Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МІНЛИВИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

MANAGEMENT AND LOGISTICS TECHNOLOGIES IN THE CHANGING CONDITIONS OF THE INTERNATIONAL COMPETITIVE ENVIRONMENT

Сторінки: 203-207. Номер: №5, 2020 (286)

Автори:
Сакун Л. М., Вєдєніна Ю. Ю., Сухомлин Л. В., Тукало К. Ю., Ващенко Д. В.
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського

Sakun L., Viedienina Yu., Sukhomlyn L., Tukalo K., Vashchenko D.
Kremenchuk National Ostrogradsky University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-286-5-37
Надійшла / Paper received : 19.08.2020
Надрукована / Paper Printed : 05.11.2020

Анотація мовою оригіналу

У статті проводиться оцінка розвитку тютюнового ринку в Україні, аналізуються проблеми та перспективи його розвитку, експорту та імпорту цієї продукції з використанням новітніх логістичних концепцій. Також визначено сучасні проблеми та окреслено перспективи розвитку ринку даної продукції.
Головна мета JTI – довести стандарти якості кременчуцьких сигарет до міжнародних стандартів. Сьогодні всі бренди JTI, що продаються на сучасному ринку, виробляються на Кременчуцькій тютюновій фабриці в Україні.  А сигарети українського виробництва не відрізняються за якістю від сигарет, виготовлених на заводах будь-якої іншої країни світу.
За останні роки ринок тютюну в Україні зменшився. Причиною цього скорочення є зменшення споживання тютюну  внаслідок зростання цін на сигарети після підвищення акцизів. Гіпотетичне припинення виробництва тютюну негативно позначиться на торговому балансі України.
В той же час, збільшення акцизного збору на тютюнові вироби є ефективним інструментом зменшення поширеності куріння та збереження здоров’я людини. Досвід України це підтверджує, загалом з 2008 по 2017 рік продаж сигарет в Україні зменшився зі 125 млрд до 67 млрд сигарет. Тому для подальшого контролю над тютюном необхідно продовжувати збільшувати податки на сигарети з урахуванням інфляції та зростання доходів. Це матиме позитивний вплив на державу та допоможе виконати міжнародні зобов’язання України.
Ключові слова: тютюновий ринок, експорт, імпорт, акциз, контрабанда, перевезення, сигарет, логістичні концепції.

Розширена анотація англійською мовою

The article evaluates the development of the tobacco market in Ukraine, analyzes the problems and prospects of its development, export and import of these products using the latest logistics concepts.  It also identifies current problems and outlines the prospects for the development of the market for this product.
The main goal of JTI is to bring the quality standards of Kremenchuk cigarettes to international standards.  Today, all JTI brands sold on the modern market are produced at the Kremenchuk Tobacco Factory in Ukraine.  And cigarettes made in Ukraine do not differ in quality from cigarettes made in factories in any other country in the world.
In recent years, the tobacco market in Ukraine has shrunk.  The reason for this reduction is a decrease in tobacco consumption due to rising cigarette prices after the increase in excise duties.  The hypothetical cessation of tobacco production will have a negative impact on Ukraine’s trade balance.
Increasing the excise duty on tobacco products is an effective tool for reducing the prevalence of smoking and maintaining human health.  The experience of Ukraine confirms this, in general, from 2008 to 2017, cigarette sales in Ukraine decreased from 125 billion to 67 billion cigarettes.  Therefore, in order to further control tobacco, it is necessary to continue to increase taxes on cigarettes, taking into account inflation and income growth.  This will have a positive impact on the state and help fulfill Ukraine’s international obligations.
Keywords: tobacco market, export, import, excise, smuggling, transportation, cigarettes, logistics concepts

References

  1. Reitynh. Biznes v ofitsiinykh tsyfrakh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://rating.zone/ohliad-rynku-tiutiunu/
  2. Semenenko L.Y. Lohystyka. Slovar y byblyohrafyia : sprav, posobye / Semenenko L.Y. – SPb : HUЭF, 1999.
  3. Korporativnaya logistika. 300 otvetov na voprosy professionalov / pod obsh. i nauch. red. prof. V. I. Sergeeva. – M. : INFRA-M, 2004. – S. 73.
  4. Mykhailov Ye.A. Analiz rynku tiutiunu v Ukraini / Ye.A. Mykhailov // Mizhnarodnyi naukovovyrobnychyi zhurnal «Ekonomika APK». – 2006, – № 11. – S. 94–98.
  5. Mykhailov Ye.A. Suchasnyi stan tiutiunovoho pidkompleksu Ukrainy / Ye.A. Mykhailov // Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. – K., 2006. – Vyp. 97. – S. 126–128.

Post Author: npetliaks

Translate