Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

IMPROVEMENT OF SYSTEM CERTIFICATION OF ORGANIC AGRARIAN PRODUCTION IN UKRAINE


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-19

Наталія ГОНЧАРЕНКО
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
https://orcid.org/0000-0001-9274-9905

Nataliia HONCHARENKO
National Taras Shevchenko University of Kyiv

Анотація мовою оригіналу

Стаття присвячена актуальній проблемі формування системи сертифікації органічного виробництва аграрної продукції. Визначено, що для успішного розвитку органічного виробництва сертифікація має визначальне значення, оскільки є інструментом захисту прав споживачів і добросовісних виробників.  Зазначено, що в Україні донині не впроваджено чітко сформованої системи стандартизації і сертифікації органічного виробництва аграрної продукції. Це ускладнює розвиток органічного сектору, знижує конкурентоспроможність вітчизняних виробників на міжнародному і національному ринках. Встановлено, що з урахуванням експортної орієнтації пропонується застосовувати державно-приватну модель системи сертифікації органічного виробництва. Доведено, що в сучасних умовах така модель має критичні недоліки для вітчизняного органічного сектору: дублювання і нераціональний розподіл функцій з акредитації і державного нагляду між державними органами влади, зростання корупційних ризиків, створення перешкод для конкуренції на ринку сертифікаційних послуг, складність імплементації в умовах обмеження бюджетного фінансування. Запропоновано  удосконалити запропоновану державно-приватну модель системи сертифікації органічного виробництва шляхом створення колегіального недержавного органу — Акредитаційної комісії органічного виробництва. Зменшення державного регулювання сприятиме швидкому формуванню системи сертифікації, зростанню конкуренції на ринку сертифікаційних послуг, поліпшенню нормативно-правового та інституціонального забезпечення сертифікації для вітчизняних стейкхолдерів.

Ключові слова: органічне виробництво продукції, сертифікація органічного виробництва, інспекція, аграрний сектор, контроль органічної виробництва аграрної продукції, простежуваність органічної продукції, органічна продукція.

Розширена анотація англійською мовою

The article is devoted to the actual problem of forming a certification system for organic production of agricultural products. It was determined that for the successful development of organic production, certification is of decisive importance, as it is a tool for protecting the rights of consumers and conscientious producers. It is noted that a clearly formed system of standardization and certification of organic production of agricultural products has not been implemented in Ukraine yet. This complicates the development of the organic sector, reduces the competitiveness of domestic producers on the international and national markets. It was established that, taking into account the export orientation, it is proposed to apply the public-private model of the organic production certification system. It has been proven that in modern conditions such a model has critical drawbacks for the domestic organic sector: duplication and irrational distribution of accreditation and state supervision functions between state authorities, the growth of corruption risks, the creation of obstacles to competition on the market of certification services, the complexity of implementation in the conditions of budgetary limitations financing. It is proposed to improve the proposed public-private model of the organic production certification system by creating a collegial non-governmental authority — the Accreditation Commission of Organic Production. The reduction of state regulation will contribute to the rapid formation of the certification system, the growth of competition in the certification services market, and the improvement of regulatory and institutional support for certification for domestic stakeholders.

Key words: organic production, certification of organic production, inspection, agrarian sector, control of organic agrarian production, traceability of organic products, organic products.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate