Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS OUTSOURCING IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES

Сторінки: 186-194. Номер: №4, Том 1, 2020 (284)

Автори:
ХАРУН О. А., ГРИЦИНА Л. А.
Хмельницький національний університет

КHARUN O., HRYTSYNA L.
Khmelnytskyi National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4-35
Надійшла / Paper received : 21.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 30.09.2020

Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено сутність понять «аутсорсинг» та «логістичний аутсорсинг», розглянуто його види. Проведено порівняльний аналіз досвіду операторів у сфері логістичного аутсорсингу в Україні та Європі. Наведено основні етапи розвитку світового логістичного аутсорсингу. Охарактеризовано схеми організації логістичних послуг. Виділено чинники привабливості та чинники, які перешкоджають розвитку ринку логістичного аутсорсингу в Україні. Виокремлено основні переваги, ризики і недоліки використання аутсорсингу. Сформовано схему прийняття рішення щодо доцільності реалізації логістичного аутсорсингу.
Ключові слова: аутсорсинг, логістичний аутсорсинг, логістичні послуги; логістичні оператори, переваги і недоліки використання логістичного аутсорсингу.

Розширена анотація англійською мовою

The aim of the article is to analyze the main trends and prospects for the development of logistics outsourcing in Ukraine and European countries. The article explores the essence of the concepts of «outsourcing» and «logistics outsourcing». Among the types of outsourcing are: production outsourcing; IT outsourcing; business process outsourcing; knowledge management outsourcing. Types of outsourcing in logistics include: full outsourcing; partial outsourcing; transformational outsourcing; outsourcing of joint ventures; business process outsourcing. It is established that the globalization of the world economy has become the basis for the formation of the global market for outsourcing services, which makes it possible to study this phenomenon at different levels – both at the individual enterprise level and at the global level. A comparative analysis of the experience of operators in the field of logistics outsourcing in Ukraine and Europe. It is noted that a significant problem is the small experience of Ukrainian outsourcers and therefore a worse understanding of the processes specific to this industry, compared to operators operating in Western Europe. The main stages of development of global logistics outsourcing are given. Schemes of the organization of logistic services are allocated. Factors of attractiveness and factors that hinder the development of the logistics outsourcing market in Ukraine are highlighted. The main advantages, risks and disadvantages of using outsourcing are highlighted. The scheme of decision-making on expediency of realization of logistic outsourcing is formed. The use of logistics outsourcing helps companies solve problems of operation and development in market conditions by reducing logistics costs, accelerating adaptation to environmental conditions, improving the quality of products and services, reducing risks, as it simplifies the organizational structure and organizational procedures, optimizes logistics costs. and improve economic performance, increase manoeuvrability due to the use of unleashed potential, focus on strategic issues.
Keywords: outsourcing, logistics outsourcing, logistics services; logistics operators, advantages and disadvantages of using logistics outsourcing.

