Надіслати статтю
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ

RESOURCE PROVISION OF HOUSEHOLDS IN THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE: THE ASPECT OF SOCIAL VULNERABILITY OF THE POPULATION

Cторінки: 136-143. Номер: №2, Том 2, 2022 (304)

https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-23

Олександр МАХОНЮК
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів
https://orcid.org/0000-0001-9513-4527
e-mail: m_sasha2007@ukr.net
Володимир БІДАК
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів
https://orcid.org/0000-0003-0392-6901
e-mail: vbidak1@gmail.com

Oleksandr MAKHONIUK, Volodymyr BIDAK
SI “Institute of regional research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine”

 Анотація мовою оригіналу

     Статтю присвячено дослідженню аспектів, які впливають на соціальну вразливість населення Карпатського регіону. Проаналізовано ресурсне забезпечення вітчизняних домогосподарств у фокусі соціальної вразливості, яке передбачило аналізування таких показників як оплата праці, доходи від підприємницької діяльності, захищені ресурси соціальної сфери у грошовому виразі. Огляд наявних статистичних даних дозволив сформулювати негативні тенденції які відбулись за останнє десятиліття в структурі ресурсного забезпечення вітчизняних домогосподарств. Критично оцінено зокрема загальне скорочення державних соціальних виплат населенню, у зв’язку з чим суттєву увагу приділено дефініції прожитковий мінімум, яка виступає базою при розрахунку цих виплат та інших державних нарахувань. Приділено увагу питанню дошкільної освіти в Карпатському регіоні; сформульовано яким чином домогосподарства з дітьми дошкільного віку становлять одну з найбільш соціально-вразливих груп населення країни. Відзначається, що сьогодні питання соціальної вразливості українців ще сильніше загострює повномасштабна війна Росії, відтак актуальним постає запит розробки якіснішого інструментарію аналізування ресурсного забезпечення та потреб населення.

Ключові слова: соціальна вразливість, ресурсне забезпечення домогосподарств, прожитковий мінімум, дошкільна освіта

 Розширена анотація англійською мовою

    The article is devoted to the study of aspects that affect the social vulnerability of the population of the Carpathian region. The resource provision of domestic households in the focus of social vulnerability was analyzed, which included the analysis of such indicators as wages, income from entrepreneurial activity, protected resources of the social sphere in monetary terms. A review of the available statistical data made it possible to formulate the negative trends that occurred over the last decade in the structure of resource provision of domestic households. The increase in the share of wages in the incomes of households in the Carpathian region is negatively perceived, which is substantiated by relevant explanations. In particular, the general reduction of state social payments to the population was critically assessed, in connection with which significant attention was paid to the definition of the living wage, which serves as the basis for calculating these payments and other state charges. Attention is paid to the issue of preschool education in the Carpathian region; formulated how households with children of preschool age constitute one of the most socially vulnerable groups of the country’s population. The protracted processes of external migration, which are characteristic of the Carpathian region, and which lead unequivocally to destructive demographic distortions in it, are also emphasized. Based on the given data, we can talk about the existence or development of “unhealthy” socio-economic processes that affect the way of life of the local population of the Carpathian region and that will determine the development trends of the region in the nearest medium-term perspective. It is noted that today the issue of social vulnerability of Ukrainians is exacerbated even more by the full-scale war with Russia, so the request to develop a better toolkit for analyzing resource provision and population needs becomes urgent.

Keywords: social vulnerability, resource provision of households, living wage, preschool education

Література

 1. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань, 2020. 456 с.
 2. Макарова О. В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості. Демографія та соціальна економіка. 2017. No 2(30). С. 102-111
 3. Садова У.Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2005. 408 с.
 4. Колот А. М., Грішнова О. А. та ін. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія. Київ: КНЕУ, 2012. 501 с.
 5. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В. Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України. БізнесІнформ. 2019. No 4. С. 163-169. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-4_0-pages-163_169.pdf
 6. Семів Л. К., Мульска О. П. Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 31-42.
 7. Риндзак О. Т. Соціальна вразливість населення та її понятійно-термінологічне забезпечення. Економіка та суспільство. 2021. № 33. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/33
 8. Біль М. М. Політика зниження соціальної вразливості населення: концептуалізація механізмів для України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 46. С.30-38.
 9. Андрусишин Н. Соціальна вразливість населення: дефініції, підходи до розуміння та оцінювання. Економіка та суспільство. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/37
 10. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України», 2021. Режим доступу: Архів 2009-2020 рр. / Доходи та умови життя / Публікації / Статистична інформація / URL: https://ukrstat.gov.ua/
 11. Трифонов М. Динаміка бідності в Україні. Спільне. 2016. URL: https://commons.com.ua/ru/dynamika-bidnosti-in-ua/
 12. Iндекс інфляції з 2000 по 2022 роки. [Електронний ресурс] URL: https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index
 13. Про прожитковий мінімум: Закон України. Документ 966-XIV, чинний, поточна редакція від 20.01.2018, підстава – 2249-VIII – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text
 14. Марчак Д. Прожитковий мінімум в Україні: що з ним не так і як це виправити? Вокс Україна. 04.03.2021. URL: https://voxukraine.org/prozhitkovij-minimum-v-ukrayini-shho-z-nim-ne-tak-i-yak-tse-vipraviti/
 15. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Доходи та умови життя / Демографічна та соціальна статистика / Статистична інформація / Територіальні органи Держстату / URL: https://ukrstat.gov.ua/
 16. Підвищення ефективності використання прожиткового мінімуму як інструменту подолання бідності в Україні. Аналітична записка. 9 лют. 2021. [Електронний ресурс]. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/Prozhitkoviy-minimum_TSentr-analizu-publichnih-finansiv_Analitichna-zapiska_22-lyutogo_compressed-1.pdf
 17. Інформаційно-аналітична записка щодо рівня життя населення у січні-вересні 2020 року. Міністерство соціальної політики в Україні. Київ. 2020. [Електронний ресурс]. URL: https://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020%20%D1%80..pdf
 18. Державні соціальні стандарти та гарантії. Міністерство соціальної політики України. – [Електронний ресурс]. URL: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html
 19. Статистичний збірник «Дошкільна освіта в Україні». Випуски від 2010 року до 2017 року. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm
 20. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів [Електронний ресурс]. Режим доступу: Доходи та умови життя / Демографічна та соціальна статистика / Статистична інформація / Територіальні органи Держстату / URL: https://ukrstat.gov.ua/

