Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ

 USING  METHODS OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE FOR RESEARCH IN THE EDUCATION SPHERE

Cторінки: 125-130. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-21

Юлія ПОЛЯКОВА
Львівський торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0002-8073-6186
e-mail: polyakova0909@gmail.com
Зоряна НОВОСАД
Львівський торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0003-2283-1879
e-mail: zoryana.math@gmail.com
Ганна АНІЛОВСЬКА
Львівський торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0002-0154-1584
e-mail: hanna12122014@gmail.com

Yuliia POLIAKOVA, Zoriana NOVOSAD, Hanna ANILOVSKA
Lviv University of Trade and Economics

 Анотація мовою оригіналу

     Стаття присвячена з’ясуванню можливостей використання сучасних наукових методів наукового пізнання, зокрема методу експертних оцінок, при виявленні тенденцій розвитку освітнього простору в України та розробці напрямів щодо його адаптації до внутрішніх умов та глобальних викликів. Розкрито характерні риси розвитку вищої освіти в умовах глобалізації освітнього простору. Наголошено на актуалізації питань використання комплексу сучасних методів наукового пізнання при аналізі процесів, що відбуваються у розвитку освітньої діяльності, для прийняття обґрунтованих рішень. Одним з таких методів визнано метод експертних оцінок, перевагою якого є можливість приймати рішення, коли об’єктивні методи не можуть дати потрібний результат. Проведено дослідження на прикладі освітнього процесу навчання здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня Львівського торговельно-економічного університету на предмет визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу під час навчання. Для реалізації методики була використана спеціальна опитувальна анкета з широким переліком питань і пропонованими відповідями, а також була встановлена бальна шкала для здійснення можливості оброблення отриманих даних. Для оброблення отриманих даних оцінки використано розповсюджений універсальний програмний пакет Microsoft Excel.

Ключові слова: вища освіта, глобалізація, освітньо-професійна програма, експертний метод оцінювання, анкетування.

 Розширена анотація англійською мовою

     The article is devoted to finding out the possibilities of using modern scientific methods of scientific knowledge, in particular the method of expert evaluations, when identifying trends in the development of the educational space in Ukraine and developing directions for its adaptation to internal conditions and global challenges. The characteristic features of the development of higher education in the conditions of globalization of the educational space are revealed. Emphasis is placed on actualizing the issues of using a complex of modern methods of scientific knowledge in the analysis of the processes taking place in the development of educational activity, for the adopting of well-founded decisions. The method of expert evaluations is recognized as one of these methods, the advantage of which is the possibility to make decisions when objective methods cannot give the desired result. The research was carried out on the example of the educational process of students of the first bachelor’s level in three educational and professional programs “Marketing”, “Advertising in Business” and “Law” of the Lviv University of Trade and Economics on the subject of determining the degree of conformity of forms, methods of learning and teaching to the principles of academic freedom and student-centered approach during training. A special questionnaire with a wide range of questions and proposed answers was used to implement the methodology, and a point scale was established for the possibility of processing the received data. To process the obtained assessment data, the widespread universal Microsoft Excel software package was used. As a result, it was established that the need to combine study and work, an excessive amount of study load and an inconvenient schedule are important for applicants. At the same time, the issues of insufficient provision of educational and methodical literature, lack of interest in education or employment prospects are of no importance. It is substantiated that the application of expert methods allows to carry out a quantitative assessment of the level of influence of factors on the education of students in educational and professional programs, and such an assessment can become the basis for further improvement of the educational process.

Keywords: higher education, globalization, educational and professional program, expert evaluation method, questionnaire

Література

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2022 р. №2186-р “Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12.
  2. Шапочка М. К. Застосування експертних оцінок при прийнятті рішень за умов невизначеності / Шапочка М. К., Макарюк О. В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/14035398.pdf.
  3. Олексієнко Р. Місце експертної оцінки у прийнятті управлінських рішень / Олексієнко Р., ДонецьА. // Економіка і суспільство. 2021. Вип.26. С. 1-7.
  4. Мартинова О. Застосування методу експертних оцінок в економічних дослідженнях / Мартинова О., Шевченко О. // Молодий вчений. 2021. Вип. 2 (90). С. 259-266.
  5. Офіційний сайт Львівського торговельно-економічного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lute.lviv.ua.

References

  1. GOVERNMENT PORTAL, 2022. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 liutoho 2022 r. “Pro skhvalennia Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky” [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated February 23, 2022. On the approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032], [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#n12.
  2. Shapochka M., Makariuk O. (2006). Zastosuvannia ekspertnykh otsinok pry pryiniatti rishen za umov nevyznachenostii [Application of expert assessments in decision-making under conditions of uncertainty], [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : https://core.ac.uk/download/pdf/14035398.pdf.
  3. Oleksiienko R., Donets A. (2021). Mistse ekspertnoi otsinky u pryiniatti upravlinskykh rishen [The place of expert assessment in administrative decision-making], Ekonomika i suspilstvo [Economy and Society], 26: 1-7.
  4. Martynova O.V., Shevchenko O.K. (2021). Zastosuvannia metodu ekspertnykh otsinok v ekonomichnykh doslidzhenniakh [Application of the expert assessment method in economic research], Molodyi vchenyi [Young scientist], № 2 (90):  259-266.
  5. Official site of Lviv University of Trade and Economics, [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.lute.lviv.ua

 

Post Author: Кравчик Юрій

Translate