Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ ЯК СПОСІБ ПІДТРИМКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ

INTERNATIONAL PROJECTS AS A WAY TO SUPPORT THE INTERNATIONALIZATION OF UNIVERSITIES


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-3

Александер ОСТЕНДА
Сілезька академія, Польща
https://orcid.org/0000-0002-3467-157X
e-mail: aleksander.ostenda@wst.pl
Марія ЗАСЛАВСЬКА
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
https://orcid.org/0000-0003-3527-5453
e-mail: svidenskaya@karazin.ua

Aleksander OSTENDA
Academy of Silesia, Poland
Mariia ZASLAVSKA
V.N. Karazin Kharkiv National University

Анотація мовою оригіналу

У статті розглядаються питання інтернаціоналізації вищих навчальних закладів Польщі у контексті реалізації міжнародних проектів та інтеграції вищої освіти. Розглядаються напрями державної політики в умовах реалізації реформи освіти на основі нових інноваційних ідей. Рівень процесів інтернаціоналізації освіти розглядається як один із найважливіших аспектів у суспільному розвитку держави. Польща як повноправний член європейського освітнього простору автоматично бере участь у процесах інтернаціоналізації.

Внаслідок впровадження нових інновацій в освітній процес, одним із актуальних питань стало вивчення зарубіжного досвіду та впровадження у систему вищої освіти вимог міжнародних стандартів, що має велике значення для підвищення якості освітніх послуг. Описано механізми процесу інтернаціоналізації вищої освіти за Дж. Найтом та М. Кастельсом.

Описано вимоги до міжнародних програм оцінювання та принципи їх впровадження в систему освіти Польщі, а також важливі особливості міжнародних програм оцінювання PISA, PIRLS, що ґрунтуються на думках зарубіжних науковців. Проведено аналіз результатів польських учнів/студентів за 2021-2022 роки. Наведено приклади внутрішньої інтернаціоналізації, яка передбачає створення університетського культурного клімату, спрямованого на підтримку міжнародних та міжкультурних процесів глобалізації, таких як участь у міжнародних освітніх програмах або залучення іноземних студентів та викладачів.

Ключові слова: система освіти, інтернаціоналізація, якість освіти, PISA, PIRLS.

Розширена анотація англійською мовою

The article deals with the issues of internationalization of higher educational institutions in Poland in the context of the implementation of international projects and the integration of the education sector. The directions of the country’s state policy in the context of the implementation of the education reform based on new innovative ideas are considered. The level of education internationalization processes is one of the most important aspects of the country’s social development. As a full member of the European Education Area, Poland automatically takes part in internationalization processes.

As a result of the introduction of new innovations in the educational process, one of the topical issues has become the study of foreign experience and the introduction of international standards into the higher education system, which is of great importance for improving the quality of educational services. The mechanisms of the process of internationalization of higher education by J. Knight and M. Castells are described.

Polish academic and research institutions show a growing interest in the processes of internationalization of higher education at the international, regional, national and institutional levels. Internationalization and global involvement are becoming key trends in the development of national education systems in Poland and abroad.

The requirements for international assessment programs and the principles of their implementation in the Polish education system are described, as well as important features of the international assessment programs PISA, PIRLS, based on the opinions of foreign scientists, an analysis of the results of Polish students for 2021-2022 is carried out.

An assessment is given to some international educational programs that are aimed at the comprehensive development of students. Examples of internal internationalization are given, which involves the creation of a university cultural climate aimed at supporting international and intercultural processes of globalization, such as participation in international educational programs or attracting foreign students and teachers.

Key words: education system, internationalization, quality of education, PISA, PIRLS.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate