Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТАН ТА ПІДТРИМКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЄС

STATE AND SUPPORT OF STRATEGIC PLANNING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF EU ENTERPRISES

Cторінки: 351-359. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-55

Дамір КУЛІШ
Запорізький національний університет
https://orcid.org/0000-0003-2224-1078

Damir KULISH
Zaporizhzhya National University

 Анотація мовою оригіналу

     У статті проаналізовано сучасний стан та підтримка стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств ЄС. Встановлено, що Європейський Союз, а точніше його держави-члени, має компетенцію щодо гармонізації законодавства, яку він здійснює в таких сферах, як вільний обіг товарів, послуг, капіталу, а також у таких секторах, як сільське господарство, рибальство, транспорт та енергетика. Між тим, охорона здоров’я, туризм і цивільний захист є прикладами сфер, де Європейський Союз може приймати закони лише на підтримку ініціатив держав-членів. ЄС має відносно відкритий режим торгівлі, що стало стимулом для розвитку відносин із широким колом торгових партнерів. Дійсно, ЄС глибоко інтегрований у світові ринки, і можна очікувати, що ця картина збережеться, оскільки сучасні транспортні та комунікаційні розробки створюють додатковий стимул для виробників обмінюватися товарами (і послугами) у всьому світі.

Регулювання ЗЕД здійснюється автономно або спільно на декількох рівнях: національному; двосторонньому і регіональному; глобальному. Зазвичай органи національних держав регулюють ЗЕД автономно, видаючи різні закони, постанови, правила, дозволи тощо. Автономно можуть діяти і органи регіональної компетенції, такі як Рада міністрів ЄС, Рада Безпеки ООН та ін. Узгоджене або спільне регулювання ЗЕД здійснюється шляхом видання спільних актів або підписання міжнародних договорів і угод, а також відповідно до різноманітних правил і звичаїв, прийнятих міжурядовими або неурядовими органами та організаціями. Будь-яке регулювання спрямоване на проведення тієї чи іншої зовнішньоекономічної політики (засоби якої ми роз’яснимо в наступній темі), а це сприяє економічній інтеграції у світове господарство. З іншого боку, процеси ЗЕД, все більш складні взаємини і прагнення до швидкого вирішення проблем призводять до зростання числа і ролі органів і організацій в регулюванні ЗЕД.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, сучасний стан, підтримка, стратегічне планування, підприємства ЄС

  Розширена анотація англійською мовою

     The article analyzes the current state and support for strategic planning of foreign economic activity of EU enterprises. It is established that the European Union, or rather its member states, has the competence to harmonize legislation, which it implements in such areas as the free circulation of goods, services, capital, as well as in such sectors as agriculture, fishing, transport and energy. Meanwhile, health, tourism and civil protection are examples of areas where the European Union can only pass laws in support of member states ‘ initiatives. The EU has a relatively open trade regime, which has stimulated the development of relations with a wide range of trading partners. Indeed, the EU is deeply integrated into global markets, and this picture can be expected to continue, as modern transport and communications developments create an additional incentive for producers to exchange goods (and services) around the world.

Foreign economic activity is regulated independently or jointly at several levels: national; bilateral and regional; and global. Usually, national state bodies regulate foreign economic activity autonomously, issuing various laws, regulations, regulations, permits, and so on. Regional bodies of competence, such as the EU Council of ministers, the UN Security Council, etc., can also operate independently. Coordinated or joint regulation of foreign economic activity is carried out by issuing joint acts or signing international treaties and agreements, as well as in accordance with various rules and Customs adopted by intergovernmental or non-governmental bodies and organizations. Any regulation is aimed at implementing a particular foreign economic policy (the means of which we will explain in the next topic), and this contributes to economic integration into the world economy. On the other hand, the processes of foreign economic activity, increasingly complex relationships and the desire to quickly solve problems lead to an increase in the number and role of bodies and organizations in regulating foreign economic activity.

Keywords: foreign economic activity, current state, support, strategic planning, EU enterprises

References

 1. . Melnyk O. H., Peredalo Kh. S., Horoshko Yu. V. Otsiniuvannia rezultatyvnosti upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu na osnovi tsilovykh pokaznykiv. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. 2021. № 2(6). S. 72–81
 2. Hvozdetska I. Tendentsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti ukrainskykh pidpryiemstv: marketynhovyi aspekt [Elektronnyi resurs] / I. Hvozdetska // Ekonomist. – 2017. – № 9. – S. 31-37. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_9_10.
 3. Ishchuk S. O., Poliakova Yu. V., Protseviat O. S. Struktura ta dynamika ukrainskoho tovarnoho eksportu: rehionalnyi vymir. Rehionalna ekonomika, 2021. S. 20–28.
 4. Karminska-Bielobrova M. V. Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy na suchasnomu rivni: problemy ta napriamky / M. V. Karminska-Bielobrova // Biznes Inform. – 2016. – № 4. – S. 26-30
 5. Kolomatska S.P. Zovnishnoekonomichna diialnist v Ukraini: pravove rehuliuvannia ta harantii zdiisnennia: Navch. posib. – K.: Profesional, 2004.
 6. Leonenko P. M., Cherepnina O. I. Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy: suchasni tendentsii // Aktualni problemy ekonomiky. – 2005. – №2. – S. 75-84
 7. Manchur I.M.. Zovnishnoekonomichna diialnist: eksport ta import yak faktory vplyvu na ekonomiku3Ukrainy / I.M. Manchur, N.O. Mykytiuk // Infrastruktura rynku. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. – 2019. – Vyp. 38. – S.188-195.
 8. Horbal N. I., Hresko V. V., Hudyma R. V. Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ukrainskoho eksportu.Biznes Inform. 2019. № 1. S. 73–78.
 9. Rakhman M. S., Siladi K. B. Kharakterystyka ta analiz suchasnoho stanu zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy. Efektyvna ekonomika. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6581 (data zvernennia: 22.10.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.
 10. Shcherbak V.H., Lozenko A.P. Problemy pronyknennia vitchyznianykh pidpryiemstv na zovnishni rynky // Finansy Ukrainy – 2009 – №5. – C. 34-37
 11. Bondarenko, N., & Chervonchenko, K. (2020). Development of foreign economic activity of ukrainian enterprises under conditions of economic globalization. Social Economics, (59), 105-117. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2020-59-11
 12. Ekonomichnyi analiz i aktualni tendentsii: prohnoz na 2018–2020 roky [Elektronnyi resurs] / Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. — 2018. — Rezhym dostupu: http://icps.com.ua/schomisyachnyybyuleten-ekonomichnyy-analiz-i-aktualni-tendentsiyi-prohnoz-na-2018-2020-roky-hruden-osnovni-ekonomichni-pokaznyky

13.Sahaidak, M., Tepliuk, M., Zhurylo, V., Rudenko, N., & Samko, O. (2021). Integrative Viewpoint for Implementing Sustainable Management Agricultural Business Excellence. TEM Journal. Volume 10, Issue 1, Pages 303‐309, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM101-38

Post Author: Кравчик Юрій

Translate