Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ІНТЕНСИВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ СТІЙКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF INTENSIVE AGRICULTURAL ACTIVITY AND WAYS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE

Сторінки:  208-216. Номер: №6, 2023 (329) 
Автори:
КРИВОХИЖА Євген
Західноукраїнський національний університет
https://orcid.org/0000-0001-7270-6529
ye.kryvokhyzha@ukr.net
ЄМЕЦЬ Зоя
Одеський державний аграрний університет
https://orcid.org/https://orcid.org/0009-0007-1507-9734
KRYVOKHYZHA Yevhen
West Ukrainian National University
YEMETS Zoia
Odessa State Agrarian University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-363-366

Анотація мовою оригіналу

У статті аналізується вплив інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на екологічний стан. Вказується, що інтенсифікація сільського господарства негативно впливає на довкілля, переважно через негативні зовнішні екологічні впливи. Підкреслюється потреба запровадження більш екологічноорієнтованих агротехнологій та моніторингу довкілля. Виділяється, що з погіршенням екологічного стану потрібно переосмислити стратегію інтенсифікацій сільського господарства, звернувши увагу на розвиток інфраструктури та переробної промисловості, які сприятимуть ефективному і ресурсозберігаючому напрямку сталого розвитку.
У статті аргументується, що основою розвитку сільського господарства повинна стати екологічна орієнтація, враховуючи природні характеристики і можливості природних ресурсів. Пропонується екологічний підхід як альтернативне рішення екологічних проблем у аграрному секторі, як компенсація за використання природних ресурсів. Запобігання ерозії ґрунтів, застосування органічних добрив, застосування ґрунтозахисних технологій – це заходи, які покращують якість ґрунтів і забезпечують екологічно м’який вплив. Мінімізація техногенного навантаження на природні ресурси через інтенсифікацію використання сільськогосподарської техніки, зменшення тиску на ґрунт від колісних і гусеничних тракторів, обмеження проходів техніки по полях і введення екологічно безпечних систем обробітку землі, дозволять вирішити проблеми порушення гідрологічного режиму ґрунтів. Визначено, що сільськогосподарські землі, які сильно постраждали від людської діяльності та руйнівних природних явищ, слід виключити з активного обробітку. Підкреслюється, що збереження біорізноманіття є ключовими аспектами для охорони навколишнього середовища. Роль аграрних систем у забезпеченні високої продуктивності сільського виробництва та їх вплив на видове різноманіття допомагає усвідомити важливість концепції сталого розвитку.
Ключові слова: інтенсивна сільськогосподарська діяльність, біорізноманіття, екологічні проблеми, агроекосистема, екологізація, природна родючість.

Розширена анотація англійською  мовою

The article analyzes the impact of intensification of agricultural production on the ecological state. It is indicated that the intensification of agriculture has a negative impact on the environment, mainly due to negative external environmental impacts. The need to introduce more ecologically oriented agricultural technologies and environmental monitoring is emphasized. It is highlighted that with the deterioration of the ecological state, it is necessary to rethink the strategy of agricultural intensification, paying attention to the development of infrastructure and processing industry, which will contribute to an effective and resource-saving direction of sustainable development.
The article argues that the basis of agricultural development should be ecological orientation, taking into account the natural characteristics and possibilities of natural resources. An ecological approach is proposed as an alternative solution to environmental problems in the agricultural sector, as compensation for the use of natural resources. Prevention of soil erosion, application of organic fertilizers, use of soil protection technologies are measures that improve the quality of soils and provide an ecologically mild impact. Minimizing the man-made load on natural resources due to the intensification of the use of agricultural machinery, reducing the pressure on the soil from wheeled and crawler tractors, limiting the passage of machinery through the fields and introducing ecologically safe land cultivation systems will allow solving the problems of soil hydrological regime disturbance. It was determined that agricultural lands, which have been severely affected by human activity and destructive natural phenomena, should be excluded from active cultivation. It is emphasized that preservation of biodiversity is a key aspect for environmental protection. The role of agrarian systems in ensuring high productivity of rural production and their impact on species diversity helps to realize the importance of the concept of sustainable development.
Key words: intensive agricultural activity, biodiversity, environmental problems, agroecosystem, environmentalization, natural fertility.

Post Author: Горященко Сергій

Translate