Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ТRENDS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY OF THE LVIV REGION IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC

Сторінки: 90-100. Номер: №2, Том 1, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(1)-11

ЛУЩИК М. В.
https://orcid.org/0000-0001-5411-348X
e-mail: murmarja@gmail.com
Національний університет «Львівська політехніка»

Mariya LUSHCHYK
Lviv Polytechnic National University

Анотація мовою оригіналу

У статті описано сучасний стан функціонування туристичного сектору Хмельницької області. Зокрема: проаналізовано динаміку зміни кількості туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності, в тому числі: іноземних туристів, громадян України, які подорожували за кордоном, внутрішніх туристів та екскурсантів. Охарактеризовано географію прибуття іноземних туристів до України та виявлено особливості трансферу, проживання, середнього часу перебування та мети візиту іноземних громадян, здійснено аналіз розподілу туристів-громадян України за країнами їх подорожі. Досліджено специфіку екскурсійної діяльності в області. Систематизовано інформацію про суб’єкти туристичної індустрії регіону. Описано діяльність установ державного регулювання сфери туризму, туристичних громадських організацій та асоціацій, туристичних інформаційних центрів в межах області. Здійснено моніторинг сучасних проектів та ініціатив в галузі туризму, які мають безпосередній вплив на функціонування туристичної індустрії Хмельниччини.

Ключові слова: туристичний сектор, туристичні потоки, іноземні туристи, внутрішні туристи, екскурсанти, туристичні інформаційні центри.

Розширена анотація англійською мовою

The article describes the current state of functioning of the tourist sector of Khmelnytsky region. In particular, the dynamics of changes in the number of tourists served by tourism entities, including: foreign tourists, citizens of Ukraine who traveled abroad, domestic tourists and excursionists were analyzed. The geography of arrival of foreign tourists to Ukraine is characterized, the features of transfer, residence, average stay and purpose of visit of foreign citizens are revealed, the distribution of tourists-citizens of Ukraine on the countries of their travel is analyzed.

The specifics of excursion activity in the region are investigated. The information about the subjects of the tourist industry of the region is systematized. Courses of guides within the region are described. The activity of institutions of state regulation of tourism, tourist public organizations and associations, tourist information centers within the region is described.

Monitoring of modern projects and initiatives in the field of tourism («Creation of innovative tourist infrastructure of Khmelnytsky region with tourist and logistics center in Khmelnytsky», «Ancient buildings speak», «Creation of tourist information center in the resort area of Sataniv Gorodok district Khmelnitsky region», «Creation of the tourist and recreational zone «Potocki Square» in the village of Antonina Krasyliv district of Khmelnytsky region «), which have a direct impact on the functioning of the tourism industry of Khmelnytsky region has been carried out.

The main directions of tourism development in the region, namely: overcoming negative stereotypes about the city, promoting the region as an eco-friendly, safe and comfortable region, restoration and revitalization of historical and cultural monuments, active marketing of affordable event and gastronomic, art and shopping tourism, presentation of the tourist potential of the region at specialized tourist events, introduction of innovations in the tourist market (sensory tourist kiosks, programs «Living Museum»), types of diversification of accommodation facilities, etc., are listed.

Key words: tourist industry, tourist flows, foreign tourists, domestic tourists, excursionists, tourist information centers.

