Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016


ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ ДЛЯ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ОРЕНДИ ЖИТЛА ДЛЯ ТУРИСТІВ
FEATURES OF DESIGNING ONLINE SERVICE FOR SHORT-TERM RENTAL OF HOUSING FOR TOURISTS

Сторінки: 227231. Номер: №4, 2022 (311)  
Автори:
ДУМИН І. Б.
Національний університет «Львівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0001-5569-2647
e-mail: iryna.b.shvorob@lpnu.ua
СЕМИЧ Т. В.
Національний університет «Львівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0002-3275-8727
e-mail: tamara.semych.knm.2018@lpnu.ua
Iryna DUMYN, Tamara SEMYCH
Lviv Polytechnic National University
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-311-4-227-231

Анотація мовою оригіналу

Метою даної статті є створення вимог для пошукової системи житла для туристів, зручної у користуванні та з приємним дизайном, адаптованої для  різних користувачів з можливістю міжкультурного обміну. Основним завданням є створення такого онлайн-сервісу, що зможе поєднати в собі особливості Booking.com як структурованої системи оренди житла, та платформи Couchsurfing.com як сервісу для обміну гостинністю та пошуку нових друзів у світі. Під час роботи було проведено детальний огляд та вивчення процесу розвитку сфери туризму, вплив мережі Інтернет на популяризацію онлайн-сервісів для пошуку та оренди житла. Було описано наявні аналоги систем оренди житла.
Відповідно до проведених досліджень було сформовані та описані функціональні вимоги до майбутнього сервісу, обрано для реалізації архітектуру створення програмного застосунку типу «client-server», описано кроки реалізації програмного продукту, створення сховища даних, а також наведено зображення вже готового онлайн-сервісу.
Ключові слова: оренда житла, туризм, онлайн-платформа, проектування онлайн-платформи.

Розширена анотація англійською  мовою

The aim of this work is to create requirements for the search engine housing system for tourists, easy to use and with a pleasant design, adapted to different users with the possibility of intercultural exchange. The main task is to create an online service that combines the features of Booking.com as a structured rental system and the Couchsurfing.com platform as a service for sharing hospitality and finding new friends worldwide.
During the work, a detailed review and study of the development process of tourism and the impact of the Internet on the promotion of online services for finding and renting housing. Existing analogues of rental housing systems were described.
The main task of developed online service is to provide tourists with the opportunity to search for and rent apartments for the duration of their travels. The traveler, being on the site’s main page, should be able to specify the search criteria, namely to enter the details of the destination, the desired rental dates, the number of inhabitants and special requirements for apartments. The online service, in turn, must immediately sort the proposals based on the specified characteristics and display options to the user.
According to the research, functional requirements for the future service were formed and described, the architecture of client-server software development was chosen for implementation, steps of software product implementation were described, data warehouse creation was created, and the image of ready online service was presented.
Keywords:  rental housing, tourism, online platform, online platform design.

Література

 1. Інформаційні технології після COVID-19. DataArt | Enterprise Software Development Company. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://dataart.team/ua/articles/informafionnye-tekhnologii-posle-covid-19/.
 2. Постковідний світ та технології: як пандемія вплинула на стартап-екосистему [Електронний ресурс] // Економічна правда – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/01/19/670136/.
 3. Park, S. Understanding of online hotel booking process: A multiple method approach / S. Park, Y. Yin, B. Son. // Journal of Vacation Marketing – 2019 – 25(3) – С. 334–348. DOI:10.1177/1356766718778879
 4. Ткачук Т.М. Віртуальні франчайзингові туристичні мережі світу. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 72–85.
 5. com: Найбільший вибір готелів, апартаментів та помешкань для проведення відпустки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.booking.com/content/about.uk.html.
 6. Апартаменти для відпочинку та короткострокова оренда – Agoda [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.agoda.com/uk-ua/apartments/.
 7. Vacation Homes & Condo Rentals – Airbnb [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.airbnb.com.ua/.
 8. Couchsurfing. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.couchsurfing.com/.

References

 1. Informatsiini tekhnolohii pislia COVID-19. DataArt | Enterprise Software Development Company. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://dataart.team/ua/articles/informafionnye-tekhnologii-posle-covid-19/.
 2. Postkovidnyi svit ta tekhnolohii: yak pandemiia vplynula na startap-ekosystemu [Elektronnyi resurs] // Ekonomichna pravda – Rezhym dostupu do resursu: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/01/19/670136/.
 3. Park, S. Understanding of online hotel booking process: A multiple method approach / S. Park, Y. Yin, B. Son. // Journal of Vacation Marketing – 2019 – 25(3) – S. 334–348. DOI:10.1177/1356766718778879
 4. Tkachuk T.M. Virtualni franchaizynhovi turystychni merezhi svitu. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2018. № 1. S. 72–85.
 5. com: Naibilshyi vybir hoteliv, apartamentiv ta pomeshkan dlia provedennia vidpustky [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.booking.com/content/about.uk.html.
 6. Apartamenty dlia vidpochynku ta korotkostrokova orenda – Agoda [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.agoda.com/uk-ua/apartments/.
 7. Vacation Homes & Condo Rentals – Airbnb [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.airbnb.com.ua/.
 8. Couchsurfing. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.couchsurfing.com/.

Post Author: Горященко Сергій

Translate