References

 1. Libanova E. M. Bidnist naselennia Ukrainy: metodolohiia, metodyka ta praktyka analizu. Uman, 2020. 456 s.
 2. Makarova O. V. Priorytety polityky znyzhennia sotsialnoi vrazlyvosti. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 2017. No 2(30). S. 102-111
 3. Sadova U.Ia. Sotsialna polityka v Ukraini: rehionalni doslidzhennia i perspektyvy rozvytku : monohrafiia. Lviv : IRD NAN Ukrainy, 2005. 408 s.
 4. Kolot A. M., Hrishnova O. A. ta in. Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku: monohrafiia. Kyiv: KNEU, 2012. 501 s.
 5. Vasyltsiv T. H., Lupak R. L., Rudkovskyi O. V. Formuvannia modeli modernizatsii sotsialnoi sfery v systemi staloho endohennoho zrostannia rehioniv Ukrainy. BiznesInform. 2019. No 4. S. 163-169. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-4_0-pages-163_169.pdf
 6. Semiv L. K., Mulska O. P. Sotsialna vrazlyvist naselennia Ukrainy: kontseptualno-prostorove modeliuvannia. Rehionalna ekonomika. 2022. №1(103). S. 31-42.
 7. Ryndzak O. T. Sotsialna vrazlyvist naselennia ta yii poniatiino-terminolohichne zabezpechennia. Ekonomika ta suspilstvo. 2021. № 33. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/33
 8. Bil M. M. Polityka znyzhennia sotsialnoi vrazlyvosti naselennia: kontseptualizatsiia mekhanizmiv dlia Ukrainy. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». 2022. № 46. S. 30-38.
 9. Andrusyshyn N. Sotsialna vrazlyvist naselennia: definitsii, pidkhody do rozuminnia ta otsiniuvannia. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. № 37. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/37
 10. Statystychnyi zbirnyk «Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy», 2021. Rezhym dostupu: Arkhiv 2009-2020 rr. / Dokhody ta umovy zhyttia / Publikatsii / Statystychna informatsiia / URL: https://ukrstat.gov.ua/
 11. Tryfonov M. Dynamika bidnosti v Ukraini. Spilne. 2016. URL: https://commons.com.ua/ru/dynamika-bidnosti-in-ua/
 12. Indeks infliatsii z 2000 po 2022 roky. [Elektronnyi resurs] URL: https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index
 13. Pro prozhytkovyi minimum: Zakon Ukrainy. Dokument 966-XIV, chynnyi, potochna redaktsiia vid 20.01.2018, pidstava – 2249-VIII – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text
 14. Marchak D. Prozhytkovyi minimum v Ukraini: shcho z nym ne tak i yak tse vypravyty? Voks Ukraina. 04.03.2021. URL: https://voxukraine.org/prozhitkovij-minimum-v-ukrayini-shho-z-nim-ne-tak-i-yak-tse-vipraviti/
 15. Rozpodil naselennia za rivnem serednodushovykh ekvivalentnykh zahalnykh dokhodiv. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: Dokhody ta umovy zhyttia / Demohrafichna ta sotsialna statystyka / Statystychna informatsiia / Terytorialni orhany Derzhstatu / URL: https://ukrstat.gov.ua/
 16. Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia prozhytkovoho minimumu yak instrumentu podolannia bidnosti v Ukraini. Analitychna zapyska. 9 liut. 2021. [Elektronnyi resurs]. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/02/Prozhitkoviy-minimum_TSentr-analizu-publichnih-finansiv_Analitichna-zapiska_22-lyutogo_compressed-1.pdf
 17. Informatsiino-analitychna zapyska shchodo rivnia zhyttia naselennia u sichni-veresni 2020 roku. Ministerstvo sotsialnoi polityky v Ukraini. Kyiv. 2020. [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.nas.gov.ua/tradeunion/news/Documents/%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202020%20%D1%80..pdf
 18. Derzhavni sotsialni standarty ta harantii. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. – [Elektronnyi resurs]. URL: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html
 19. Statystychnyi zbirnyk «Doshkilna osvita v Ukraini». Vypusky vid 2010 roku do 2017 roku. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm
 20. Rozpodil naselennia za rivnem serednodushovykh ekvivalentnykh zahalnykh dokhodiv [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: Dokhody ta umovy zhyttia / Demohrafichna ta sotsialna statystyka / Statystychna informatsiia / Terytorialni orhany Derzhstatu / URL: https://ukrstat.gov.ua/

Post Author: Кравчик Юрій

Translate