Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

MAIN PROBLEMS OF FORMATION OF THE RESOURCE-SAVING DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM OF AGRI-FOOD ENTERPRISES AND THEIR WAYS SOLUTION

Сторінки: 286-291. Номер: №5, 2020 (286)

Автори:
Лопушинська О. В.
Полтавська державна аграрна академія

Lopushynska O.
Poltava State Agrarian Academy

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-51
Надійшла / Paper received : 14.10.2020
Надрукована / Paper Printed : 05.11.2020

Анотація мовою оригіналу

Реалізація сучасними суб’єктами господарювання концепції сталого розвитку зумовлює актуальність досліджень в напрямку оптимального використання ресурсів та їх збереження. Більшість вітчизняних агропродовольчих підприємств характеризується відсутністю чіткої стратегії ресурсозбереження та сформованої системи управління ресурсозберігаючим розвитком. Основною метою статті є характеристика системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України та надання рекомендацій щодо удосконалення організаційно-кадрового та інформаційного забезпечення, що стосуються даного напряму розвитку суб’єкту господарювання. В ході дослідження виявлено, що система менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери містить в собі суб’єкт та об’єкт управління, які постійно взаємодіють між собою. Результатом процесів, пов’язаних з виробничою та управлінською діяльністю, є те, що всі наявні та залучені ресурси підприємства трансформуються в фінансовий результат діяльності підприємства у вигляді прибутку або збитку, готову продукцію та послуги або знання та інформацію, які можна використовувати в майбутній діяльності суб’єкта господарювання. Система менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери передбачає управління об’єктами ресурсного потенціалу. В статті розглянуті основні елементи системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств в залежності від розміру суб’єкту господарювання, визначені форми звітності, які містять інформацію про використання природних та матеріальних ресурсів. Визначено, що для формування ефективної  системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку на підприємствах агропродовольчої сфери України необхідно враховувати не тільки наявність системи управління, але і організаційної підтримки, фінансування, мотиваційних програм ресурсозбереження. З метою удосконалення організаційно-кадрового забезпечення менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери було запропоновано створення проектної групи з ресурсозбереження, що є більш ефективним і універсальним, ніж введення в організаційну структуру управління посад у вигляді менеджера з ресурсозбереження. Для формування ефективної системи менеджменту ресурсозберігаючого розвитку підприємства важливо здійснити якісну її оцінку та з метою прийняття ефективних управлінських рішень спрогнозувати первинні і інтегральні показники показники.
Ключові слова: система управління, ресурсозбереження, ресурсозберігаючий розвиток, ресурсний потенціал, менеджмент ресурсозберігаючого розвитку, агропродовольчі підприємства, сталий розвиток.

Розширена анотація англійською мовою

The implementation of the concept of sustainable development by modern business entities determines the relevance of research in the direction of optimal use of resources and their conservation. Most domestic agri-food enterprises are characterized by the lack of a clear strategy for resource conservation and a well-established system for managing resource-saving development. The main purpose of the article is to characterize the management system of resource-saving development of agri-food enterprises of Ukraine and provide recommendations for improving the organizational, personnel and information support related to this area of development of the business entity. The study revealed that the management system of resource-saving development of agri-food enterprises includes a subject and an object of management, which constantly interact with each other. The result of processes related to production and management activities is that all available and attracted resources of the enterprise are transformed into the financial result of the enterprise in the form of profit or loss, finished products and services or knowledge and information that can be used in future activities. object of management. The management system of resource-saving development of agro-food enterprises provides for the management of resource potential objects. The article considers the main elements of the management system of resource-saving development of enterprises depending on the size of the business entity, identifies reporting forms that contain information about the use of natural and material resources. It is determined that for the formation of an effective management system of resource-saving development at the enterprises of agro-food sphere of Ukraine it is necessary to take into account not only the availability of management system, but also organizational support, financing, motivational programs of resource saving. In order to improve the organizational and personnel support of management of resource-saving development of agri-food enterprises, it was proposed to create a project group on resource conservation, which is more effective and universal than the introduction of organizational structure of positions in the form of resource conservation manager. To form an effective management system for resource-saving development of the enterprise, it is important to make a qualitative assessment and to make effective management decisions to predict the primary and integrated indicators.
Key words: management system, resource saving, resource saving development, resource potential, management of resource saving development, agro – food enterprises, sustainable development.

References

  1. Herasymchuk N.A., Herasymchuk Yu. A., Popyk P. S., Shtuler I. Yu., Lisun Ya. V. Rezultat vprovadzhennia systemy resursozberezhennia v APK. Technology audit and production reserves. 2018. №2/4 (40). S. 13–20.
  2. Vdovenko N. M., Khyzhniak Yu. A. Suchasna paradyhma rehuliuvannia rozvytku haluzei ahrarnoho sektoru v umovakh hlobalnoho defitsytu prodovolstva. ScienceRise. 2015. № 2 (3). S. 20–25.
  3. Voronko-Nevidnycha T. V., Pokas L. Yu., Potapiuk I. P. Aspekty realizatsii systemy upravlinnia sotsialnoiu vidpovidalnistiu v ahrarnomu sektori. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2017. № 20. S. 102–107.
  4. Mazur O. V., Artemenko L. P. Mizhnarodnyi benchmarkinh stratehii resursozberezhennia promyslovykh pidpryiemstv. Ekonomika i suspilstvo. 2016. Vypusk 6. S.178–182.
  5. Markina I. A., Varaksina O. V. Kliuchovi aspekty formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv ahroprodovolchoi sfery. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva: Ekonomichni nauky. Kharkiv: KhNTUSH, 2018. Vyp. 193. S. 47–56.
  6. Statystyka silskoho hospodarstva. URL: https://buhgalter911.com/uk/blanki/statistika/statistika-selskogo-hozyaystva/
  7. Lopushinska O. Characteristics of elements of the system of management of the enterprise resource conservation development. Management of the 21st century : globalization challenges: collective monograph / in edition I. Markina. Nemoros s.r.o., Prague, 2018. P. 249–255.
  8. Markina Iryna, Fedirets Oleg, Sazonova Tetiana, Kovalenko Maryna, Ostashova Valeriia. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management.  Journal of Entrepreneurship Education. 2018. Special Issue 1. URL: https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate