Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВІДОБРАЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

REFLECTION OF THE BANK’S CREDIT ACTIVITIES IN ACCOUNTING

Сторінки: 104-108. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
Клименко К. А.
ORCID ID: 0000-0001-7026-7964
Бєлозерцев В. С.
ORCID ID: 0000-0003-4191-9382
Харакоз Л. В.
ORCID ID: 0000-0001-5692-5844
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Kateryna Klymenko
VASYL Belozertsev,
LILIYA Kharakoz
Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro)

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-17
Надійшла / Paper received : 23.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     У статті визначено теоретичні особливості відображення кредитних операцій банку у бухгалтерському обліку, проаналізовано сучасну методику обліку кредитних операцій банку. Проведено економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку кредитування банківської установи. Досліджено принципи відображення основних кредитних операцій банку.
     Ключові слова: кредитна діяльність, банк, банківська система, бухгалтерський облік, Національний банк України.

Розширена анотація англійською мовою

     In the conditions of market economy development the money and money capital markets, the main subjects of which are banks, are of particular importance. First of all, credit institutions are intermediaries in the implementation of settlements between economic entities of market relations. In this regard, the organization of an effective system of accounting for credit activities is one of the urgent tasks of any banking institution, the quality of the solution of which significantly depends on the successful operation of the bank.
The article identifies the theoretical features of the reflection of the bank’s lending activities in accounting, analyzes the modern methodology of accounting for credit operations of the bank. An economic and legal analysis of the regulatory framework for lending to a banking institution was conducted. The principles of reflecting the main credit operations of the bank are studied.
The organization of effective reflection of the bank’s credit activity, first of all, depends on the principles used by the banking institution in accounting. In particular, such as: prudence, accounting stability, transaction dates, division of reporting periods, valuation of assets and liabilities, separate reflection of assets and liabilities. Accounting for credit activities of the bank refers to the accounting of interest and commission income; accounting for the face value of the loan and changes in the principal amount of debt.
Paying attention to the current state of accounting for credit operations, society will require much more information about their activities to restore confidence in banking institutions. This can be achieved through the developed recommendations for improving the method of accounting for credit activities of banks, namely: the introduction of methods for accounting for deferred debt on credit operations, indicating in the Chart of Accounts of banks of Ukraine accounts for deferred debt depending on the date of its occurrence.
      Key words: credit activity, bank, banking system, аccounting, National Bank of Ukraine.

References

 1. Bankivski operatsii : navch. posib. / N.I. Demchuk, O.V. Dovhal, Yu.P. Vladyka. – Dnipro : Porohy, 2017. – 460 s.
 2. Britchenko I.H. Osoblyvosti vykorystannia skorynhovykh system u bankivskomu kredytuvanni fizychnykh osib / I.H. Britchenko, O.M. Momot. – 2014. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
 3. Vartsaba V. I. Oblik u bankakh (u tablytsiakh i skhemakh) : navch. posib. / V. I. Vartsaba, K. S. Mashiko. – Uzhhorod : V-vo UzhNU «Hoverla», 2016. – 184 s.
 4. Demianyshyna O. A. Osoblyvosti obliku rozrakhunkovykh operatsii pozyk za mizhnarodnymy standartamy / O. A. Demianyshyna, I. A. Berzhanir // Rozvytok osvity, nauky, ekonomiky v umovakh intehratsiinykh protsesiv : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 20 kvitnia 2017 r., m. Vinnytsia, 2017. – T. 1. Ch 1. – S. 119–121.
 5. Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku bankiv Ukrainy : Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 11.09.2017 № 89. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#n26.
 6. Matiukha M. M. Udoskonalennia orhanizatsii obliku kredytnykh operatsii v umovakh stanovlennia rynkovykh vidnosyn / M. M. Matiukha, A. I. Chystokolova // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». – 2017. – № 15(37), 2 t. – S. 42–45.
 7. Medvid L.H. Oblik u bankakh : navch. posibnyk / L.H. Medvid, I.V. Fostiak. – Lviv : Mahnoliia-2006, 2010. – 360 s.
 8. Palokha T. M. Oblik kredytnykh operatsii yak skladova diialnosti bankivskykh ustanov / T.M. Palokha // Upravlinnia rozvytkom. – 2014. – № 11. – S. 50–52.
 9. Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku bankiv Ukrainy ta Instruktsii pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku bankiv Ukrainy : Postanova Pravlinnia NBU vid 2004.06.17, № 280 iz zminamy i dopovnenniamy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04
 10. Pro banky i bankivsku diialnist : Zakon Ukrainy vid 07.12. 2000 r. № 2121-III (iz zminamy). URL: http://www.rada.gov.ua.
 11. Pravyla bukhhalterskoho obliku dokhodiv i vytrat bankiv Ukrainy : Postanova Pravlinnia NBU vid 2003.06.18, № 255 iz zminamy i dopovnenniamy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03
 12. Spiak H.I. Oblikova polityka v upravlinni bankom: orhanizatsiinometodychnyi aspekt / H.I. Spiak // Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika». – 2011. – Vyp. 17. – S. 392–397.
 13. Chmutova I. M. Finansovyi oblik u bankakh : navch. posib. / Chmutova I. M., Azizova K. M., Lebid O. V. – Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznetsia, 2015. – 358 s.
 14. Bielozertsev V.S. Tendentsii rozvytku informatsiinykh system ta tekhnolohii v obliku v umovakh hlobalizatsii / V.S. Bielozertsev, O.K. Yelisieieva // Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva. – 2015. – № 3/5(23). – S. 79–85.

Post Author: npetliaks

Translate