Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ПРОЦЕСНА МОДЕЛЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

PROCESS MODEL FOR THE THEORETICAL FRAMEWORK OF MANAGEMENT DECISIONS SUPPORT SYSTEMS

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №1 (314). C. 191-198
Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. 2023. Volume 314, №1. pp. 191-198

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-314-1-29

Володимир МЕЛЬНИЧУК
Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0003-0630-5553
e-mail: lutsiakvv@gmail.com
Денис ХЛИСТУН
Національний університет біоресурсів і природокористування України
https://orcid.org/0000-0001-7131-9623
e-mail: socrat221295@ukr.net

Volodymyr MELNYCHUK, Denys KHLYSTUN
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

 Анотація мовою оригіналу

У статті досліджено, що правильне застосування інструментів прийняття управлінських рішень допомагає підприємствам досягати поставленої мети та довгострокових цілей. Це дозволить менеджерам приймати виважені рішення, які будуть, у першу чергу, вигідні підприємству чи організації. Також це дозволить комплексно підходити до розв’язання поставлених проблем, що виникають у їх діяльності. Встановлено, що СПУР являється багатофункціональним інструментом, який  потребує детального аналізу у високоякісних журналах. Проаналізована історія СПУР. Виявлено, що у переважній більшості вітчизняними вченими досліджуються прикладні аспекти розробок у сферу СПУР, а перші роботи ґрунтувались на експериментальних дослідженнях. Зазначено, що перші експериментальні дослідження будувались на тому, щоб створити середовище прийняття рішень.

Виявлена необхідність впровадження СПУР у діяльність установ та організацій. Запропоновано процесну модель теоретичних основ СПУР та стратегії для покращення дослідження СПУР. Описано її основні складові та виявлено основні проблеми впровадження. Встановлено, що будь-яка побудована модель, процесна модель теоретичних основ СПУР має відповідні компоненти, які мають застосовуватись комплексно. Ці компоненти мають свої особливості та застосовуються у різних ситуаціях. Для їхнього  застосування необхідно впроваджувати дії різного характеру. У першу чергу, це отримання своєчасної, повної та якісної інформації, взаємодія програмного комплексу із наявною управлінською інформацією. СПУР потребує значної кількості експертів в обраній галузі знань, які можуть керувати даними та опрацьовувати їх у великих кількостях. Відповідно, чим повніше буде інформація, тим більше шансів буде прийняти вірне управлінське рішення, яке може вплинути на подальшу діяльність підприємства чи організації.

Ключові слова: управлінські рішення, менеджмент, стратегії дослідження, управлінська інформація, інструменти рішень.

 Розширена анотація англійською мовою

The article examines how the correct use of management decision-making tools helps enterprises achieve their short- and long-term goals. This will allow managers to make balanced decisions that will primarily benefit the enterprise or organization. It will also allow a comprehensive approach to solving the problems that arise in their activities. It has been established that the management decision support system is a multifunctional tool that requires detailed analysis in high-quality journals. The history of the management decision support system was analyzed. It was found that the vast majority of domestic scientists research applied aspects of developments in the field of management decision support systems. And the first scientific works were based on experimental research. It is noted that the first experimental studies were based on creating a decision-making environment.

The need to introduce a management decision support system into the activities of institutions and organizations has been revealed. A process model of the theoretical foundations of the management decision support system and strategies for improving the research of the management decision support system are proposed. Its main components are described, and the main implementation problems are identified. It has been established that any constructed model or process model of management decision support system theoretical foundations contains appropriate components that must be applied comprehensively. These components have their own characteristics and are used in different situations. For their application, it is necessary to implement actions of a different nature. First of all, it is obtaining timely, complete, and high-quality information through the interaction of the software complex with available management information. A management decision support system requires a significant number of experts in the chosen field of knowledge who can manage data and process it in large quantities. Accordingly, the more complete the information, the greater the chance of making the right management decision, which can affect the further activities of the enterprise or organization.

Keywords: management decisions, management, research strategies, management information, decision tools.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate