Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

AGRO-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION AND PROCESSING OF OIL CROPS PRODUCTS

Cторінки: 346-350. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-54

Людмила ЛИТОВЧЕНКО
Полтавський державний аграрний університет
https://orcid.org/0000-0003-2915-0363
lytovchenko_l_v@ukr.net

Liudmila LYTOVCHENKO
Poltava State Agrarian University

 Анотація мовою оригіналу

    Важливість переходу економічних та виробничих відносин на більш якісний рівень розвитку актуалізує з’ясування особливостей управління агробізнесом на основі моделювання економічної поведінки в інтеграційних структурах з урахуванням сучасних глобальних викликів. Метою дослідження є визначення особливостей, переваг та недоліків агропромислової інтеграція як чинника розвитку підприємств з виробництва та переробки продукції олійних культур в сучасних умовах.

Зроблено висновок, що підприємства з виробництва та переробки продукції олійних культур потребують пошуку шляхів формування та захисту конкурентних переваг, як заснованих на якості, так і на витратах. Допомогти в цьому може чітка, виважена стратегія агропромислової інтеграції. З’ясовані особливості та види такої інтеграції. Проведено аналіз переваг та недоліків вертикальної та горизонтальної інтеграції. Доведено, що економічна поведінка підприємства в складі інтегральної структури буде різнитися залежно від стану економіки в країні, в якій базується бізнес, а також від потенціалу партнерів, який спричинить досягнення від’ємного чи позитивного синергійного ефекту. Інтеграційні перетворення є стратегічними рішеннями, які потребують удосконалення навичок і ділових здатностей. Доведено важливе значення при агропромисловій інтеграції людського фактору. Це пов’язано з тим, що постачання, виробництво, логістика і торгівля є різними сферами в олійному бізнесі, а отже є його ключовими факторами успіху.

Ключові слова: агропромислова інтеграція, економічна поведінка, функціонування підприємства, ефективність, продукція олійних культур.

  Розширена анотація англійською мовою

     The importance of the transition of economic and industrial relations to a higher level of development actualizes theoretical and practical research on agribusiness management based on modeling economic behavior in integration structures, considering modern global challenges. The study aims to determine the features, advantages, and disadvantages of agro-industrial integration as a factor in developing enterprises for producing and processing oilseed products in modern conditions.

According to the results of the conducted research, it can be concluded that today, the enterprises for the production and processing of oil crop products need to strengthen their competitive positions in the target markets and, therefore, find ways to form and protect competitive advantages, both based on quality and costs. A clear, balanced strategy of agro-industrial integration can help in this. As practice shows, this is preceded by an analysis of the current model of economic behavior and the determination of changes in it due to new economic conditions. The features and types of such integration are clarified. An analysis of the advantages and disadvantages of vertical and horizontal integration was carried out. It is proven that the economic behavior of the enterprise as part of an integrated structure will differ depending on the state of the economy in the country where the business is based, as well as on the potential of partners, which will cause the achievement of a negative or positive synergistic effect. Integrative transformations are strategic decisions that require improving skills and business capabilities. The importance of the human factor in agro-industrial integration has been proven. This is because supply, production, logistics, and trade are different areas in the oil business and, therefore, are critical success factors.

It was also found that positive changes in the external environment can cause changes in the internal environment and enterprises’ economic behavior. The problems accumulated during martial law, the closure (or loss) of business, and the chaotic economic behavior of many farmers today indicate that it becomes easier and unfounded with a thorough understanding of the motives of the enterprises’ behavior.

Keywords: agro-industrial integration, economic behavior, enterprise functioning, efficiency, production of oil crops.

References

  1. Skopenko N. Osoblyvosti rozvytku intehratsiinoi vzaiemodii pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti Ukrainy // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2014. № 5 (158). S. 28-32.
  2. Chekhova I. V. Formuvannia ta rozvytok rynku oliinykh kultur: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia. Kyiv: Ahrarna nauka, 2021. 144 s.
  3. Chumachenko Yu. Zakordonnyi dosvid ekonomichnoi intehratsii ahrarnopromyslovoho kompleksu: ahropromyslova intehratsiia kooperatyvnoho typu // Visnyk Cherkaskoho universytetu. 2018. № 1. S. 70-76.
  4. Karamushka O. M., Moroz S. I. Analiz vyrobnytstva zernovykh ta oliinykh kultur v Ukraini. Efektyvna ekonomika. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6592. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.41
  5. Petryshyn L. Ekonomichna povedinka silskohospodarskykh pidpryiemstv u minlyvomu seredovyshchi rozvytku: monohrafiia. Lviv: Spolom, 2021. 442 s.
  6. Snetkova A.V. Investytsii u neoborotni aktyvy pidpryiemstv oliino-zhyrovoi promyslovosti Ukrainy: dynamika, problemy ta perspektyvy. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2019. № 21. S. 75-83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.75
  7. Stratehiia pidpryiemstva: Pidruchnyk / Yu. B. Ivanov, O. M. Tyshchenko,. T.M. Chechetova-Terashvili, O. V. Revenko.- Kh.: VD «INZhEK», 2009.- 560 s.
  8. Boiko O.S., Heiko L.M. Suchasnyi stan pidpryiemstv oliino-zhyrovoi promyslovosti Ukraini // Ekonomichnyi prostir. № 157. 2020. S. 32-37. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-6

Post Author: Кравчик Юрій

Translate