Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РОЗВИТОК БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

DEVELOPMENT OF EXCHANGE TRADING: CURRENT STATE AND PROSPECTS


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-2

Ольга НІКОЛАЙЧУК
Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг
https://orcid.org/0000-0002-7197-4713
e-mail: nikolaichuk@donnuet.edu.ua

Olha NIKOLAICHUK
Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Kryvyi Rih

Анотація мовою оригіналу

У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку світової та вітчизняної біржової торгівлі. Розглянуто та охарактеризовано тенденції розвитку міжнародного біржового ринку. Проаналізовано сучасний стан та структуру світової біржової торгівлі товарними та фінансовими деривативами у 2013-2022 рр. Проведено аналіз структури світової біржової торгівлі, зокрема таких її груп: фондові індекси, цінні папери, відсоткові ставками, валюта, енергоресурси, аграрна продукція, дорогоцінні метали. Досліджено за географічними регіонами структуру світового біржового ринку. Досліджено обсяги торгової активності в різних регіонах у 2013 р., 2021-2022 рр.  Виявлено, що найбільшу відсоткову частку світової торгівельної активності протягом останнього десятиліття займає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Систематизовано основні чинники, які впливають на сучасний стан розвитку біржової торгівлі у світі.

Розглянуто динаміку бірж в Україні протягом 1995-2022 рр. Проаналізовано кількість та структуру бірж за спеціалізацією. Узагальнено основні проблеми розвитку вітчизняної біржової торгівлі. Визначено напрями розвитку біржової торгівлі у вітчизняній економіці.

Ключові слова: біржа, біржова торгівля, світовий біржовий ринок, біржові контракти.

Розширена анотація англійською мовою

The article analyzes the main trends in the development of global and domestic stock exchange trade. The development trends of the international stock market are considered and characterized. The current state and structure of global exchange trading in commodity and financial derivatives in 2013-2022 is analyzed. An analysis of the structure of the world exchange trade was carried out, in particular its following groups: stock indices, securities, interest rates, currency, energy resources, agricultural products, precious metals. The structure of the world stock market was studied by geographical regions. . The volume of trade activity in various regions was studied in 2013, 2021-2022. It was found that the largest percentage share of world trade activity during the last decade was occupied by the Asia-Pacific region. The main factors affecting the current state of development of stock trading in the world are systematized.

The dynamics of exchanges in Ukraine during 1995-2022 were considered. The number and structure of exchanges by specialization were analyzed. The main problems of the development of the domestic exchange trade are summarized. The main problems of the development of domestic exchange trading are the imperfection of regulatory regulation and the inconsistency of the legislative framework, the low level of liquidity of exchange operations on commodity exchanges, the presence of non-exchange goods at auctions, the absence of trading in futures and options, the absence of an exchange culture. The directions of the development of exchange trade in the domestic economy have been determined. The key prospects for the development of domestic exchange trading are the establishment of effective development of exchange trading in agricultural products, the development of the market for renewable energy sources, the participation of Ukrainian producers in bidding on world exchanges, the creation of a favorable legislative space, the implementation of state programs to stimulate participation in exchange trading, preventing the increase in the number of exchanges on the commodity market. market, educational activities.

Key words: stock exchange, stock trading, world stock market, stock contracts.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate