Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗАГРОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ «МІСТО»

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THREATS TO THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM “CITY”

Cторінки: 111-118. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-19

Юлія РОМАНОВСЬКА
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
https://orcid.org/0000-0002-1099-0787
e-mail: bogdana32rom@ukr.net

Yuliya ROMANOVSKA
Vinnitsa trade-economic institute of the State trade-economic university

 Анотація мовою оригіналу

    У статті загрозу соціально-економічній системі «місто» розглянуто як процеси та явища, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі системи, які за наявності певної комбінації умов та обставин у функціонуванні системи спроможні спричинити в ній зміни негативного характеру.

Загрозу соціально-економічній системі «місто» визнано динамічним явищем, стан якого постійно змінюється, тобто відбувається розвиток загрози. Визнання розвитку загрози соціально-економічній системі «місто» зумовило необхідність його аналізу, послідовність якого використанням положень процесного підходу та врахування особливостей загроз як об’єкта розвитку надано у статті. Надано приклад переліку загроз соціально-економічній системі «місто» та порядок їхнього опису.

Пропоновану послідовність аналізу розвитку загрози соціально-економічній системі «місто» за його етапами показано на прикладі розвитку загрози «Зношеність житлового фонду та комунальної інфраструктури у місті» (на прикладі комунального транспорту).

Ключові слова: соціально-економічна система «місто»; соціально-економічна безпека; загроза; розвиток; аналіз; послідовність.

 Розширена анотація англійською мовою

    Consideration of a city socio-economic security in borders of a protective approach involves identifying threats to the “city” socio-economic system, studying their nature, sources of occurrence, identifying their character and forecasting the consequences of their implementation. There is a threat to the socio-economic system “city” considered in the paper as processes and phenomena occurring in the external and internal environment of the system, which, in the presence of a certain combination of conditions and circumstances in the system functioning, are capable to make negative changes in a such system. Threats to the socio-economic system “city” do not arise suddenly, immediately and unexpectedly. The threat to the socio-economic system “city” first arises under certain conditions. After the occurrence one can identify such threat, further such threat is allowed to happen. In case of absence of security activity in managing the city, such threat is going to be institutionalized. The gradual nature of implementing threats to the socio-economic system “city” determines the expediency of their study using the “development” category and postulates of the process approach. Recognizing development of the threat to the socio-economic system “city” led to necessity of its analysis, the sequence of which is provided in the article using the concepts of the process approach and taking into account the features of threats as an object of development. An example of the list of threats to the socio-economic system “city” is presented. Their description procedure is described. The proposed procedure of analysis of development of the threat to the socio-economic system “city” according to its stages is shown on the example of development of the threat “Housing stock and city communal infrastructure deterioration” (on the example of communal transport). It is shown that threats to the socio-economic system “city” are multiple, diverse by nature, development dynamics, scale of the consequences, sources. However, development of these threats has certain general regularities, which can be determined by such development analyzing. Identifying such regularities as a result of analyzing the development of threats according to a certain sequence can be used as a framework for the security activities of the city authorities, the purpose of which is to strengthen the socio-economic security of the city.

Keywords: socio-economic system “city”; socio-economic security; threat; development; analysis; sequence.

Література

 1. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Загроза діяльності підприємства як імперативне поняття економічної безпекології мікрорівня. Вчені записки Університету «КРОК». Зб. наук. праць. 2019. № 1(53). С. 161‑170.
 2. Didyk Andriy, Kozachenko Ganna, Pogorelov Yuriy. Overview of threats to national economy with application of their classification criteria. National and geopolitical aspects : collective monograph. ISSUE 3. Prague (Czech Repulic), Nemoros s.r.o., 2021. Рр. 25‑32.
 3. Бандурка О. М. Економічна безпека України: виклики та загрози. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 квіт. 2021 р.). Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. С. 16-18. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10499/Ekonomichna%20bezpeka_Bandurka_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Акімова Л. М. Сутнісна характеристика основних загроз в економічній безпеці держави. Державне управління: удосконалення та розвиток: електр. наук. видання. 2016. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247
 5. Гнатенко В. Загрози економічній безпеці держави в умовах глобалізації. Аспекти публічного управління. 2021. Т. 9. № 1. С. 55‑62. URL: file:///C:/Users/user/Desktop/852-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1280-1-10-20210416.pdf
 6. Козаченко Г., Романовська Ю. Концептуальні засади аналізу розвитку загроз соціально-економічній системі «місто». Економіка промисловості. 2022. № 3 (99). С. 108‑120.
 7. Kozachenko G. V., Pogorelov Yu. S., Bilousova A. Yu. Development of threats to enterprise activity. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects : collective monograph. Prague Czech Repulic, Nemoros s.r.o., 2019. Рр. С. 134‑140.
 8. Трансформація викликів і загроз економічній безпеці держави. Матер. наук.-метод. семінару «Трансформація викликів і загроз економічній безпеці держави» 23.02.2022. К. : НІСД. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/transformatsiya-vyklykiv-i-zahroz-ekonomichniy-bezpetsi-derzhavy
 9. Тімашов В. Причини та умови корупції в Україні. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Юридичні науки. 2017. № 865. С. 338‑344. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13383/53.pdf
 10. Кайлюк Є. М., Криштопець І. М. Проблеми та перспективи розвитку міського пасажирського транспорту на прикладі м. Харкова. URL: http://eprints.kname.edu.ua/32553/1/88.pdf
 11. Постніков В. С. Сучасні проблеми та перспективи розвитку системи міського транспорту. Економічний аналіз : зб. наук. праць 2018. Т. 28. №2. С. 64–70. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1509/6565656616
 12. Власова В. П. Особливості формування та функціонування системи пасажирського транспорту міста Києва. Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку : матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків : ХНУМГ, 2014. URL: http://eprints.kname.edu.ua/29813/1/82.pdf