Література

 1. Duran, C. (2013), Governance for the Tourism Sector and its Measurement, UNWTO Statistics and TSA Issue Paper Series STSA/IP/2013/01. URL: http://statistics.unwto.org/en/content/papers.
 2. Ashley, C., De Brine, P., Lehr, A., & Wilde, H. (2007). The role of the tourism sector in expanding economic opportunity. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 3. Navickas, V., & Malakauskaite, A. (2009). The possibilities for the identification and evaluation of tourism sector competitiveness factors. Engineering economics, 61(1).
 4. Бондаренко, М. П. (2011). Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи. Економіка і прогнозування, (1), 104-119.
 5. Паршина, О. А., & Чумак, Т. В. (2017). Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки, (33), 333-341.
 6. Поліщук, В. С. (2018). Економічна доцільність розвитку туристичної індустрії Хмельниччини.
 7. Буторіна, В. Б. (2016). Сучасні тенденції діяльності підприємств туристичної сфери України та Хмельницької області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (19), 57-60.
 8. Мариняк, Я., & Стецько, Н. (2019). Соціально-економічний аналіз туристичних підприємств Західного регіону України.
 9. Шило, Д. Ю. (2020). Інфраструктурне забезпечення розвитку туризму у Хмельницькій області.
 10. Кіптенко, В. К., & Маденко, О. В. (2013). Перспективні напрями сталого розвитку туризму у Хмельницькій області. Географія та туризм, (25), 167-174.
 11. Мазур, Ю. (2021). Особливості проєктної діяльності з розвитку сільського зеленого туризму на прикладі Староушицької територіальної громади Хмельницької області.
 12. Білецька, Г. А. (2010). Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області.
 13. Печенюк, А. В., & Печенюк, А. П. (2017). Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки, (23 (1)), 101.
 14. Долинська, O. O. (2021). Сільський туризм Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки, 26(1 (38)), 105-116.
 15. Опря, Б. О. (2019). Проблеми реалізації туристичного та історичного потенціалу Хмельниччини. Гілея: науковий вісник, (150 (1)), 99-102.
 16. Задворний, С. І. Територіальна організація культурно-мистецької сфери реґіону (на матеріалах Хмельницької області) (Doctoral dissertation, СІ Задворний).
 17. Коваль, Л. М., Церклевич, В. С., & Горун, М. В. (2014). Сакрально-релігійний туризм на Хмельниччини: надбання історико-архітектурної спадщини. Географія та туризм, (27), 119-129.
 18. Баженова, С. Е. (2013). Релігійний туризм: християнські святині Хмельниччини. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, (7), 117-119.
 19. Hrytsku, V., & Abram, A. Дитячо-юнацький туризм у Хмельницькій області: історія становлення та сучасний стан. Вісник Львівського університету. Серія географічна, (43).
 20. Баженова С. Е. Сучасний стан туристичної галузі в Хмельницькій області / С. Е. Баженова // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету І. Огієнка. Економічні науки. – 2013. – Вип. 8. – С. 314-315.
 21. Гуменюк О. В. Розвиток туризму в Хмельницькій області як складова характеристика міжнародного бізнесу регіону / О. В. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентоспроможності. – 2014. – С.27.
 22. Економічна статистика / Туризм. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2019 рр.). Головне управління статистики у Хмельницькій області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/tur/tp_r.htm.
 23. Перспективи розвитку туризму Хмельницької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
 24. Костюк О.М. Туристичні ресурси і розробка туру Хмельницькою областю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
 25. Програма розвитку туризму у Хмельницькій області на 2013 – 2015 роки : затверджено Рішенням обласної ради від 19 червня 2013 року.
 26. Хмельниччина туристична : історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку : [колективна монографія] / за ред. С.А. Копилова (гол. ред.), С.Е. Баженової (наук. ред.)]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Розділ 7. – С. 120-149.
 27. Офіційний веб-сайт Хмельницької обласної державної адміністрації [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http:// adm.km.ua
 28. Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2021 рік. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%95%D0%A0-2021.pdf
 29. Стратегія розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0% A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF.pdf.

