Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ХОДІ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРОРОЗПУШЕННЯ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕЙНЕРІ. ЧАСТИНА 2

DESIGN AND ANALYSIS OF THE COMPUTATIONAL ALGORITHM IN THE IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES TO THE DECISION MAKING DECISION FOR THE MODERNIZATION OF VIBRATION DAMPING OF THE SINGLE ENVIRONMENT IN THE CONTAINER. PART 2

Сторінки: 21-30. Номер: №4, 2019 (275)
Автори:
О.О. БРОВАРЕЦЬ
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
В.П. КОВБАСА, О.В. ЦУРКАН
Вінницький національний аграрний університет
O. BROVARYTS
Kyiv Cooperative Institute of Business and Law
V.P. KOVBASA, O.V. TSURKAN
Vinnytsia National Agrarian University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2019-275-4-21-30
Рецензія/Peer review : 07.06.2019 р.
Надрукована/Printed : 17.07.2019 р.

Анотація мовою оригіналу

Сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції, згідно з відповідною картограмою-завданням, яка розробляється попередньо на основі різнопланової інформації. Знання певної структури варіабельності ґрунтового покриву, отриманої з використанням інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, дозволяє прийняти ефективні оперативні рішення для ефективного управління агробіологічним потенціалом сільськогосподарських угідь. Очевидно, що за таких умов виникає необхідність у принципово нових підходах до ведення агропромислового виробництва, що полягає у забезпеченні належної якості виконання технологічних операцій. Якість виконання технологічних операцій є інтегральним показником ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в межах агробіологічного поля. Поставлене завдання досягається шляхом використання інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції для визначення електропровідних характеристик ґрунтового середовища. Необхідна якість виконання основних технологічних процесів у рослинництві  забезпечується за рахунок інтегрованих інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, що вимагає додаткових досліджень у напрямку впливу параметрів і режимів віброзбудження інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу на зміну густини сипкого середовища при різних його властивостях, а також компонент швидкостей його руху, побудованих регресійних залежностей, які поєднують вказані величини. Потрібне проведення аналізу досліджень та динаміки системи контейнер – сипке середовище. Метою цього дослідження є побудова отримання вихідних рівнянь динаміки сипкого середовища та зміни його густини у процесі коливань середовища.
Ключові слова: інформаційно-технічна система, локальний оперативний моніторинг, ґрунт, проби, варіабельність, величина, дослідження.

Розширена анотація англійською мовою

Modern agriculture involves the implementation of a particular technological operation, according to the appropriate map-task, which is developed pre-based on diverse information. Knowledge of a certain structure of soil cover variability, obtained using information and technical systems of local operational monitoring of the agrobiological state of agricultural lands, allows us to adopt effective operational decisions for efficient management of agrobiological potential of agricultural lands. Obviously, under such conditions, there is a need for fundamentally new approaches to agricultural production, which is to ensure the proper quality of technological operations. The quality of the implementation of technological operations is an integral indicator of the efficiency of production of agricultural products within the agrobiological field. The task is achieved by using the information and technical system of operational monitoring of the soil environment of the structure to determine the conductive characteristics of the soil environment. Necessary quality of implementation of basic technological processes in crop production is ensured by the integrated information and technical systems of operational monitoring of the agrobiological state of agricultural lands, which requires additional research in the direction of influencing the parameters and modes of vibration development of the information-technical system of local operative monitoring to change the density of friable medium with its various properties , as well as a component of its velocities, regressive dependencies are constructed that combine the order no sizes. Demands analysis of the research and dynamics of the container system – friable environment. The purpose of this study is to construct the initial equations of the dynamics of the friable medium and to flush its density in the processes of oscillation of the medium.
Key words: information and technical system, local operational monitoring, soil, samples, variability, size, research.

References

 1. Fedorenko I.Ya., Pirozhkov D.N. Vibriruemyj zernistyj sloj v selskohozyajstvennoj tehnologii : monografiya. Barnaul, 2006. 166 s.
 2. Blehman I.I. Chto mozhet vibraciya?: O «vibracionnoj mehanike» i vibracionnoj tehnike. Moskva, 1988. 208 s.
 3. Blehman I.I. Vibracionnaya mehanika. Moskva, 1994. 400 s.
 4. Kovbasa V.P., Yaroshenko V.V. Rozpodil napruzhen u sypkomu seredovyshchi, obmezhenomu stinkamy sporudy sylosnoho typu // Konstruiuvannia, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiia silskohospodarskykh mashyn. Kirovohrad, 2010. Vyp. 40, ch. 1. S. 314–324.
 5. Kovbasa V.P., Shvaiko V.M., Hutsol O.P. Mekhanika silskohospodarskykh materialiv i seredovyshch. Kyiv-Nizhyn, 2015. 536 s.
 6. Kovbasa V.P. Do vyznachennia fizychnykh rivnian pruzhno-v`iazko-plastychnoho seredovyshcha z umovoiu ruinuvannia za modyfikovanym kryteriiem Kulona-Mora // Pratsi TDATU. Melitopol, 2011. Vyp. 11, t. 2. S. 161–174.
 7. Kovbasa V.P., Solona O.V., Spirin A.V. ta in. Pro sproshchennia kryteriiu vyhliadu napruzheno-deformovanoho stanu sutsilnoho seredovyshcha // Vseukrainskyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Tekhnika, enerhetyka, transport APK». Vinnytsia, 2018. № 1 (100). S. 44–49.
 8. Blehman I.I. Vibracionnoe vzveshivanie tverdyh tel v zhidkosti i sypuchej srede // Vestnik PNIPU. Mehanika. Perm, 2013. № 2. S. 52–83.
 9. Blekhman I.I., Blekhman L.I., Sorokin V.S. and oth. Surface and volumetric effects in a fluid subjected to high-frequency vibration. Journal of Mechanical Engineering Science. London, 2012. Vol. 226 (№ 8). P. 2028–2043.
 10. COMSOL Multiphysics. Burlington, 2018. URL: http://www.comsol.com (10.08.2018).
 11. Gorbunov V.A. Modelirovanie teploobmena v konechno-elementnom pakete FEMLAB. Ivanovo, 2008. 216 s.
 12. Curkan O.V., Kovbasa V.P. Formalizaciya kolebatelnogo dvizheniya sypuchej diskretnoj sredy v koleblyushejsya emkosti // Inzheneriya ta tehnologiyi: nauka, osvita, virobnictvo : praci Mizhnar. nauk.-tehn. konf. (Luck, 15-16 list. 2018). Luck, 2018. S. 266–269.

 

Post Author: npetliaks

Translate