References

 1. Kozachenko G. V., Pohorelov Yu. S. Zahroza diialnosti pidpryiemstva yak imperatyvne poniattia ekonomichnoi bezpekolohii mikrorivnia. Vcheni zapysky Universytetu «KROK». Zb. nauk. prats. 2019. № 1(53). S. 161‑170.
 2. Didyk Andriy, Kozachenko Ganna, Pogorelov Yuriy. Overview of threats to national economy with application of their classification criteria. National and geopolitical aspects : collective monograph. ISSUE 3. Prague (Czech Repulic), Nemoros s.r.o., 2021. Рр. 25‑32.
 3. Bandurka O. M. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: vyklyky ta zahrozy. Ekonomichna bezpeka derzhavy v konteksti natsionalnykh interesiv : zb. tez dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kharkiv, 23 kvit. 2021 r.). Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 2021. S. 16‑18. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10499/Ekonomichna%20bezpeka_Bandurka_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Akimova L. M. Sutnisna kharakterystyka osnovnykh zahroz v ekonomichnii bezpetsi derzhavy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok: elektr. nauk. vydannia. 2016. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247
 5. Hnatenko V. Zahrozy ekonomichnii bezpetsi derzhavy v umovakh hlobalizatsii. Aspekty publichnoho upravlinnia. 2021. T. 9. № 1. S. 55‑62. URL: file:///C:/Users/user/Desktop/852-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1280-1-10-20210416.pdf
 6. Kozachenko G., Romanovska Yu. Kontseptualni zasady analizu rozvytku zahroz sotsialno-ekonomichnii systemi «misto». Ekonomika promyslovosti. 2022. № 3 (99). S. 108‑120.
 7. Kozachenko G. V., Pogorelov Yu. S., Bilousova A. Yu. Development of threats to enterprise activity. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects : collective monograph. Prague Czech Repulic, Nemoros s.r.o., 2019. Рр. С. 134‑140.
 8. Transformatsiia vyklykiv i zahroz ekonomichnii bezpetsi derzhavy. Mater. nauk.-metod. seminaru «Transformatsiia vyklykiv i zahroz ekonomichnii bezpetsi derzhavy» 23.02.2022. K. : NISD. URL: https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/transformatsiya-vyklykiv-i-zahroz-ekonomichniy-bezpetsi-derzhavy
 9. Timashov V. Prychyny ta umovy koruptsii v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia : Yurydychni nauky. 2017. № 865. S. 338 344. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/jun/13383/53.pdf
 10. Kailiuk Ye. M., Kryshtopets I. M. Problemy ta perspektyvy rozvytku miskoho pasazhyrskoho transportu na prykladi m. Kharkova. URL: http://eprints.kname.edu.ua/32553/1/88.pdf
 11. Postnikov V. S. Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku systemy miskoho transportu. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats 2018. T. 28. №2. S. 64–70. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1509/6565656616
 12. Vlasova V. P. Osoblyvosti formuvannia ta funktsionuvannia systemy pasazhyrskoho transportu mista Kyieva. Stalyi rozvytok mist. Upravlinnia proektamy i prohramamy miskoho i rehionalnoho rozvytku : materialy Kh mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. Kharkiv : KhNUMH, 2014. URL: http://eprints.kname.edu.ua/29813/1/82.pdf

Post Author: Кравчик Юрій

Translate