Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ У СФЕРІ РЕЄСТРАЦІЇ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ВИКОРИСТАННЯМ СМАРТ КОНТРАКТІВ

A METHOD OF ENSURING DATA INTEGRITY IN THE FIELD OF REAL ESTATE REGISTRATION USING SMART CONTRACTS

Сторінки:  331-336 . Номер: №6,т.1 2023 (329) 
Автори:
ФЕДОРЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0009-0001-6813-6065
e-mail: vladfeddorenko@gmail.com
ПАСІЧНИК ОЛЕКСАНДЕР
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-8760-4688
e-mail: o.a.pasichnyk@gmail.com
СКРИПНИК ТЕТЯНА
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-8531-5348
e-mail: tkskripnik1970@gmail.com
МАНЗЮК ЕДУАРД
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-7310-2126
e-mail: eduard.em.km@gmail.com
FEDORENKO VLADYSLAV
Khmelnytskyi National University
PASICHNYK OLEKSANDR
Khmelnytskyi National University
SKRYPNYK TETIANA
Khmelnytskyi National University
MANZIUK EDUARD
Khmelnytskyi National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2023-329-6-331-336

Анотація мовою оригіналу

Забезпечення цілісності даних є досить актуальним у світі, яке набуває все більшого значення, і це не випадково. Реєстрація нерухомого майна є ключовим елементом функціонування суспільства, оскільки вона впливає на правові відносини, фінансовий стан громадян, а також має значущий вплив на економіку країни в цілому. Технологія блокчейн ґрунтується на створенні двох списків даних, де окремі елементи, відомі, як блоки, поєднуються в ланцюжок завдяки криптографії. Одна з ключових особливостей блокчейну – це його відкрите та децентралізоване зберігання даних. Це означає, що будь-який користувач може перевірити історію транзакцій або дані, збережені в блокчейні, без необхідності спирання на посередника. Такий прозорий доступ до інформації робить блокчейн особливо корисним для фінансових транзакцій, де важлива надійність та довіра.
Для багатьох людей блокчейн, в першу чергу, асоціюється із криптовалютами, такими як Біткоін. Він використовується для забезпечення безпеки фінансових операцій і зберігання історії транзакцій. Проте, ця технологія застосовується не лише у фінансовому секторі. Блокчейн може бути використаний для обробки практично будь-яких даних, що мають велику цінність, включаючи ведення документації у медицині, створення систем управління постачанням, трансформацію голосів під час виборів та багато інших застосувань.
Блокчейн – це інноваційна технологія, що активно застосовується в різних галузях, таких як економіка, фінанси, медицина, правова сфера та інші. Проте використання блокчейну та смарт-контрактів в сфері нерухомості досі залишається недостатньо дослідженим. В цьому досліджені розглядаються переваги та недоліки використання блокчейну та смарт-контрактів, і пропонується безпечна система для укладення угод, пов’язаних з орендою та продажем нерухомості, з використанням цих технологій. Блокчейн надає можливість створення безпечних та надійних записів про власність, транзакції та історію нерухомості. Кожен блок даних у ланцюжку блоків містить інформацію про конкретну нерухомість і всі транзакції, пов’язані з нею. Ця інформація підтверджується мережею користувачів і залишається незмінною, що гарантує історичну достовірність та надійність даних.
Ключові слова:  Технологія блокчейн, смарт-контракт, цілісність даних.

Розширена анотація англійською  мовою

Ensuring data integrity is quite relevant in an increasingly important world, and this is no coincidence. Registration of real estate is a key element of the functioning of society, as it affects legal relations, the financial condition of citizens, and has a significant impact on the country`s economy as a whole. Blockchain technology is based on the creation of two lists of data, where individual elements, known as blocks, are linked together in a chain using cryptography. One of the key features of the blockchain is its open and decentralized data storage. This means that any user can check the transaction history or data stored on the blockchain without having to rely on an intermediary. This transparent access to information make blockchain particularly useful for financial transactions, where reliability and trust are important.
For many people, blockchain is primarily associated with cryptocurrencies such as Bitcoin. It is used to secure financial transactions and store transaction history. However, this technology is not only used in the financial sector. Blockchain can be used to process virtually any data of great value, including medical records, supply chain management systems, vote transformation during elections, and many other applications.
Blockchain is an innovative technology that is actively used in various, industries, such as economics, finance, medicine, legal and others. However, the use of blockchain and smart contracts in the real estate sector is still insufficiently researched. This study examines the advantages and disadvantages of using blockchain and smart contracts, and propose a secure system for concluding real estate transactions using these technologies.
Blockchain provides, the ability to create secure and reliable records of property ownership, transaction, and history. Each data block in the blockchain contains information about a specific property and all transactions related to it. This information is confirmed by the user network and remains unchanged, which guarantees the historical accuracy and reliability of the data.
Keywords: Blockchain technology, smart contract, data integrity.

Post Author: Горященко Сергій

Translate