References

 1. Shapoval S.S. Perspektyvy rozvytku lohistychnoho autsorsynhu v Ukraini / S.S. Shapoval, V.O. Lezhenko // Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu. – 2011. – № 1. – S. 273–277.
 2. Zavhorodnii K.V. Obgruntuvannia kontseptsii stratehichnoi prohramy rozvytku lohistychnoho autsorsynhu na rehionalnomu rivni / K.V. Zavhorodnii // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. – 2016. – Vyp. 14. – S. 226–232.
 3. Vikipediia – vilna entsyklopediia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://ru.wikipedia. org/Lohystyka.
 4. Gay Ch.L. Outsourcing strategiczny. Koncepcja, modele i wdrażanie / Ch.L. Gay, J. Essinger. – Krakuw : Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2002. – 212 r.
 5. Dybskaya V.V. Logistika: integraciya i optimizaciya logisticheskih biznes-processov v cepyah postavok / V. V. Dybskaya, E.I. Zajcev, V.I. Sergeev, A.N. Sterligova. – M. : Eksmo, 2009. – 944 s.
 6. Chukhrai N.I. Autsorsynh v lohistytsi: yevropeiskyi i vitchyznianyi dosvid / N.I. Chukhrai, L.Ie. Sukhomlyn // Tezy dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu». – Lviv : Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2006. – 428 s.
 7. Kulakova V. Autsorsynh lohistychnykh biznes-funktsii komertsiinykh pidpryiemstv / V. Kulakova, V.H. Shcherbak // Materialy II Vseukrainskoi naukovoi internet-konferentsii «Osvitno-innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpryiemnytski initsiatyvy» : 7 hrudnia 2017 r., Kyiv. – Kyiv : KNUTD, 2017. – S. 427–435.
 8. Roslavtsev D. Doslidzhennia aspektiv vykorystannia autsorsynhu v lohistytsi na stratehichnomu i taktychnomu rivniakh roboty pidpryiemstva / D. Roslavtsev, A. Barkhaiev // Nauchno-tekhnycheskyi sbornyk. – 2008. – № 82. – S. 292–296.
 9. Prokudin H.S. Analiz rozvytku lohistychnoho autsorsynhu v Ukraini / H.S. Prokudin //Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. – 2018. – Vypusk 4 (15). – S. 202–209.
 10. Derhachova V.V. Rol ta znachennia mizhnarodnoho autsorsynhu: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy yoho vprovadzhennia v Ukraini / V.V. Derhachova, D.V. Ostroverkha // Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI». – 2017. – S. 95–97.
 11. Didukh O.V. Vyznachennia osnovnykh perevah ta nedolikiv vykorystannia autsorsynhu u hospodarskii diialnosti pidpryiemstv / O.V. Didukh // Innovatsiina ekonomika. – 2013. – № 3(41). – S. 128–131.
 12. Gartners 30 Leading Locations for Offshore Services [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.gartner.com/ doc/2667522/gartners–leading-locations-offshore.
 13. Koshkarova Ye.L. Suchasni tendentsii svitovoho rynku IT-autsorsynhu / Ye.L. Koshkarova // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni Karazina. – 2016. – Vyp. 91. – S. 153–160.
 14. Uoters D. Logistika. Upravlenie cepyu postavok / D. Uoters ; [per. s angl. ]. – M. : YuNITI-DANA, 2003. – 503 s.
 15. Hlazun V.V. Autsorsynh lohistychnykh posluh : realii ta tendentsii [Elektronnyi resurs] / V.V. Hlazun, S.R. Bondarenko, S.I. Zaporozhchenko // Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia : elektronne naukove fakhove vydannia. – 2019. – № 3 (20). – Rezhym dostupu : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr
 16. Verniuk N.O. Lohistychnyi autsorsynh yak chynnyk hlobalnykh konkurentnykh perevah / N.O. Verniuk, I.M. Novak, O.O. Shkolnyi // Aktualni problemy ekonomiky. – 2016. – № 7. – S. 184–193.
 17. Dovba M.O. Autsorsynh na rynku lohistychnykh posluh: perspektyvy v Ukraini / M.O. Dovba, O.A. Rusanovska, N.Iu. Trofymchuk // Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. – 2011. – Vyp. 7. – S. 70–74.
 18. Shirokova A.V. Osobennosti sovremennogo autsorsinga v logistike [Elektronnyj resurs] / A.V. Shirokova. – Rezhim dostupa : https://ideas.repec.org/a/scn/013908/15615845.html
 19. Verniuk N.O. Lohistychnyi autsorsynh yak chynnyk hlobalnykh konkurentnykh perevah / N.O. Verniuk, I.M. Novak, O.O. Shkolnyi // Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. – 2016. – № 7(181). – 2016. – S. 184–193.
 20. Honcharova T.A. Perevahy vykorystannia lohistychnoho autsorsynhu [Elektronnyi resurs] / T.A. Honcharova. – Rezhym dostupu : http://eprints.kname.edu.ua/29599/1/47.pdf.
 21. Sumets O. Osnovni komponenty lohistychnoho menedzhmentu v aspekti zabezpechennia bezpeky y efektyvnoi lohistychnoi diialnosti pidpryiemstv / O. Sumets // Kommunalnoe khoziaistvo horodov. – 2014. – № 111. – S. 194–201.
 22. Bakuta A.V. Lohistychnyi autsorsynh yak innovatsiinyi metod v upravlinni konkurentospromozhnistiu suchasnoho pidpryiemstva / A.V. Bakuta, D.V. Borysenko // Ekonomichnyi visnyk DVNZ «Ukrainskyi derzhavnyi khimiko-tekhnolohichnyi universytet». – 2015. – № 2. – S. 92–97.
 23. Krykavskyi Ye.V. Lohistyka: kompendium i praktykum : navch. posib. / Ye.V. Krykavskyi, N. Chukhrai, N.V. Chornopyska. – K. : Kondor, 2009. – 320 s.
 24. Aalders R. Autsorsing: prakticheskoe rukovodstvo / R. Aalders. – M. : Alpina Biznes Buks, 2003. – 470 s.
 25. Autsorsynh: reorhanizatsiia systemy lohistychnoho upravlinnia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://pidruchniki.com/71747/logistika/autsorsing_reorganizatsiya_sistemi_ logistichnogo_upravlinnya.

Post Author: npetliaks

Translate