Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

THE STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE MECHANISM IN MARKETING MANAGEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF BUSINESS PROCESSES IN THE ENTERPRISE

Сторінки: 148-152. Номер: №4, Том 3, 2020 (284)

Автори:

Ченцова О. Б.
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна)

Oksana Chentsova
University of Customs and Finance (Dnipro, Ukraine)

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-284-4(3)-23
Надійшла / Paper received : 17.07.2020
Надрукована / Paper Printed : 28.09.2020

Анотація мовою оригіналу

      Узагальнено передумови формування та встановлено сутність процесного підходу щодо організації та управління господарською діяльністю. До складу вагомих позитивних рис процесного концепту управління підприємством віднесено розгляд внутрішніх бізнес-процесів у широкому контексті доступних альтернатив здійснення ринкових трансакцій суб’єктів господарювання. Визначено складові забезпечення конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг бізнес-процесів підприємства. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможності підприємства передбачає формування цільових конкурентних переваг при здійсненні бізнес-процесів  на продуктовому, операційному, ринковому рівнях. Обґрунтовано, що при формуванні механізму управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів підприємства доцільним є використання концепту маркетингового управління. Удосконалено теоретичні положення щодо структуризації організаційно-економічного механізму маркетингового управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів підприємства. Доведено, що прийняття маркетингової парадигми в управлінні конкурентоспроможністю підприємства розширює спектр стратегічної роботи підприємства. Реалізація маркетингового концепту побудови механізму дозволяє забезпечити повне розкриття переваг процесного підходу на основі дотримання таких вимог: орієнтація управлінських рішень на реалізацію ринкового потенціалу результатів здійснення бізнес-процесів; гнучкість та адаптивність реагування на зміни бізнес-середовища; консенсусне підґрунтя процедур ухвалення управлінських рішень, що базується на імперативі урахування та гармонізації інтересів широкого кола стейкхолдерів підприємства; мережний розподілений характер координації взаємодії учасників процесів господарської активності; рефлексивне відображення в управлінні інформаційних моделей сприйняття зацікавленими особами умов та обставин конкурентного суперництва.
Ключові слова: бізнес-процес, процесний підхід, конкурентоспроможність, маркетингове управління, конкурентні переваги.

Розширена анотація англійською мовою

      The preconditions of formation and the essence of the process approach to the organization and management of economic activity are generalized. Important positive features of the process concept of enterprise management are included in the consideration of internal business processes in the broad context of available alternatives to market transactions of economic entities. The components of ensuring competitiveness and formation of competitive advantages of business processes of the enterprise are determined. It is established that ensuring the competitiveness of the enterprise involves the formation of targeted competitive advantages in the implementation of business processes at the product and operational, market levels. It is substantiated that forming the mechanism of management of competitiveness of business processes in the enterprise is expedient to use the concept of marketing management. Theoretical provisions for structuring the organizational and economic mechanism of marketing management of the competitiveness of business processes of the enterprise have been improved. It is proved that the adoption of the marketing paradigm in the management of enterprise competitiveness expands the range of strategic work of the enterprise. Theoretical provisions for structuring the organizational and economic mechanism of marketing management of the competitiveness of business processes of the enterprise have been improved. It is proved that the adoption of the marketing paradigm in the management of enterprise competitiveness expands the range of strategic work of the enterprise. Implementation of the marketing concept of building a mechanism allows to ensure full disclosure of the benefits of the process approach based on compliance with the following requirements: the orientation of management decisions to realize the market potential of the results of business processes; flexibility and adaptability to respond to changes in the business environment; consensus basis of management decision-making procedures, based on the imperative to take into account and harmonize the interests of a wide range of stakeholders of the enterprise; network distributed nature of coordination and interaction of participants in processes of economic activity; reflection in the management of information models of the perception of stakeholders of the conditions and circumstances of competitive competition.
Key words: business process, process approach, competitiveness, marketing management, competitive advantages.

References

 1. AndersenB. (2003) Biznes-processy. Instrumenty sovershenstvovaniya. M.: RIA Standarty i kachestvo. 2003. 272 р.
 2. ArefievaO.V., Lutska T.V. (2009) Biznes-protsesy pidpryiemstv sfery posluh: faktory, formuvannia, konkurentospromozhnist: monohrafiia. K.: Vyd. Yevropeiskoho un-tu. 96 р.
 3. Varzunov A.V., Torosyan E.K., Sazhneva L.P. (2016) Analiz i upravlenie biznes-processami. Sankt-Peterburg: SPb: Universitet ITMO. 115 р.
 4. DanchenkoO. (2017) Praktychni aspekty reinzhynirynhu biznes-protsesiv. K.: Universytet ekonomiky ta prava “KROK”.  238 р.
 5. OjhmanE.G., Popov E.M. (1997) Reinzhiniring biznesa: reinzhiniring organizacij i informacionnye tehnologii. Moskva: Finansy i statistika. 333 р.
 6. Prokhorenko O.V., Brin P.V. (2018) Upravlinnia autsorsynhom na promyslovomu pidpryiemstvi : monohrafiia. Kharkiv : «Drukarnia Madryd». 236 р.
 7. Ponomarenko V.S., Minukhin S.V., Znakhur S.V. (2013) Teoriia ta praktyka modeliuvannia biznes-protsesiv: monohrafiiaiu Kh.: Vyd. KhNEU. 244 р.
 8. RepinV.V., Eliferov V.G. (2013) Processnyj podhod k upravleniyu. Modelirovanie biznes-processov. M. : Mann, Ivanov, Feber. 544 р.
 9. Hammer M. (1990) Reengineering work: don’t automate obliterate. Harvard Business Review. № 68 (4), Pp. 104—112.
 10. DavenportT.H. (1993) Process innovation: reengineering work through information technology. Harvard Business School Press. 337 p.
 11. Porter M., MillarV. (1985) How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. May. 145 р.
 12. DemingW.E. (1982) Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study. 373 р.

Post Author: Кравчик Юрій

Translate