Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СУЧАСНИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ПОЛІМЕРНИМИ ВІДХОДАМИ

THE CURRENT STATE OF POLYMER WASTE MANAGEMENT

Сторінки: 26-31. Номер: №5, 2022 (313)  
DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2022-313-5-26-31
Автори: ЄФРЕМОВА Ольга
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0001-8153-1150
e-mail: yefremovaoo@khmnu.edu.ua
ІВАНІШЕНА Тетяна
Хмельницький національний університет
https://orcid.org/0000-0002-3206-9307
e-mail: ivanishenat@khmnu.edu.ua
ІЩУК Тетяна
Хмельницький національний університет
e-mail: tetiana_ischuk@ukr.net
ТРУХІНА Оксана
Хмельницький національний університет
e-mail: oksana.ivanishena2014@gmail.com
ЄФРЕМОВА Юлія
Хмельницький національний університет
e-mail: yefremova@khmnu.edu.ua

YEFREMOVA Olha, IVANISHENA Tetiana, ISHCHUK Tetiana, TRUKHINA Oksana, YEFREMOVA Yuliia
Khmelnytskyi National University

Анотація мовою оригіналу

В роботі наведено результати аналізу сучасного стану поводження з полімерними відходами в Україні та світі. Державне регулювання в цій сфері є важливою ініціативою щодо поліпшення управління пластиковими відходами Проаналізовано кількісний та якісний склад таких відходів. Здійснено оцінку можливих шляхів утилізації полімерних відходів задля вирішення проблеми дефіциту полімерної сировини. Досліджено основні методи їх переробки та напрямки використання отриманих продуктів.
Ключові слова: поводження з відходами, полімерні відходи, методи переробки відходів.

Розширена анотація англійською  мовою

In the work presents the results of the analysis of the current state of polymer waste management in Ukraine and the world. It is known that the vast majority of such waste accumulates in landfills or enters the natural environment. Such a threatening situation requires the search for an effective solution to the problem of polymer waste management, since its processing contributes to the preservation of natural resources and the solution to the problem of the shortage of polymer raw materials. The quantitative and qualitative composition of such waste was analyzed and it was established that the most frequently used types of plastic are polyolefins. Since the management of a large amount of plastic waste is a difficult task, the state regulation of the polymer waste management system is of great importance in this area. In Ukraine, this is being implemented thanks to the adoption of the National Waste Management Strategy in 2017. An assessment of possible ways of recycling polymer waste was carried out in order to solve the problem of shortage of polymer raw materials. Today, polymer waste can be disposed of in three directions: material (polymer-raw material); raw materials and energy.  The main methods of their processing and directions of use of the obtained products were studied. The most popular methods are physical, chemical and thermal. It has been established that the recyclates obtained in this way can most often be used in the food, processing, construction industries, as well as in automobile and aircraft construction. A fairly promising direction of using recycled products is light industry products with additional hydrophobic, fire-resistant, flame-retardant, conductive, heat-insulating, anti-corrosion, airtight and other operational properties.
Keywords: polymer waste management, polymer waste, methods of waste processing

