Вісник Хмельницького національного університету.

Серія: «Економічні науки»

Редколегія

Оформлення

Архів

Журнал засновано у липні 1997 року.
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 24921-14861 ПР від 12 липня 2021 року.
ISSN 2307-5740
Виходить 6 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.

Журнал в наукометричних базах

Вісник ХНУ. Економічні науки
(DOI 10.31891/2307-5740)
Index Copernicus
ICV 2022: 64,73
(з 2013)
Google Scholar
h5-Index: 37
(з 2013)

Затвержено як наукове фахове видання України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, категорії «Б» (наказ МОН №1643 від 28.12.2019).

Напрям – економічні науки за спеціальностями – 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.

Журнал висвітлює наукові досягнення, сприяє покращенню вітчизняного обміну науковою, технічною та економічною інформацією, піднесення рівня науки на міжнародний рівень.