Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО РИНКУ

MARKETING PRICING IN A FREE MARKET

Сторінки: 140-144. Номер: №2, 2021 (292)

Автори:
Череп О. Г.
e-mail: cherep.av.znu@gmail.com
Коцеруба А. В.
Запорізький національний університет

Оleksandr CHEREP,
А. KOTSERUBA
Zaporizhia National University

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-292-2-23
Надійшла / Paper received : 12.03.2021
Надрукована / Paper Printed : 01.06.2021

Анотація мовою оригіналу

     Проблеми, пов’язані з формуванням цінової політики підприємства, є об’єктом досліджень вчених в області економіки, менеджменту, маркетингу, підприємництва, фінансів, бухгалтерського обліку. Це обумовлює багатоваріантність підходів до трактування поняття «цінова політика», до визначення основних етапів формування цінової політики та їх змісту. Встановлено місце маркетингової цінової політики в політиці розвитку підприємства та її взаємозв’язок з іншими політиками. Визначено види цінової політики підприємства. У процесі систематизації відомих трактувань  науковцями виділено наступні основні теоретичні підходи до трактування поняття «маркетингова цінова політика». Будь-яке підприємство, приступаючи до питання формування цінової політики, повинне визначити, наскільки інтенсивно воно використовуватиме ціну як стратегічний маркетинговий інструмент. Запропоновано залежно від цього критерію підприємства поділити на групи. Встановлено залежність маркетингової цінової політики підприємства від стратегії його поводження на ринку. Запропоновано типи маркетингової цінової політики.
     Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, маркетингова цінова політика, форми, види, ціна, стратегії, споживач, активне і пасивне ціноутворення, цілі.

Розширена анотація англійською мовою

     The problems related to shaping a  company’s pricing policy are the object of research conducted by the scholars in the fields of economics, management, marketing, entrepreneurship, finance, and accounting. This determines the multivariance of the approaches to interpreting the concept of “pricing policy”, determining the main stages of shaping the pricing policy and their content. The place of the marketing pricing policy in the company’s development policy and its relationship with other policies are established. The types of the  company’s pricing policy are defined. In the process of systematizing the recognised interpretations, the scholars identified the following main theoretical approaches to the interpretation of the concept of “marketing pricing policy”. When addressing the issue of shaping a pricing policy, any company should determine the level of intensity of using the price as a strategic marketing tool. It is suggested to divide companies into groups depending on this criterion. The dependence of the  company’s  marketing pricing policy on the strategy of its behavior in the market is established. The types of the marketing pricing policy are proposed.
     Keywords: pricing policy, pricing, marketing pricing policy, forms, types, price, strategies, consumer, active and passive pricing, goals.

References

  1. Pro tsiny i tsinoutvorennia: Zakon vid 21.06.2012 № 5007-VI // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (data zvernennia 03.12.2018r).
  2. Balatskyi O.Ie., Bondarenko A.F. Marketynh: navch.posib. Sumy: DVNZ «UABS NBU», 2015. 397s.
  3. Mukha B.H., Solntsev S.O. Formuvannia tsinovoi polityky ta mekhanizm tsinoutvorennia na rynku hotelnykh posluh. Efektyvna ekonomika. 2012. №5. [Elektronnyi resurs].- URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1154
  4. Mazur O.Ie. Rynkove tsinoutvorennia: navch. posib. Kyiv.: Tsentr uchbovoi literatury, 2012. 480 s. URL: https://pidruchniki.com/1584072036809/marketing/rinkove_tsinoutvorennya
  5. Burlitska O. P. Marketynhoove tsinoutvorennia: konspekt lektsii – Ternopil: TNTU im. I. Puliuia , 2015 r.  126 s.
  6. Typy tsinovoi polityky pidpryiemstva [Elektronnyi resurs].- URL: https://library.if.ua/book/153/10111.html- napys z ekranu
  7. Cherep O.H. Marketynh: pidruchnyk. – K. : Kondor. – 727

Post Author: npetliaks

Translate