Література

1. The Complete Plastics Recycling Process. BLOG|RECYCLING, TYPES OF WASTE. October 12, 2020. https://www.rts.com/blog/the-complete-plastics-recycling-process-rts.
2. Мікульонок І.О. Поводження з полімер-, скло- і металовмісними побутовими відходами [Електронний ресурс] : монографія / І.О. Мікульонок. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – С. 86–110.
3. Синюк О.М. Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.05.10 / О.М. Синюк, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : [б.в.], 2018. – 44 с.
4. Catalytic processing of plastic waste on the rise Antonio. Martín Cecilia Mondelli Shibashish D. Jaydev Javier Pérez-Ramírez. Volume 7, Issue 6, 10 June 2021, Pages 1487-1533. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.12.006.
5. Möllnitz S., Feuchter M., Duretek I., Schmidt G., Pomberger R., Sarc R. Processability of Different Polymer Fractions Recovered from Mixed Wastes and Determination of Material Properties for Recycling. Polymers. 2021; 13(3):457. https://doi.org/10.3390/polym13030457.
6. Проект Програми розвитку ООН в Україні «Поводження з пластиковими відходами на місцевому рівні». Виконавець звіту: «Україна – де Лаге Ланден Консалтинг Груп» в консорціумі з ГО «Інститут зеленої економіки», 2021. 44 с.
7. Утилізація та рекуперація відходів : навчальний посібник / В.М. Кропівний, О.В. Медведева, А.В. Кропівна, О.В. Кузик. – Кропивницький : ЦНТУ, Електронне видання, 2020. – 440 с.
8. Miao Y., von Jouanne A., Yokochi A. Current Technologies in Depolymerization Process and the Road Ahead. Polymers (Basel). 2021 Jan 30;13(3):449. doi: 10.3390/polym13030449. PMID: 33573290; PMCID: PMC7866858.
9. Лупінос А. Аналіз тенденцій розвитку підприємницької діяльності у сфері утилізації полімерних відходів в Україні / А. Лупінос, Н. Нуржій // Менеджмент і підприємництво: тенденції розвитку. – 2018. – Випуск 2, № 04. – С. 55-63. – DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-06.
10. Руда М. В. Циркулярна економіка в Україні: адаптація європейського досвіду / М. В. Руда, Т. С. Яремчук, М.Г. Бортнікова  // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, № 3 (1), 2021. – С. 212–222. – DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.212
11. Паладійчук Ю. Обґрунтування способів переробки полімерних відходів сільськогосподарського виробництва / Ю. Паладійчук, І. Телятнук //  Техніка, енергетика, транспорт АПК. – ВНАУ : Вінниця, 2021. – № 4 (115). – С. 97-108. – DOI: 10.37128/2520-6168-2021-4-11.
12. Маркіна Л.М. Визначення небезпеки пластикових відходів для дослідження можливості їх утилізації термічними методами / Л.М. Маркіна, С.Ю, Ушкац, Н.Ю. Жолобенко // Проблеми охорони праці в Україні. – Комунальне агентство «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці». – 2021. – Том 37 № 2. – С. 25-37. – DOI: 10.36804/nndipbop.37-2.2021.25–37.
13. Михайлова Є. О. Аналіз методів перероблення пластикових відходів / Є. О. Михайлова, Д. М. Дейнека, Г. М. Панчева // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. – № 1 (7). – С. 80-89.
14. Arun Kumar. Awasthi et al. Plastic solid waste utilization technologies: A Review. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2017. 263 022024. doi:10.1088/ 1757-899X/263/2/022024.
15. Mădălina Elena Grigore. Methods of Recycling, Properties and Applications of Recycled Thermoplastic Polymers. Recycling, 2017, Vol. 2, issue 24. doi: 10.3390/recycling 2040024.
16. Маркіна Л. М., Крива М. С. Вивчення технологічних параметрів піролізу відпрацьованих шин при статичному навантаженні. Наука та інновації. 2018, 14(6): 35–49. https://doi.org/ 10.15407/scin14.06.038.
17. Плаван В. П. Переробка полімерних відходів: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. П. Плаван, Б. М. Савченко, В. В. Денисюк // Київський національний університет технологій і дизайну. – 2020. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ecology/ecology2021/paper/viewFile/13658/11491.
18. Term Paper on Sustainable Plastic Waste Management [Електронний ресурс] / [А. Дхакал, Н. Гурунг, М. Кафле та ін.] // Університет Катманду. – 2021. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/353820805_Term_Paper_on_Sustainable_Plastic_Waste_Management.

