Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ НА ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DETERMINING INFLUENCE OF UNIVERSITY’S ORGANIZATIONAL CULTURE ON THE HIGHER EDUCATION QUALITY


https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-312-6(2)-54

Наталія ХОЛЯВКО
Національний університет «Чернігівська політехніка»
https://orcid.org/0000-0003-2951-7233
е-mail: nateco@meta.ua
Наталія ОСТРОВСЬКА
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0002-7259-7403
е-mail: n.ostrovska@chnu.edu.ua

Nataliia KHOLIAVKO
Chernihiv Polytechnic National University
Natalia OSTROVSKA
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

 Анотація мовою оригіналу

     У статті розглянуто концептуальні засади формування організаційної культури закладу вищої освіти. Авторами систематизовано наукові підходи до трактування сутності організаційної культури університету, відмічено відсутність єдиної погодженої дефініції даного поняття. У межах статті автори дотримуються підходу, відповідно до якого організаційна культура університету розглядається як сукупність спільних норм, переконань, цінностей, що впливають на поведінку співробітників і здобувачів вищої освіти. Проаналізовано основні типи організаційної культури (культура клану, культура адхократії, ієрархічна культура, ринкова культура) та визначено можливість їх застосування відносно університетів. Автори наголошують на тому, що організаційна культура закладу вищої освіти мотивує науково-педагогічних працівників та студентів до відповідальності за результати своєї діяльності, до постійного підвищення якості викладання і навчання. Зростання якості освітніх послуг має позитивний вплив на конкурентоспроможність випускників університетів на ринку праці, на рівень задоволення запитів роботодавців у кваліфікованих і компетентних кадрах, а також на інноваційну активність бізнесу і темпи інноваційного розвитку національної економіки.

Ключові слова: організаційна культура, цінності, норми, заклад вищої освіти, університет, якість освітніх послуг, здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article describes the conceptual principles of forming the organizational culture of a higher education institution. The conducted research showed the existence of a correlation between the organizational culture of the higher education institution and the quality of its educational services. The concept of organizational culture is interpreted as a set of common values, norms, principles, rules, traditions that unite university employees and its students into a single integrated system, affecting their behavior both in the educational institution and outside of it. There is no universal model of the organizational culture of a higher education institution; specificity of activity, management style, approach to communication with stakeholders etc. – all this causes differences in organizational cultures of different universities. The process of formation of organizational culture is long and dynamic; it is influenced by a complex of exogenous and endogenous factors. The organizational culture allows the participants of the educational process to gain a sense of identity and belonging to a system; it strengthens the trust and deepens the interaction between teachers and students; it develops the set of incentives for innovation, creativity, entrepreneurship and constant improvement of the quality of educational services. The author emphasizes that the organizational culture of a higher education institution motivates teachers and students to take responsibility for the results of their activities, to improve the quality of teaching and learning. The increase in the quality of educational services has a positive effect on the competitiveness of university graduates in the labor market, on the level of satisfaction of employers’ requests for qualified and competent personnel, as well as on the innovative activity of business and the pace of innovative development of the national economy.

Key words: organizational culture, values, norms, higher education institution, university, quality of educational services, students, teachers.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate