Perspektyvy vykorystannia turystychno-rekreatsiinykh resursiv Ivano-Frankivshchyny dlia rozvytu zelenoho (silskoho) ta ekolohichnoho turyzmu v oblasti / N.Ie. Pankiv // Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. – Lviv : RVV NLTU Ukrainy. – 2020. – Tom 30, № 5. – C. 59–66. – URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2020/30_5/1.pdf
 11. Pankiv N. Pryrodoresursnyi potentsial rozvytku ekolohichnoho turyzmu Ivano-Frankivskoi oblasti / Nataliia Pankiv // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny. – 2008. – Vyp. 24. – C. 230–233.
 12. Turyzm Ivano-Frankivskoi oblasti [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : https://speakerdeck.com/iftourism/turizm-ivano-frankivs-koyi-oblasti-2019?slide=60
 13. Turystychnymy shliakhamy Ukrainskykh Karpat [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.nbuv.gov.ua/node/4137
 14. DEVELOPMENT STRATEGY OF THE IVANO-FRANKIVSK REGION [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : https://cyprus.mfa.gov.ua/storage/app/sites/23/2020/strategy-of-development-ivano-frankivsk-region.pdf
 15. Hiking routes from Yaremche [Elektronnyy̆ resurs]. – Rezhym dostupu : http://green-ukraine.com/hiking-routes-yaremche
 16. Hamkalo Mykhailo ACTIVE TOURISM DEVELOPMENT IN WESTERN UKRAINE [Elektronnyй resurs] .– Rezhym dostupu : https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/029.pdf
 17. Smadych Ivan Analysis of the touristic potential of mountainous areas in Ivano-Frankivsk region to create the development conditions for recreation in the Carpathian region of Ukraine [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692019000100402
 18. SMART Tourism: All Information about Ivano-Frankivsk in a Single Mobile App [Elektronnyй resurs]. – Rezhym dostupu : http://pleddg.org.ua/en/2020/smart-turizm-usya-informaciya-pro-ivano-fran/

Post Author: npetliaks

Translate