References

1. The Complete Plastics Recycling Process. BLOG|RECYCLING, TYPES OF WASTE. October 12, 2020. https://www.rts.com/blog/the-complete-plastics-recycling-process-rts.
2. Mikulonok I.O. Povodzhennia z polimer-, sklo- i metalovmisnymy pobutovymy vidkhodamy [Elektronnyi resurs] : monohrafiia / I.O. Mikulonok. – Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2022. – S. 86–110.
3. Syniuk O.M. Naukovi osnovy proektuvannia obladnannia dlia pererobky polimernykh vidkhodiv u vyroby lehkoi promyslovosti : avtoref. dys. … d-ra tekhn. nauk : 05.05.10 / O.M. Syniuk, Kyiv. nats. un-t tekhnolohii ta dyzainu. – Kyiv : [b.v.], 2018. – 44 s.
4. Catalytic processing of plastic waste on the rise Antonio. Martín1 Cecilia Mondelli Shibashish D. Jaydev Javier Pérez-Ramírez. Volume 7, Issue 6, 10 June 2021, Pages 1487-1533. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.12.006.
5. Möllnitz S., Feuchter M., Duretek I., Schmidt G., Pomberger R., Sarc R. Processability of Different Polymer Fractions Recovered from Mixed Wastes and Determination of Material Properties for Recycling. Polymers. 2021; 13(3):457. https://doi.org/10.3390/polym13030457.
6. Proekt Prohramy rozvytku OON v Ukraini «Povodzhennia z plastykovymy vidkhodamy na mistsevomu rivni». Vykonavets zvitu: «Ukraina – de Lahe Landen Konsaltynh Hrup» v konsortsiumi z HO «Instytut zelenoi ekonomiky», 2021. 44 s.
7. Utylizatsiia ta rekuperatsiia vidkhodiv : navchalnyi posibnyk / V.M. Kropivnyi, O.V. Medvedeva, A.V. Kropivna, O.V. Kuzyk. – Kropyvnytskyi : TsNTU, Elektronne vydannia, 2020. – 440 s.
8. Miao Y., von Jouanne A., Yokochi A. Current Technologies in Depolymerization Process and the Road Ahead. Polymers (Basel). 2021 Jan 30;13(3):449. doi: 10.3390/polym13030449. PMID: 33573290; PMCID: PMC7866858.
9. Lupinos A. Analiz tendentsii rozvytku pidpryiemnytskoi diialnosti u sferi utylizatsii polimernykh vidkhodiv v Ukraini / A. Lupinos, N. Nurzhii // Menedzhment i pidpryiemnytstvo: tendentsii rozvytku. – 2018. – Vypusk 2, № 04. – S. 55-63. – DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.26661/2522-1566-2018-2/04-06.
10. Ruda M. V. Tsyrkuliarna ekonomika v Ukraini: adaptatsiia yevropeiskoho dosvidu / M. V. Ruda, T. S. Yaremchuk, M.H. Bortnikova  // Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. – Lviv, № 3 (1), 2021. – S. 212–222. – DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.212
11. Paladiichuk Yu. Obgruntuvannia sposobiv pererobky polimernykh vidkhodiv silskohospodarskoho vyrobnytstva / Yu. Paladiichuk, I. Teliatnuk //  Tekhnika, enerhetyka, transport APK. – VNAU : Vinnytsia, 2021. – № 4 (115). – S. 97-108. – DOI: 10.37128/2520-6168-2021-4-11.
12. Markina L.M. Vyznachennia nebezpeky plastykovykh vidkhodiv dlia doslidzhennia mozhlyvosti yikh utylizatsii termichnymy metodamy / L.M. Markina, S.Iu, Ushkats, N.Iu. Zholobenko // Problemy okhorony pratsi v Ukraini. – Komunalne ahentstvo «Natsionalnyi naukovo-doslidnyi instytut promyslovoi bezpeky ta okhorony pratsi». – 2021. – Tom 37 № 2. – S. 25-37. – DOI: 10.36804/nndipbop.37-2.2021.25–37.
13. Mykhailova Ye. O. Analiz metodiv pereroblennia plastykovykh vidkhodiv / Ye. O. Mykhailova, D. M. Deineka, H. M. Pancheva // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Ser.: Novi rishennia v suchasnykh tekhnolohiiakh : zb. nauk. pr. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2021. – № 1 (7). – S. 80-89.
14. Arun Kumar. Awasthi et al. Plastic solid waste utilization technologies: A Review. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2017. 263 022024. doi:10.1088/ 1757-899X/263/2/022024.
15. Mădălina Elena Grigore. Methods of Recycling, Properties and Applications of Recycled Thermoplastic Polymers. Recycling, 2017, Vol. 2, issue 24. doi: 10.3390/recycling 2040024.
16. Markina L. M., Kryva M. S. Vyvchennia tekhnolohichnykh parametriv pirolizu vidpratsovanykh shyn pry statychnomu navantazhenni. Nauka ta innovatsii. 2018, 14(6): 35–49. https://doi.org/ 10.15407/scin14.06.038.
17. Plavan V. P. Pererobka polimernykh vidkhodiv: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Elektronnyi resurs] / V. P. Plavan, B. M. Savchenko, V. V. Denysiuk // Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii i dyzainu. – 2020. – Rezhym dostupu : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/ecology/ecology2021/paper/viewFile/13658/11491.
18. Term Paper on Sustainable Plastic Waste Management [Elektronnyi resurs] / [A. Dkhakal, N. Hurunh, M. Kafle ta in.] // Universytet Katmandu. – 2021. – Rezhym dostupu : https://www.researchgate.net/publication/353820805_Term_Paper_on_Sustainable_Plastic_Waste_Management.

Post Author: Горященко Сергій

Translate