Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT SPHERE IN UKRAINE

Сторінки: 31-36. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:
Цимбалюк С. М.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Serhii Tsymbaliuk
Lesya Ukrainka Volyn National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-5
Надійшла / Paper received : 16.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

     Спортивно-оздоровча сфера відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я населення, підвищення його працездатності, забезпечує створення нових робочих місць та є перспективною галуззю національного господарства. Зважаючи на наявні проблеми та слабкий розвиток показників діяльності у цій сфері виникає необхідність проведення досліджень стану та перспектив активізації розвитку фізичної культури та спорту в Україні.
Метою наукового дослідження є розкриття стану та проблеми розвитку спортивно-оздоровчої сфери в Україні задля обґрунтування необхідності та шляхів активізації її розвитку в майбутньому.
Визначено, що спортивно-оздоровча сфера являє собою невід’ємний елемент нематеріального виробництва. Проаналізовано показники реалізації послуг фізичної культури та спорту в Україні за 2010–2019 рр. і виявлено позитивну їх динаміку. Водночас визначено, що сфера спорту і надалі лишається досить малозначимою у структурі економічних видів діяльності в Україні. Зауважено, що зростання частки реалізованих послуг сфери спорту в кризові роки є свідченням наявного стабільного попиту та стійкості галузі до економічних коливань. Проведений аналіз динаміки кількості суб’єктів господарювання сфери фізичної культури та спорту. Виявлено, що послуги у сфері спорту надаються переважно фізичними особами підприємцями, на сонові чого доведено значимість цієї сфери для розвитку малого бізнесу та створення нових робочих місць, зростання зайнятості населення. Серед проблем подальшого розвитку сфери фізичної культури і спорту виділено недостатність фінансових ресурсів, слабка державна підтримка, слабка матеріально-технічна база.
Проаналізовано законодавчі основи регулювання спортивно-оздоровчої сфери в Україні. Визначено, що задля досягнення визначених цілей важливим є налагодження плідної співпраці державних інституцій, територіальних громад, приватних спортивних організацій, громадських об’єднань та фахівців цієї сфери.
У контексті визначення перспектив розвитку спортивно-оздоровчої сфери піднімається питання розвитку інклюзивного спорту. Проаналізовані цілі, визначені у Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року.
Сфера фізичної культури і спорту є одним із ключових чинників розвитку соціально-економічного зростання будь-якої країни, що обумовлює необхідність її державної підтримки та розвитку. На сьогодні в Україні результати діяльності суб’єктів господарювання в цій сфері поступово знижується, що зумовлено як економічними чинниками, так і відсутністю дієвої підтримки з боку держави. В Україні прийнята стратегія розвитку, яка визначає загальні орієнтири і стратегічні цілі подальших змін у цій сфері. Для досягнення визначених перспектив, поглибленого аналізу потребує наукове обґрунтування механізмів активізації сфери фізичної культури і спорту в умовах децентралізації.
Ключові слова: спортивно-оздоровча сфера, обсяг реалізації, спортивні послуги, суб’єкти господарювання сфери фізичної культури та спорту, стратегія розвитку фізичної культури і спорту, здоров’я, державна підтримка сфери спорту.

Розширена анотація англійською мовою

     The sphere of physical culture and sports plays an important role in strengthening the health of the population, improving its efficiency, creating new jobs, and is a promising sector of the national economy. Given the existing problems and the weak development of performance indicators in this area, there is a need to conduct research on the state and prospects of intensifying the development of physical culture and sports in Ukraine.
The purpose of the research is to reveal the state and problems of the development of physical culture and the sports sphere in Ukraine to justify the need and ways to intensify its development in the future.
It has been determined that physical culture and the sports sphere are integral element of intangible production. The indicators of realization of services in physical culture and sports sphere for 2010–2019 are analysed, and their positive dynamics are revealed. At the same time, it was determined that the sphere of sports remains rather insignificant in the structure of economic activities in Ukraine. It is noted that the growth of the share of services provided in the field of sports in the crisis years is evidence of the existing stable demand and resilience of the industry to economic fluctuations. The dynamics of the number of business entities in the field of physical culture and sports is analyzed. It was found that services in the field of sports are provided mainly by individual entrepreneurs, which proves the importance of this area for the development of small business and job creation, employment growth. Among the problems of further development of physical culture and sports are the lack of financial resources, weak state support, weak material, and technical base.
The legislative bases of regulation of the physical culture and sports sphere in Ukraine are analysed. It is determined that in order to achieve certain goals, it is important to establish fruitful cooperation between state institutions, local communities, private sports organizations, public associations, and specialists in this field.
In the context of determining the prospects for the development of physical culture and sports, the question of the development of inclusive sports is raised. The goals set in the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports for the period up to 2028 are analysed.
The physical culture and sports sphere is one of the key factors in the development of socio-economic growth of any country, which necessitates its state support and development. Today in Ukraine, the results of business entities in this area are gradually declining, due to both economic factors and the lack of effective support from the state. Ukraine has adopted a development strategy that defines general guidelines and strategic goals for further changes in this area. To achieve certain prospects, in-depth analysis requires a scientific justification of the mechanisms of activation of physical culture and sports in a decentralized environment.
Keywords: physical culture and sports sphere, the volume of realization, sports services, subjects of management of physical culture and sports sphere, the strategy of development of physical culture and sports, health, state support of sports sphere.

References

 1. Stakhiv I. Rehuliuvannia rynku sportyvno-ozdorovchykh posluh: monohrafiia. Lviv: Redaktsiia «UP», 2017. 200 s.
 2. Prystupa Ye., Zhdanova O., Chekhovska L. Analiz rynku fizkulturno-ozdorovchykh posluh u Lvovi. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. 2017. №6. S. 79–84.
 3. Boretska N.O. Fizychna kultura i sport yak odyn iz priorytetnykh napriamkiv derzhavnoi polityky. Molodyi vchenyi. 2018. № 11(2). S. 530–533.
 4. Dovhenko Yu. I. Peredumovy zastosuvannia prohramno-tsilovoho metodu v derzhavnomu upravlinni materialno-tekhnichnoiu bazoiu olimpiiskoho, paralimpiiskoho tadeflimpiiskoho sportu. Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannia i sportu. 2019. № 13. S. 3–10.
 5. Solopenko V. V. Vydatky na rozvytok fizychnoi kultury ta sportu z derzhavnoho ta mistsevoho biudzhetiv: pravovi aspekty. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. 2018. № 3. S. 146-150.
 6. Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Statystychna informatsiia. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Pro fizychnu kulturu i sport : Zakon Ukrainy vid 24 hrudnia 1993 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 3809-KhII. st. 78. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text
 8. Tsymbaliuk I. O. Inkliuzyvnyi rozvytok rehionu v umovakh finansovoi detsentralizatsii: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia. Lutsk : Vezha-Druk, 2019. 340 s.
 9. Pavlikha N. V. Yevropeiska intehratsiia shchodo dosiahnennia perspektyv staloho prostorovoho rozvytku. Yevropeiska intehratsiia: dosvid Polshchi ta Ukrainy : kol. monohr.- Lutsk Liublin: «Drukarnia Kolor Lublin», 2013. S.140–159.
 10. Stratehiia rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 lystopada 2020 r. № 1089. VRU. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2020-%D0%BF#Text
 11. Stratehiia rozvytku fizychnoi kultury i sportu na period do 2028 roku bude realizovana v try etapy. Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy, 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/do-2028-roku-30-ukrayinciv-budut-regulyarno-zajmatisya-sportom

Post Author: npetliaks

Translate