References

 1. Duran, C. (2013), Governance for the Tourism Sector and its Measurement, UNWTO Statistics and TSA Issue Paper Series STSA/IP/2013/01. URL: http://statistics.unwto.org/en/content/papers.
 2. Ashley, C., De Brine, P., Lehr, A., & Wilde, H. (2007). The role of the tourism sector in expanding economic opportunity. Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
 3. Navickas, V., & Malakauskaite, A. (2009). The possibilities for the identification and evaluation of tourism sector competitiveness factors. Engineering economics, 61(1).
 4. Bondarenko, M. P. (2011). Turystychnyi sektor ekonomiky Ukrainy: realii ta perspektyvy. Ekonomika i prohnozuvannia, (1), 104-119.
 5. Parshyna, O. A., & Chumak, T. V. (2017). Analiz tendentsii rozvytku turystychnoho sektoru Ukrainy. Visnyk Pryazovskoho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, (33), 333-341.
 6. Polishchuk, V. S. (2018). Ekonomichna dotsilnist rozvytku turystychnoi industrii Khmelnychchyny.
 7. Butorina, V. B. (2016). Suchasni tendentsii diialnosti pidpryiemstv turystychnoi sfery Ukrainy ta Khmelnytskoi oblasti. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, (19), 57-60.
 8. Maryniak, Ya., & Stetsko, N. (2019). Sotsialno-ekonomichnyi analiz turystychnykh pidpryiemstv Zakhidnoho rehionu Ukrainy.
 9. Shylo, D. Yu. (2020). Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku turyzmu u Khmelnytskii oblasti.
 10. Kiptenko, V. K., & Madenko, O. V. (2013). Perspektyvni napriamy staloho rozvytku turyzmu u Khmelnytskii oblasti. Heohrafiia ta turyzm, (25), 167-174.
 11. Mazur, Yu. (2021). Osoblyvosti proiektnoi diialnosti z rozvytku silskoho zelenoho turyzmu na prykladi Staroushytskoi terytorialnoi hromady Khmelnytskoi oblasti.
 12. Biletska, H. A. (2010). Rozvytok ekoturyzmu yak zasib ekonomichnoho zrostannia Khmelnytskoi oblasti.
 13. Pecheniuk, A. V., & Pecheniuk, A. P. (2017). Formuvannia rehionalnoi renty silskoho zelenoho turyzmu. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, (23 (1)), 101.
 14. Dolynska, O. O. (2021). Silskyi turyzm Khmelnytskoi oblasti: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Heohrafichni ta heolohichni nauky, 26(1 (38)), 105-116.
 15. Opria, B. O. (2019). Problemy realizatsii turystychnoho ta istorychnoho potentsialu Khmelnychchyny. Hileia: naukovyi visnyk, (150 (1)), 99-102.
 16. Zadvornyi, S. I. Terytorialna orhanizatsiia kulturno-mystetskoi sfery regionu (na materialakh Khmelnytskoi oblasti) (Doctoral dissertation, SI Zadvornyi).
 17. Koval, L. M., Tserklevych, V. S., & Horun, M. V. (2014). Sakralno-relihiinyi turyzm na Khmelnychchyny: nadbannia istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny. Heohrafiia ta turyzm, (27), 119-129.
 18. Bazhenova, S. E. (2013). Relihiinyi turyzm: khrystyianski sviatyni Khmelnychchyny. Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Ekonomichni nauky, (7), 117-119.
 19. Hrytsku, V., & Abram, A. Dytiacho-yunatskyi turyzm u Khmelnytskii oblasti: istoriia stanovlennia ta suchasnyi stan. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, (43).
 20. Bazhenova S. E. Suchasnyi stan turystychnoi haluzi v Khmelnytskii oblasti / S. E. Bazhenova // Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu I. Ohiienka. Ekonomichni nauky. – 2013. – Vyp. 8. – S. 314-315.
 21. Humeniuk O. V. Rozvytok turyzmu v Khmelnytskii oblasti yak skladova kharakterystyka mizhnarodnoho biznesu rehionu / O. V. Humeniuk // Aktualni problemy rozvytku rekreatsiinoho biznesu v Ukraini ta pidvyshchennia yoho konkurentospromozhnosti. – 2014. – S.27.
 22. Ekonomichna statystyka / Turyzm. Kilkist turystiv, obsluhovanykh turoperatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu (2000–2019 rr.). Holovne upravlinnia statystyky u Khmelnytskii oblasti. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/statinf/tur/tp_r.htm.
 23. Perspektyvy rozvytku turyzmu Khmelnytskoi oblasti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
 24. Kostiuk O.M. Turystychni resursy i rozrobka turu Khmelnytskoiu oblastiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/
 25. Prohrama rozvytku turyzmu u Khmelnytskii oblasti na 2013 – 2015 roky : zatverdzheno Rishenniam oblasnoi rady vid 19 chervnia 2013 roku.
 26. Khmelnychchyna turystychna : istoryko-kulturni, pryrodno-heohrafichni ta ekonomichni aspekty rozvytku : [kolektyvna monohrafiia] / za red. S.A. Kopylova (hol. red.), S.E. Bazhenovoi (nauk. red.)]. – Kamianets-Podilskyi : Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2015. – Rozdil 7. – S. 120-149.
 27. Ofitsiinyi veb-sait Khmelnytskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : http:// adm.km.ua
 28. Prohrama ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti na 2021 rik. [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%95%D0%A0-2021.pdf
 29. Stratehiia rozvytku Khmelnytskoi oblasti na 2021-2027 roky [Elektron. resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0% A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF.pdf.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate